IHS

KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Foto: RLC

Cogito: Ett svenskt perspektiv

Ekonomi utan tillväxt

Efter ett par decennier av febrig global ekonomisk tillväxt började mörka orosmoln synas på himlen under 2008. Utsläppen av växthusgaser hade de senaste åren ökat rekordartat, med uppemot tre procent per år. På vårkanten skenade oljepriserna upp till 130 dollar fatet, vilket skickade chocksignaler till världens alla börser. Delvis som en följd av stigande bränslepriser började världsmarknadspriserna på livsmedel öka kraftigt, och under sommaren drog hungerkravaller genom det globala Syd.


 Rikard Warlenius: |2011-04-12| Men framåt höstkanten bytte världsekonomin riktning. Det amerikanska banksystemet imploderade efter att utlåningsbubblan spruckit, och en global lågkonjunktur utlöstes. Lägre efterfrågan gjorde att priserna på olja och livsmedel åter sjönk och oron över att vi kan vara på väg att överskrida planetens ekologiska gränser, som hade varit framträdande i debatten i ett par år, ersattes av en akut oro för finansiell härdsmälta och massarbetslöshet. Världens regeringar satsade tusentals miljarder dollar på att rädda bankerna. Uppskattningarna varierar, en av de mer trovärdiga siffrorna kommer från Bank of England som hävdar att totalsumman på statliga lån och lånegarantier till finanssektorn under 2008 och 2009 uppgick till 14 triljoner dollar, alltså 14 000 miljarder dollar (George, 2010: 15-16).

Att regeringarna lyckades mobilisera dessa fantasisummor för att rädda bankerna är dock inte till någon omedelbar ekonomisk tillväxtglädje för världens fattiga. När staterna nu behöver förbättra sina statsfinanser sker det ofta genom att skära i utgifterna för skola, vård och omsorg samt internationellt bistånd, alltmedan finanselitens högt uppskruvade löner och bonusar fortsätter att ticka in.

inkomstklyftorna växer

Åtminstone en utveckling har varit förvånansvärt konstant under de senaste decenniernas högkonjunkturer och lågkonjunkturer: att inkomstklyftorna växer. Under högkonjunktur sker det främst genom att de rikas inkomster ökar snabbare än de fattigas. Under lågkonjunktur sker det genom att de fattigas inkomster sjunker även i absoluta termer. Lågkonjunkturer slår brett genom att många behöver skjuta upp vissa konsumtionsbeslut, men det är förstås mest dramatiskt för dem vars konsumtion nästan uteslutande består av baslivsmedel. 

I juni 2009 rapporterade FN:s World Food Programme att antalet kroniskt hungriga i världen hade ökat med 115 miljoner människor de två senaste åren, upp till över 1 miljard. När FN antog de så kallade millennieutvecklingsmålen om att bland annat halvera antalet hungriga till år 2015 var antalet 800 miljoner. I stället för att minska i antal har de hungriga alltså blivit 25 procent fler.

När den globala krisen nu – våren 2011– ser ut att vara överstökad i åtminstone stora delar av världen återupprepas mönstret från åren fram till 2008. Tillväxten är återigen hög, i Sverige mycket hög. Arbetslösheten sjunker. Försäljningen av bilar och utlandssemestrar tar återigen fart. Julhandeln slog, som i gamla tider, rekord. Regeringen är överlycklig och sänker skatten ytterligare och blåser därmed upp konsumtionen än mer. 

Men så tornar de gamla orosmolnen åter upp sig vid horisonten. Oljepriset stiger igen, bensinpriset är nu rentav högre än 2008. Även livsmedelspriserna har passerat 2008 års nivåer. Åtminstone en delförklaring till vinterns arabiska revolutioner är de allt dyrare levnadsomkostnaderna. De minskningar av växthusgasutsläppen som rapporterades för 2008 och 2009 lär visa sig ha varit tillfälliga och en ökning åter redovisas när statistiken för 2010 är klar. När världen nu tar sig ur den akuta ekonomiska krisen kastar den sig återigen rakt in i den mycket mer djupliggande och långt mer allvarliga ekologiska och sociala krisen. Den försvann aldrig 2008. Så fort tillväxten tog fart igen, kom bekymren åter. 

MINSKAD TILLVÄXT – MINSKADE VÄXTHUSGASER

När tillväxtsiffrorna efter krisen 2008 sjönk eller rent av omvandlades till negativ tillväxt minskade för första gången på årtionden de globala utsläppen av växthusgaser, och priserna på mat och naturresurser stabiliserades. Men i stället ökade arbetslösheten, fattigdom, hungern, utsattheten. När tillväxten återigen tar fart kanske den akuta fattigdomen kommer att lindras genom att fler får jobb och försörjning – men till priset av att de ekologiska problemen förvärras. Detta ser ut att försätta oss i ett fruktansvärt dilemma: ekologiskt ohållbar tillväxt eller socialt oacceptabel stagnation.

Måste det vara så? Kan det finnas en väg ur dilemmat?

Det hegemoniska svaret på frågan är hållbar tillväxt. Endast fortsatt ekonomisk tillväxt kan skapa de resurser som krävs för att investera i en klimatomställning som på sikt minskar våra ekonomiers miljöpåverkan. Det anses rent av ske spontant. 

I enlighet med den så kallade miljö-kuznetz-kurvan finns det i en tidig utvecklingsfas ett samband mellan växande ekonomi och växande miljöpåverkan. Men i den mognare fasen, ungefär där industriländerna befinner sig, vänder kurvan och fortsatt tillväxt leder till minskad miljöpåverkan. Detta påstådda samband har visst empiriskt stöd vad gäller exempelvis lokala utsläpp av svaveldioxid, men inte alls när det gäller utsläpp av växthusgaser. Ändå fortsätter miljöekonomer att använda kurvan, och ändå fortsätter i princip alla "seriösa" politiker, debattörer och organiserade samhällsintressen att hävda att fortsatt ekonomisk tillväxt kan frikopplas från växande miljöpåverkan. 

Vurmen för miljövänlig tillväxt liknar nästan en statsreligion, en tro som omfattar alla (utom ett fåtal kättare) och som nästan aldrig ifrågasätts, trots att den saknar stöd i erfarenhet och vetenskaplig prövning.

tillverkningsindustrin förlagd i utlandet

Hittills finns förmodligen inget exempel på ett land som har frikopplat ekonomisk tillväxt från ökad klimatpåverkan. Inte heller Sverige, trots att motsatsen ofta görs gällande. Visserligen har Sverige unikt låga utsläpp per capita för att vara ett industrialiserat land, och dessutom har utsläppen per capita minskat de senaste 20 åren – trots god ekonomisk tillväxt. Men den bilden är sann bara så länge vi håller oss till utsläpp gjorda i Sverige. 

I den officiella statistiken, den som rapporteras till FN, ingår inte transporter av personer och varor till och från Sverige, och inte heller tas någon hänsyn till Sveriges handel med andra länder. I en globaliserad världsekonomi har den energikrävande tillverkningsindustrin i hög grad förlagts till Syd, samtidigt som dess produktion i hög grad konsumeras i Nord. Att då enbart bokföra länders utsläpp där de görs ger en högst orättvis bild. Om utsläppen i stället redovisas där varorna konsumeras, som invånarnas totala koldioxidfotavtryck (carbon footprint) får vi en helt annan bild. 

Om utsläppen från importvaror räknas in och exportvaror räknas bort ökar Sveriges utsläpp per capita med minst 25 procent i jämförelse med vår officiella statistik, hävdade Naturvårdsverket för ett par år sedan (Naturvårdsverket 2008). 

Nyare och mer detaljerad forskning pekar på att skillnaden snarare är 65-100 procent (se exempelvis Carlsson-Kanyama med flera 2007, Hertwich & Peters 2009, David & Caldeira 2010, Peters & Solli 2010). Ur konsumtionsperspektiv är alltså Sveriges utsläpp uppemot dubbelt så höga som ur produktionsperspektiv.

ökade utsläpp i takt med den ekonomiska tillväxten

Så betraktat har Sveriges utsläpp sannolikt också ökat över tid, i takt med den ekonomiska tillväxten. Sverige har en starkt negativ koldioxidhandelsbalans, det vill säga att betydligt mer koldioxid är förkroppsligad i vår import än i vår export. Vid sidan av inhemska utsläpp är Sveriges koldioxidfotavtryck därmed i hög grad en effekt av dels utrikeshandelns storlek, dels av utrikesresor. 

Både utrikeshandeln och våra utrikes flygresor har fördubblats sedan 1990-talets början. Utrikeshandeln motsvarar omkring halva Sveriges BNP och utrikesflyget ensamt motsvarar mer än tio procent av Sveriges utsläpp. Därmed torde även Sveriges samlade utsläpp ha ökat kraftigt sedan dess. Den farhågan bekräftas även av ny forskning. 

I en vetenskaplig rapport publicerad av Nordiska rådet 2010 redovisas närmevärden för de nordiska ländernas konsumtionsutsläpp för åren 1997, 2001 och 2004. Även under denna korta period finns en starkt stigande tendens, och det varnas för att Sverige snart kommer att importera mer koldioxidutsläpp än som orsakas direkt i landet (Peters & Solli, 2010).

I en annan studie utförd av forskare vid Stockholm Environment Institute 2008 konstateras att även de inhemska koldioxidutsläppen i Sverige har ökat mellan 1993 och 2003, trots att industrin och den offentliga sektorn har blivit mycket utsläppseffektivare (det vill säga orsakat mindre utsläpp per BNP-enhet) och att konsumenterna i allt högre grad har valt grönare produkter. Men dessa minskningar har helt ätits upp av ökade utsläpp till följd av högre konsumtionsnivåer. 

Rapportförfattarna drar slutsatsen att förbättringarna i utsläppseffektivitet inte håller jämna steg med den ekonomiska tillväxten; de konstaterar att det kanske inte räcker att konsumera annorlunda för att nå klimatmålen, utan att vi måste konsumera mindre.

utsläppseffektiviteten måste vara högre än den ekonomiska tillväxten

»Frikopplingstesen«, att ekonomisk tillväxt kan frikopplas från ökad miljöbelastning, stämmer alltså inte – inte ens i Sverige. Men skam den som ger sig. Bara för att det saknas exempel på frikoppling i historien och samtiden behöver det ju inte innebära att det inte är möjligt i framtiden. Förvisso. Men i så fall bör vi ändå vara ärliga och konstatera att storleken spelar roll. 

Som konstaterades i SEI-rapporten förmår den måttligt tilltagande utsläppseffektiviteten inte hålla jämn takt med den ekonomiska tillväxten, och därför ökar de absoluta utsläppen. För att de absoluta utsläppen ska börja sjunka krävs följaktligen att utsläppseffektivitetstillväxten måste vara högre än den ekonomiska tillväxten.

Tim Jackson har i sin bok Välfärd utan tillväxt ett enkelt men slående räkneexempel: 

Enligt FN:s klimatpanel IPCC behöver de globala utsläppen minska med 4,9 procent per år till år 2050 för att stabilisera atmosfärens koldioxidhalt vid 450 ppm och tvågradersmålet ska vara inom räckhåll. Samtidigt beräknas världsbefolkningen öka med 0,7 procent per år, och världsekonomin per capita växa med 1,4procent per år. Det innebär att för att minska utsläppen i enlighet med scenariot räcker det inte att minska utsläppsintensiteten med 4,9 procent per år, vilket är svårt nog, utan med 7 procent. För närvarande blir ekonomin inte ens 1 procent mer koldioxideffektiv per år!

Om vi dessutom föreställer oss en rättvisare värld år 2050, där EU har fortsatt att växa med ett par procent per år men där övriga världsdelar har vuxit ikapp, måste den globala tillväxten bli ännu högre. För att vi samtidigt ska nå 450-målet måste då utsläppsintensiteten minska med 11 procent per år och vara 130 gånger lägre år 2050 än nu. Världen måste i så fall gå från att släppa ut ungefär 700 ton koldioxid för att producera ett värde av 1 miljon dollar till att bara släppa ut 5 ton per miljon dollar. Det finns inget land som är i närheten av det idag. 

Med ett skarpare utsläppsmål – allt fler forskare talar om behovet av att stabilisera koldioxidhalten vid 350 ppm snarare än 450 – måste utsläppen minska ännu snabbare än i exemplet. Med lägre ekonomisk tillväxt blir utmaningen åtminstone något mer hanterbar.

Sveriges utsläpp måste minska med 92 procent

För Sveriges del kan ett Jackson-inspirerat räkneexempel se ut som följer. Min utgångspunkt är inte IPCC:s "gamla" tvågradersmål utan ett nyare framtaget av IPCC-medarbetaren Malte Meinshausen. Enligt detta måste de globala utsläppen minska med 86 procent till år 2050 (jämfört med 1990) för att till 75 procents sannolikhet inte missa tvågradersmålet. 

För Sveriges del utgår jag ifrån att de globala utsläppen per capita bör vara lika över världen år 2050, vilket innebär att Sveriges utsläpp måste minska något mer än det globala genomsnittet, nämligen med 92procent (se Warlenius, 2010). Det motsvarar en årlig minskning med närmare 6 procent per år. Observera att jag inte använder utsläpp ur konsumtionsperspektiv, trots att det vore mer rättvisande. Skälet är främst att tillgången på data är så påver. Dessutom blir resultatet tämligen slående även med utgångspunkt i den officiella statistiken.

Om vi tänker oss att Sveriges ekonomi skulle vara lika stor om 40 år som den är nu innebär det, logiskt nog, att utsläppsintensiteten (utsläpp per BNP-enhet) behöver minska med knappt 6 procent per år. 2007 var Sveriges utsläppsintensitet ungefär 20 ton CO2e per BNP-enhet omfattande en miljon kronor. Om 40 år skulle intensiteten i detta exempel behöva sjunka till 1,6 ton per miljon kronor. Det är onekligen en stor utmaning. Men om vi dessutom tänker oss att Sveriges ekonomi fortsätter att växa med omkring 3 procent per år, vilket ungefär motsvarar de senaste decenniernas genomsnittliga tillväxt, blir utmaningen långt större. 

För att hålla jämna steg med tillväxten och samtidigt minska de absoluta utsläppen måste utsläppsintensiteten minska med 8,5 procent per år. Det innebär att produktion motsvarande en miljon kronor år 2050 bara får åstadkomma utsläpp av 0,45 ton växthusgaser (i exemplet avses givetvis fasta priser, det vill säga ingen hänsyn tas till inflation. Produktion för en miljon kronor avser alltså en miljon kronor i dagens penningvärde, både nu och 2050).

Det råder ingen tvekan om att vår ekonomis utsläppsintensitet måste minska mycket snabbare än idag om vi ska nå rimliga klimatmål, och det alldeles oavsett ekonomins storlek. Men det råder heller ingen tvekan om att det är betydligt enklare att minska intensiteten 12,5 gånger på 40 år, vilket räcker om Sveriges BNP står stilla, än att minska utsläppsintensiteten med 45 gånger, vilket krävs om ekonomin ska fortsätta att växa som nu.

Ett sista räkneexempel. Om vi tänker oss att tillväxten ska fortsätta med 3 procent per år ända fram till år 2100 – nationalekonomerna anser ju att tillväxten inte behöver upphöra – utan att utsläppen ens behöver fortsätta minska efter 2050, måste utsläppsintensiteten då vara fjäderlätt. Att producera samma mängd varor och tjänster som nu orsakar utsläpp om 20 ton växthusgaser får 2100 bara orsaka 103 kilo – en minskning med 99,5 procent.

Denna artikel är utdrag ur ett förord till rapporten Ekonomi utan tillväxt

Rikard Warlenius är styrelseledamot i Cogito

Läs hela rapporten av Mikael Malmaeus!

Ekonomi utan tillväxt

Rapport från Cogito

Ekonomi utan tillväxt

Mikael Malmaeus

I den uppmärksammade rapporten Prosperity Without Growth? av Tim Jackson (2009), nyligen översatt till svenska med titeln Välfärd utan tillväxt, konstateras att det nästan helt saknas ekonomiska studier som undersöker hur en modern marknadsekonomi kan förväntas reagera på utebliven tillväxt.

  Mikael Malmaeus: Detta är anmärkningsvärt – och ett symptom på tillväxtparadigmets oerhörda dominans. Inom ett någorlunda traditionellt ekonomiskt ramverk finns bara ett viktigt undantag – ekonomen Peter Victor och hans makroekonomiska modell (LowGrow) över den kanadensiska ekonomin 23 ekonomi utan tillväxt.

Bland alternativa ekonomer förekommer dock diskussioner kring hur tillväxten är inbyggd i moderna samhällen och hur en väg ut skulle kunna se ut. Ett syfte med denna rapport är att sammanfatta och systematisera den kunskap som finns.

Ett annat syfte är att applicera Victors modell på svenska ekonomiska förhållanden. En förhoppning är att detta arbete kan bidra till bredare och djupare diskussioner kring hur samhällsekonomin kan förändras och göras delaktig i en ekologiskt och socialt hållbar utveckling.

Rapporten redogör inledningsvis för innebörden av tillväxtbegreppet, historiken kring ekonomisk tillväxt samt diskussionen om tillväxtens gränser. Strukturer i ekonomin där tillväxt är av stor betydelse identifieras. Därefter följer en genomgång av den svenska versionen av simuleringsmodellen inklusive scenarier med och utan ekonomisk tillväxt.

Slutligen följer en diskussion kring resultatens innebörd och några tankar om framtidens ekonomi. Delar av innehållet bygger på en uppsats vid nationalekonomiska institutionen vid Stockholms universitet (Malmaeus, 2011). De simuleringar med LowGrow som gjorts för den svenska ekonomin är unika för denna rapport.