IHS

 

 

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Livsmedelsverket: Under fosterperioden är känsligheten för dioxiner och PCB som störst.

Foto: RLC

REN ÅKER – REN MAT

Miljögifter i baslivsmedel

Hälsoeffekter och riskgrupper

Finns det i vissa svenska baslivsmedel idag samma typ av miljögifter som Livsmedelsverket varnar för i fet östersjöfisk? Frågan har väckts då det visat sig att ett stort antal svåra miljögifter finns i avloppsslam. Naturvårdsverket meddelar i ett brev 2012-11-23 att gränsvärden saknas för dessa ämnen och halterna kan var hur höga som helst i avloppsslam.


 Gunnar Lindgren: |2012-11-29Jag anser att detta är den kanske viktigaste frågan jag arbetat med under åren när det gäller miljö och hälsa. Vi som läser detta, var känsliga foster i en tid där antalet kemikalier i samhället och sannolikt i navelsträngsblod var långt mindre än idag. Men hur kommer hälsan, förmågan att fortplanta sig och att leva ett värdigt liv bli för de foster som idag omges av hundratals kemikalier i navelsträngs blod? Det är vår kanske viktigaste skyldighet mot kommande släkten att pressa ner alla tänkbara föroreningskällor, vare sig de påstås vara stora eller små. Om vi börjar kivas om vilka källor som skall ”accepteras” eller inte, är vi förlorade. Fostrens, de gravidas, de som ammar och små barns exponering skall pressas ned så långt det går.

Miljögifterna på åkermark 

Miljögifterna i slam sprids på livsmedelsproducerande åkermark och vi vet att de kan tas upp av växternas rötter, men avdunstar också och faller ned på bladytor (2). Det Ren Åker Ren Mat nu undersöker är vilka varumärken som använder och godtar att deras livsmedelsråvaror odlas i slam. Några av dessa miljögifter:

Dioxin och dioxinlika PCB

Bromerade flamskyddsmedel

Klorerade bekämpningsmedel

Fluorerade miljögifter

Om vi äter mat med denna typ av miljögifter så samlas de upp i bl.a. navelsträngsblod och bröstmjölk. Vid amning sjunker mängden hos mamman, men ökar hos spädbarnet. I navelsträngsblod har man hittat ungefär 250 olika kemikalier. Beträffande fet östersjöfisk säger Livsmedelsverket: 

”För att begränsa exponeringen för dessa ämnen har Livsmedelsverket tagit fram kostråd som innebär att barn, kvinnor i barnafödande ålder, gravida och ammande inte bör äta sådan fisk oftare än 2-3 gånger per år. Dioxiner och PCB lagras upp i kroppsfettet under hela livstiden och vid graviditet och amning förs ämnena över till barnet via moderkakan och bröstmjölken. En begränsning av intaget under uppväxten innebär alltså en minskning av fostrets och det ammade barnets exponering.”

Hälsoeffekter och riskgrupper

När det gäller hälsoeffekter och riskgrupper säger Livsmedelsverket: 

”Under fosterperioden är känsligheten för dioxiner och PCB som störst. I olika typer av studier av djur och människa misstänks dessa ämnen kunna påverka reproduktionen (fortplantningen), immunförsvarets funktion, utvecklingen av centrala nervsystemet (hjärnan), samt orsaka cancer. Resultat från epidemiologiska studier av människor antyder att exponering för dioxiner och PCB under fosterstadiet kan påverka födelsevikten, barnens motoriska och kognitiva utveckling och eventuellt även påverka risken för infektionssjukdomar samt allergier/astma.”

Livsmedelsverket säger vidare: 

”I många djurförsök med PCB har man använt kommersiella blandningar som innehåller både dioxinlika och icke dioxinlika kongener. Därför är det svårt att veta vilka av de observerade effekterna som är orsakade av dioxinlika respektive icke dioxinlika ämnen. Detsamma gäller epidemiologiska studier, eftersom dioxiner, dioxinlika PCB och icke dioxinlika PCB ofta förekommer tillsammans i maten och miljön. Icke dioxinlika PCB misstänks, precis som de dioxinlika, kunna orsaka effekter på centrala nervsystemet, immunförsvar och fortplantning, fast via andra mekanismer än dioxinlika ämnen. Det har inte varit möjligt att ta fram något hälsobaserat Tolerabelt Dagligt Intag för icke dioxinlika PCB, men forskning pågår inom detta område.”

Åtgärder

I första hand förväntar vi oss att livsmedelsföretagen tillsammans med jordbruket snabbt avbryter slamspridningen i vår livsmedelsproduktion. Om inte så sker måste vi konsumenter engagera oss för skydda den känsligaste delen av befolkningen. Det kan bli frågan om att undersöka hur de varumärken ni använder reagerar, när det gäller eventuella miljögifter i respektive råvaror och produkter.

Inga riskfria intag

”Gränsvärden” i livsmedel för denna typ av hot mot vår hälsa, är mindre meningsfulla. För cancerframkallande miljögifter finns ingen nivå där risken för cancer och cancerdöd är noll. Varje gränsvärde innebär att vi tvingas acceptera ett visst antal cancerfall. T ex ett cancerfall per 100 000 personer under en livstid. Detta kallas på fackspråk för ”lågrisk” eller ”tolerabel risk”.

I och med att det finns risk för canceruppkomst även vid små doser, brukar man föra ett resonemang om risk/nytta. Om vi får en liten stråldos vid röntgenundersökning så anses ändå nyttan av röntgendiagnosen vara större än cancerrisken genom stråldosen. Men att påstå att det finns någon nytta med att sprida miljögifter i livsmedelsproduktionen i form av kvittblivning av slam är befängt.

Cocktaileffekt

Ett annat argument mot gränsvärden är det vi tidigare berört i nyhetsbrev – ”cocktaileffekten”. Våra gränsvärden har arbetats fram under förutsättningen att vi bara nås av ett ämne åt gången. Men i verkligheten exponeras vi för ett stort antal miljögifter samtidigt och vi talar om samverkanseffekter. Nordiska Ministerrådet anser att tidigare ”säkra doser” måste sänkas radikalt. Dvs dagens gränsvärden för miljögifter i baslivsmedel är inte pålitliga. Avloppsslam är en tydlig sinnebild för begreppet ”kemikaliecocktail”. Detta ämne behandlades i den uppmärksammade filmen ”Underkastelsen” av Stefan Jarl.

Ren Åker Ren Mat har ställt samman en bilaga ”Argument mot slamspridning” som bifogas. Vi måste snarast få stopp på denna upplagring av miljögifter i odlingsmarken hos den svenska livsmedelsproduktionen. Sprid denna skrift till vänner och bekanta – men också till jordbrukare som genom reklam från slamspridare givits bilden av ”kretslopp” och ”fosforåterföring”. I själva verket är frågan om kvittblivning av avfall på jordbruksmark. Till och med Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket medger idag: "Vi anser att slam är ett avfall. Det uppstår i en reningsprocess och det finns ett kvittblivningsintresse." (Meddelande 2011-05-26). I våras uppdagades t ex hur ett Revaqcertifierat avloppsreningsverk tog emot ett dioxinförgiftat processvatten från rökgasreningen vid ett avfallsförbränningsverk.

Den avgörande åtgärden 

Till sist, den avgörande åtgärden blir, som tidigare nämnts, de krav vi konsumenter ställer på de olika varumärkena. Sedan kommer marknadskrafterna att sköta resten. Jag återkommer till detta. Spridningen av nanopartiklar kan minska växternas förmåga att producera mat.

Forskare har planterat sojabönor i jord med två sorters nanopartiklar för att se om de togs upp i växterna. I båda fallen återfanns de i växterna. Forskarna fann bl.a. att dessa växter hade färre blad och ynkliga bönskidor. De ser nanopartiklarna som ett hot mot den framtida avkastningen av livsmedelsgrödor. När forskarna relaterar dessa fynd till slamspridningen befarar de ökande risker för både människor och miljön.

I Sverige kan situationen vara särskilt allvarlig. Vid våra svenska reningsverk använder man stora mängder (i Göteborg cirka 3 000 ton per år) av en ”fällningskemikalie” som kallas ”Quickfloc” och som är ett metallavfall från en metallurgisk industri i Norge – Kronos Titan. Men Kronos är också en av världens största tillverkare av nanopartiklar. Hur mycket nanopartiklar finns i Quickfloc, slam och svensk slamförorenad åkerjord? Tillverkaren säger sig inte undersökt detta. Nanopartiklar av silver anses vara särskilt riskabla.

Martin Luther King-priset

 

Referenser:

Argument mot slamspridning pdf

Miljöövervakning av slam

Upptag i växter

Renare åker, renare mat

Miljögifter i navelsträngsblod pdf

Dioxiner och PCB – fördjupning  samt

SNV5121.pdf

Nanopartiklar  samt

Forskning Nanosilver

Luktfria kläder