IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Fattigdomsbekämpning i världen kommer istället att få bekosta flyktingmottagning i Sverige.

Foto: PhotoDisc

Forum Syd:

Urholkning i biståndsbudget

Biståndspengar går till flyktingmottagning

Forum Syd välkomnar regeringens särskilda satsningar för barn, unga och kvinnor samt mänskliga rättigheter och demokrati. I budgetförslaget finns dock oroande tecken. Urholkningen av biståndet till länder fortsätter, bland annat genom att biståndspengar används till flyktingmottagning i Sverige.


 Marie Norling: |2012-09-21| Forum Syd, som har 163 medlemsorganisationer ser alltså både positiva och mindre bra inslag i budgetförslaget. Regeringen framför att många insatser inom biståndet tar tid att genomföra och att det behövs både långsiktighet i arbetet och olika sätt att se på resultat.

– Det är bra att regeringen betonar civilsamhällets betydelse och har lyssnat på oss när det gäller hur man ska se på resultat och vad som kan mätas. Vi som har lång erfarenhet framförallt när det gäller demokratiutveckling i utsatta länder vet att det inte är möjligt att utkräva resultat efter kort tid, säger Bodil Ceballos, ordförande i  Forum Syd.

svaga demokratier

Forum Syd ser också positivt på de särskilda satsningar som regeringen vill göra för att direkt stödja människor och organisationer som är särskilt utsatta i svaga demokratier.

– Vi ser i vårt arbete i exempelvis Vitryssland och Somalia vilken enormt stor betydelse stödet till aktörerna i civilsamhället har för att det ska bli en utveckling mot demokrati, säger Forum Syds generalsekreterare Annica Sohlström. 

Forum Syd uppmärksammar dock att urholkningen av biståndet fortsätter, exempelvis när det gäller flyktingmottagningen. I budgeten för 2013 beräknas 4,4 miljarder kronor gå till kostnader i Sverige. Det motsvarar hela 11,6 procent av det totala biståndet.

– Även om OECD:s regler tillåter detta anser vi att det är olyckligt att en stor andel av biståndet som egentligen ska användas till fattigdomsbekämpning i världens fattiga länder istället bekostar flyktingmottagande i Sverige, säger Annica Sohlström, generalsekreterare i Forum Syd.

kritik mot OECD:s regler

Många organisationer i världen har under lång tid kritiserat att OECD:s regler innebär att kostnader som flyktingmottagande, ambassadlokaler och skuldavskrivningar kan räknas som bistånd. 

I budgeten finns också tecken som tyder på att det troligtvis blir tuffare för många svenska organisationer, som inte direkt faller in i regeringens prioriterade satsningar. 

Anslaget för informationsarbete i Sverige minskar med ytterligare två miljoner kronor, och de tidigare skrivningarna om svenska organisationers betydelse för kapacitetsutveckling inom biståndet är helt borta i årets budgetproposition.

– Detta är självklart oroande och en utveckling vi måste följa noga, säger Bodil Ceballos.