IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

EU plan för att ta itu med klimatförändringarna till år 2030, som presenterades i Bryssel i dag, har fått hård kritik av miljögruppen Jordens Vänner Europa.

 

Jordens Vänner Europa

Eu:s klimatplan

Bortser från forskningen

Den politik som föreslagits av Europeiska kommissionen bortser från klimatforskning som gör det tydligt att behovet av att drastiskt minska utsläppen för att undvika katastrofala nivåer av den globala uppvärmningen, blir alltmer angeläget med tiden. I planerna skulle EU åta sig att minska utsläppen av växthusgaser med 40 % till 2030 (jämfört med 1990) och inte fastställa bindande mål för att öka förnybar energi eller för att minska energianvändningen.


  Ellie Cijvat: |2014-01-24| Jordens vänner Europa anser att tre bindande mål är det enda sättet att se till att Europa effektivt fullgör sitt ansvar för att bekämpa klimatförändringarna. Utsläppen måste minska med minst 60 % till år 2030 för att vara i linje med forskningen, och det måste finnas bindande mål för att minska energianvändningen med 50 % och öka andelen förnybar energi till 45 %. Endast åtgärder på denna nivå kommer att uppmuntra till de nödvändiga investeringarna i miljövänliga energikällor för att undvika de värsta konsekvenserna av klimatförändringarna och ge maximal nytta för EU och dess medborgare.

Klimatförändringen är ett faktum

Brook Riley, climate and energy campaigner för Jordens Vänner Europa: “Klimatförändringen är ett faktum, men EU bryter sina åtaganden att hantera frågan. Med detta förslag föreslår ledande beslutsfattare åtgärder som går emot folkets intressen. Det här helt otillräckliga förslaget är helt väsenskilt från vad klimatforskningen säger oss att göra i Europa för att undvika en klimatkatastrof.”

EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso har tidigare förklarat att EU:s ”åtagande att begränsa temperaturökningen till 2° C är hugget i sten”. Fast data från FN:s klimatpanel (IPCC), Internationella energirådet (IEA) och Europeiska kommissionen visar att ett 40 % mål för minskning av utsläppen till 2030 i själva verket innebär en 50 % chans att överskrida gränsen på 2° C. Genom att föreslå 40 % målet backar Europeiska kommissionen från sitt åtagande att begränsa den globala uppvärmningen till säkra nivåer.

Europeiska kommissionens egen forskning

Beslutet att satsa på en 40 % utsläppsminskningsmål ignorerar viktigaste resultaten från Europeiska kommissionens egen forskning som visar att högre mål kommer att ge besparingar på hälsokostnader, minska beroendet av importerad energi och inte signifikant påverka BNP.

Brook Riley citerar vidare: ” Barroso och de övriga i EU kommissionen tycks ha gått på industrins gamla pr trick att det måste finnas en avvägning mellan klimatåtgärder och ekonomisk återhämtning. Denna idé ignorerar helt de enorma ekonomiska kostnaderna för att hantera effekterna av klimatförändringarna och de € 500 miljarder EU spenderar varje år på importerad olja och gas.”

I ett annat energi-och klimatrelaterat tillkännagivande publicerade Europeiska kommissionen ett svagt ramverk för hur man ska reglera skiffergas, som misslyckas med att skydda EU:s medborgare och klimatet mot riskerna med fracking.

Läs mer:

Originaltext: Jordens Vänner Europas hemsida

Dagens Arena, Debattartikel: Klimatfrågan kräver folkrörelsesamverkan

Jordens Vänner, projekt Klimathjältarna