IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

År 2050 ska Sveriges utsläpp av växthusgaser vara lika med noll. Hur når vi dit?

Foto: RLC

Stockholm Environment Institute

Grön ekonomi

Konkurrenskraft i tider av ovisshet

En grön ekonomi skapar konkurrenskraftigt Sverige i tider av osäkerhet. År 2050 ska Sveriges utsläpp av växthusgaser vara lika med noll. Hur når vi dit? Och vad innebär en hållbar utveckling? Svaren beror på hur framtiden ser ut – inte bara i Sverige, utan i världen i stort. Det säger en rapport från Stockholm Environment Institute (SEI), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) och regeringens Framtidskommission, som belyser Sveriges möjligheter och utmaningar i omställningen till en grön ekonomi.


 Anna Löfdahl: |2013-02-11I en globaliserad värld påverkas Sveriges handlingsfrihet till stor del av det som sker utanför landets gränser. En ökad osäkerhet om hur framtiden ser ut påverkar i sin tur möjligheterna för Sverige att ställa om till en grön ekonomi. Teknisk utveckling, utarmade ekosystem, ett ökat tryck på naturresurser och hur väl vi lyckas samarbeta internationellt, är alla faktorer som kan göra det lättare eller svårare för Sverige att nå sina miljö- och klimatmål. Det är fokus för rapporten Sweden in a World of Growing Uncertainties, som gjorts av en grupp forskare från SEI, FOI, Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) och Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.

färdplan för en hållbar utveckling 

Rapporten är framtagen för att fungera som ett diskussionsunderlag för regeringen som ska anta en färdplan för hur Sverige ska styra mot en hållbar utveckling utan klimatpåverkan. Karl Hallding, huvudförfattare till rapporten och temaledare för Rethinking development på SEI, ser fördelar med en svensk omställning:

– Det behövs en fördjupad diskussion om hur Sverige, på ett sätt som kombinerar egenintresse med ett globalt och regionalt ansvar, kan ta tillvara sina möjligheter i en alltmer osäker och oförutsägbar värld. Mina slutsatser av de studier vi har tittat på pekar mot att Sverige har mycket att vinna på en mer ambitiös omställningspolitik.

Rapporten beskriver två grundläggande utmaningar som världen står inför idag: utarmade ekosystem och ett ökat tryck på naturresurser. Dessa båda utmaningar inverkar negativt på den globala välfärden och stabiliteten i det internationella finansiella systemet. Utmaningarna, parat med ett antal drivkrafter och osäkerhetsfaktorer, utgör grunden för de fyra globala framtidsscenarier som rapporten presenterar. Sveriges möjligheter att ställa om till en grön ekonomi skiljer sig åt under de olika framtidsscenarierna. I rapporten testar man hur olika gröna ekonomisk-politiska åtgärder fungerar i relation till vad som händer i omvärlden. Hur möjligt är då ett klimatneutralt Sverige år 2050?

sverige mycket gynnsamma förutsättningar 

– Sverige har jämfört med de flesta andra länder mycket gynnsamma förutsättningar att ställa om, framför allt mycket land i förhållande till befolkningsmängd, säger Karl Hallding. Sverige har enorm potential för biobaserad energi, mycket vattenkraft och stor vindenergipotential. Befolkningen är välutbildad och samhället är väl organiserat. Om inte Sverige kan nå noll nettoutsläpp 2050 – vilket land skulle då klara det?

Men om Sverige inte agerar, säger rapporten, kan det bli dyrare på lång sikt och Sverige kanske tvingas anpassa sig till yttre omständigheter på ett sätt som vi inte själva har bestämt. En rad studier från ledande internationella organ och forskningsinstitutioner pekar på stora osäkerheter i den globala utvecklingen redan inom loppet av det kommande decenniet.

– Världen förändras, oavsett om vi vill det eller inte, säger Karl Hallding. Sverige är ett litet utrikeshandelsberoende land. Att agera tidigt och "se om sitt hus" är därför ett sätt för Sverige att behålla sin handlingsfrihet.

"grön ekonomi" främjar hållbara mål

Begreppet "grön ekonomi" förespråkas ofta som ett botemedel mot marknadens misslyckanden och brister i vår nuvarande utvecklingsmodell, och som en väg att främja ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara mål. Idag finns ingen gemensam definition av ”grön ekonomi”, men rapporten slår fast att det vi idag kallar "grön ekonomi" i grund och botten är delar i en ekonomisk politik som behövs för att vi ska kunna bevara välstånd, säkerhet och konkurrenskraft. Att inte ta med naturkapitalet i den ekonomiska modellen har fungerat bra så länge världsekonomin har varit förhållandevis liten och det funnits tillräckligt med vattendrag att späda ut föroreningar i och ständigt nya resurstillgångar att investera i. Men idag har världen kommit till ett vägskäl där detta naturens överflöd inte längre finns.

motståndskraft och beredskap 

– Allt fler ekonomer inser att vi måste utveckla våra ekonomiska modeller så att de räknar in de tillgångar som miljö, ekosystem och naturresurser utgör, säger Karl Hallding. En grön ekonomi är inte en fråga om att rädda "gröna" värden. Det är en fråga om att utveckla det ekonomiska systemet så att våra samhällen kan styra undan från framtida katastrofer. Med en grön ekonomi skapar samhället motståndskraft och beredskap för att klara sig i en framtid som kommer att innebära stora påfrestningar och utmaningar.

Sweden in a World 

of Growing Uncertainties

Läs rapporten!