Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 
 

Klimatförändringar påverkar mer och mer i olika delar av världen.

Foto: SIPRI / Unsplash

SIPRI

Fred och utveckling

Klimatförändringar och risk

De förutspådda effekterna av klimatförändringar blir alltmer synliga. Miljö- och klimatrelaterade risker – inklusive extrema väderhändelser, vattenbrist och misslyckandet med att anpassa och mildra klimatförändringarna – är bland de största riskerna världen står inför.

Alexandra Manolache: |2021-06-07| De förutspådda effekterna av klimatförändringar blir alltmer synliga. Miljö- och klimatrelaterade risker,  inklusive extrema väderhändelser, vattenbrist och misslyckandet med att anpassa och mildra klimatförändringarna, är bland de största riskerna världen står inför. Politiker, forskare och allmänheten erkänner alltmer behovet av att hantera klimatrelaterade säkerhetsrisker genom samarbete och dialog.

SIPRI:s arbete med klimatförändringar och risker ger tillförlitliga insikter om hur klimatrelaterade säkerhetsrisker utvecklas och hur de är sammanlänkade och interagerar med olika sociala, politiska och ekonomiska processer. SIPRI-forskare analyserar också hur olika politiska organisationer svarar på dessa risker och ger råd om konfliktkänslig anpassning, mildrande strategier och hur internationella insatser för att upprätthålla fred kan uppnås.

SIPRI:s klimatförändrings- och riskprogram är involverat i ett antal övergripande forskningsteman och utforskar ämnen som kön och frågor som livsmedelssäkerhet, energisäkerhet och antropocen. Programmet tittar också noga på institutionella svar i organisationer som Afrikanska unionen, Europeiska unionen och FN.

Klimatförändringar och säkerhet

Klimatförändrings- och säkerhetsprojektet syftar till att fördjupa kunskapen om hur, när och varför klimatrelaterade säkerhetsrisker uppstår och hur dessa risker kan mildras, stärka mänsklig säkerhet och långsiktig hållbar fred (hållbar utvecklingsmål 13 och 16). Forskningen fokuserar både på risker och riskhantering. Den bedömer klimatrelaterade säkerhetsrisker i ömtåliga, våldsamma och instabila sammanhang och undersöker svaren från regeringar och internationella organisationer. Projektet har finansierats av Utrikesministeriet sedan 2015.

Exempel på det pågående arbetet är ett försök att analysera hur olika EU-organisationer (EU), politik, utvecklingsinsatser och EU-delegationer utformar och reagerar på klimatrelaterade säkerhetsrisker. Forskningen ger en översikt över där det finns möjliga ingångspunkter för att stärka EU:s förmåga att proaktivt hantera och mildra säkerhetsrisker med miljö och klimatförändringar. Ett annat exempel är det övergripande arbetet med kön som undersöker förhållandet mellan kön, klimat och säkerhet och hur institutioner reagerar på denna korsning.

Identifiera, bedöma och mildra säkerhetsrisker

Projektet arbetar för att identifiera, bedöma och mildra klimatrelaterade säkerhetsrisker. Denna forskningsström bygger på tidigare arbete med kopplingarna mellan klimatrelaterade förändringar och säkerhetsrisker. För det första syftar projektet till att upprätthålla och bygga en stark evidensbas och genomföra toppmoderna analyser av klimatrelaterade säkerhetsrisker genom syntesrapporter. För det andra fokuserar projektet på hur klimatrelaterade säkerhetsrisker påverkar fredsbyggande insatser. Denna forskning fungerar som en kunskapsbas för politiska aktörer inom den svenska regeringen och stöder aktörer inom FN, såsom klimatsäkerhetsmekanismen och regionala organisationer.

Vidare analyserar projektet organisationernas svar på klimatrelaterade säkerhetsrisker. Denna ström fördjupar SIPRIs forskning om institutionella svar på klimatrelaterade säkerhetsrisker och stöder utvecklingen av reaktionsstrategier mot risker. Arbetet fokuserar på regionala mellanstatliga organisationer, särskilt EU, och AU och dess subregionala organisationer.

www.sipri.org