KULTUR & SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Spåren efter människan finns kvar, efter människan.

Kärnavfallets förvaring 

Dags för oberoende forskning!

Folkkampanjen har sedan organisation startade krävt en oberoende forskning när det gäller slutförvaret. Att som nu låta kärnkraftsindustrin vara den som utreder är otillbörligt. Frågan om kärnavfallet är en så viktig fråga för allt liv på jorden att den inte får överlåtas till ett partisk företag, som ju Svensk Kärnbränslehantering (SKB) är.


  Göran Bryntse: |2009–03–I5Folkkampanjen kräver att SKB fråntas uppdraget att ensam forska om kärnavfallets förvaring och att kärntekniklagen ändras så att detta kan ske. Folkkampanjen begär att regeringen skyndsamt vidtar åtgärder så att ovanstående krav kan genomföras.

Kärnkraften är på fallrepet
Produktionen av kärnkraft i världen har minskat två år i rad, 2007 med 2 procent och 2008 med 0,5 procent. Samtidigt ökar vindkraftkapaciteten i världen kraftigt, ifjol med ca 27 000 MW, tre  gånger mer än den totala installerade effekten i svensk kärnkraft.

I Sverige producerar kärnkraften allt mindre på grund av tekniska  problem, ca 53 TWh på årsbasis. Man får gå tillbaks till 1984 för att  hitta en lägre produktion från svensk kärnkraft.

Elförbrukningen i Sverige har också sjunkit under 2000-talet, från ca 150 TWh i början på seklet till nu 137 TWh. Det motsvarar en minskning motsvarande ca fyra Barsebäcksreaktorer.

Elförbrukningen fortsätter att sjunka till stor del på grund av att ny teknik i regel är energisnålare än gammal teknik (t ex kylskåp, datorer, belysning m.m.). Sverige har således nu ett gyllene läge att börja avveckla kärnkraften genom att stänga de sämst fungerande reaktorerna snarast.

En utbyggnad av dyr kärnkraft skulle däremot torpedera satsningar på förnybara energikällor genom att skapa ett elöverskott som måste reas bort. 

Det skulle också skada klimatet då livscykelanalyser från bland andra Stanforduniversitetet visar att kärnkraft förorsakar mycket större klimatpåverkan än de förnybara  alternativen och energieffektiviseringar. Det är därför hög tid för politikerna att inse situationens allvar och omedelbart stoppa planerna på riskabla effekthöjningar i de åldersstigna svenska reaktorerna.

MASSDEMONSTRATION I BERLIN

En stor internationell delegation, med deltagare från Finland, Danmark, Sverige, Holland och Frankrike deltog i massdemonstrationen i Berlin för en tid sedan.

Folkkampanjen representerades av sin vice ordförande Eia Liljegren-Palmær.

Cirka 400 traktorer hade kört från de orter i Tyskland där det finns mellanlager för använt kärnbränsle och de orter där slutförvar planeras. 200 av dessa traktorer inledde demonstrationen och resten avslutade den. Däremellan marscherade omkring 60 000 personer från Hauptbahnhof till Brandenburger Tor.

Berlin fick uppleva en verklig festdag under mottot: Stäng av kärnkraften på riktigt! Kampen går vidare! 

Ytterligare information

Beklämmande M-energipolitik

Nyligen körde Moderatstämman över sin ledning, som vädjade om att ”bara” ge utrymme för 10 nya kärnreaktorer i Sverige, som de kommit överens om inom den Borgliga Alliansen (Centern, Folkpartiet, Kristdemokraterna under moderaternas ledning).  

Resultatet är nu att Moderaterna än mer profilerar sig som ett kärnkraftkramarparti, som utan sans och konsekvensanalys öppnar för obegränsat mer kärnkraft i Sverige.  

Under Moderaternas stämma i Västerås kan man läsa i rapporten En offensiv miljöpolitik,  Punkt 27: Avskaffa avvecklingslagen och upphäv 5a § (1984:3), lagen om kärnteknisk verksamhet, som förbjuder möjligheten att medge tillstånd i syfte att möjliggöra ett utbyte av de befintliga kärnkraftsreaktorerna. Vidare kan man läsa:

Punkt 31: ”Satsa på fortsatt forskning och utveckling av klimatvänliga tekniker såsom förnybar energi och bränslen, el- och hybridteknik samt vidareutvecklad kärnkraft. 

Stämman gav inte svar på var man ska ta det uran som måste brytas för att försörja fler reaktorer ej heller hur mycket större slutförvarsutrymme tillika kostnader en utökad drift innebär. 

Folkkampanjen mot Kärnkraft och Kärnvapen beklagar att Moderaterna går baklänges i energipolitiken och framtiden, vilket inte ger bra signaler ut i världen. 

Så och därför ska kärnkraften avvecklas

Folkkampanjen har lyft fram problematiken kring kärnkraften så som ”Östersjöns radioaktivitet” och ”Så och därför ska kärnkraften avvecklas”.

Folkkampanjen bildades för 30 år sedan men känns nu allt angelägnare med pågående energidebatt, därför poängterar Folkkampanjen att:

Kärnkraften är inte och kommer aldrig att bli ett miljöalternativ! I kärnkraftskedjan från urberg till urberg finns flera steg som förstör för både människa och miljö.

Kärnkraftsmyntet har också två sidor, den ena civil elproduktion, den andra  förödande kärnvapen och bomber med utbränt uran.

Slutförvar uppfyller inte kraven för fullgod säkerhet
KB3-metoden för slutförvar av utbränt kärnbränsle är en metod där  tusentals ton högaktivt uran skall sänkas ner 500 meter under jordytan  inneslutet i 100-tals kopparklädda gjutjärnsbehållare. Det inneslutna aktiva uranet ger dessa behållare en yttertemperatur av cirka +100 grader C och denna värme kan försura omkringliggande grundvatten och på sikt orsaka fräthål i koppar-järninneslutningen.

Folkkampanjen anser att denna metod för slutförvar inte uppfyller kraven för beprövad och fullgod säkerhet som ger ett garanterat skydd för omgivningen och för kommande generationer. 

Folkkampanjer kräver en från kärnkraftindustrin helt oberoende  utredning. Det är vårt ansvar att detta avfall hålls skilt från allt  biologiskt liv i minst 100.000 år

Göran Bryntse, Tekn Dr. och ordförande i Folkkampanjen mot kärnkraft och kärnvapen

www.folkkampanjen.se

Sverige är en atomvapenmakt!

För 64 år sedan förövades historiens största folkmord på en dag när atombomben fälldes över Hiroshima. Trots att Japan kapitulerat upprepades folkmordet två dagar senare genom bomben över Nagasaki, den största krigsförbrytelse som utförts på en dag. Endast segrarmakter klarar sig undan en sådan krigsförbrytelse.

Det internationella atomenergiorganet IAEA har genom uppmuntran till spridning av kärnkraften uppnått att det idag finns 35-40 potentiella atomvapenländer. Detta ökar naturligtvis riskerna än mer för en upprepning av krigsförbrytelser i stil med dem vid Hiroshima och Nagasaki, något vi helst blundar för.

Sverige skaffade sig inga atomvapen. Det var framför allt de svenska socialdemokratiska kvinnorna vi kunde tacka för det. Deras påtryckningar gjorde att de ledande socialdemokraterna med Tage Erlander i spetsen avstod från att utrusta det svenska krigsmaskineriet med atombomber.

EU kommer nu att besluta anta ett expertutlåtande som innebär, att EU:s gemensamma försvar skall vara en kombination av konventionella vapen, och atomvapen. Detta innebär att alla EU:s stater som inte har atomvapen helt plötsligt blir delägare till atomvapen. Sverige är alltså nu en atomvapenmakt. Samtidigt kritiseras Nordkorea och Iran för sina intentioner som man anser går ut på att skaffa sig atomvapen. Vilken dubbelmoral!

Var står t ex de socialdemokratiska kvinnorna idag? Vad skulle Thorsson och Lindström säga?

Mer än någonsin har vi idag anledning att erinra om Hiroshima och Nagasaki. Sverige är en atomvapenmakt! 

Tal vid Lagans strand med anledning av Hiroshimadagen 9 aug 2009.

Bengt Engqvist, 

FMKK