KULTUR OCH SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

EU har levererade stora mängder vapen till de Nordafrikanska diktaturerna.

Foto: Corel

Svenska Freds

Skärpta EU-regler för vapenexport

Skärpta EU-regler för vapenexport föreslås efter arabisk vår. I en rapport av europeiska forskare och organisationer som presenterats i Bryssel föreslås att EU:s regler för vapenexport ska skärpas och att ett särskilt kriterium läggs till där hänsyn tas till styrelseskicket i köparlandet. I rapporten Lessons from MENA avslöjas att flera EU-länder, däribland Sverige, varit med och beväpnat stater i Nordafrika och Mellanöstern där kampen för demokrati och mänskliga rättigheter pågår.


 Rolf Lindahl: |2011-11-10| – Den arabiska våren har inneburit ett välkommet uppvaknande för vapenexportörerna. Det är inte bara i Sverige som kraven på skärpta regler nu väcks, det sker i flera länder inom EU. Jag förväntar mig att man i den pågående översynen av reglerna som riksdagen beslutade om den 19 maj nu går från ord till handling, säger Anna Ek, ordförande i Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

KONTROLL AV EU:s VAPENHANDEL

Rapporten Lessons from MENA – appraising EU transfers of military and security equipment to the Middle East and North Africa, presenteras vid en EU-konferens i Bryssel om kontroll av vapenhandeln. Rapporten som har författats av forskare och ett tjugotal organisationer, däribland Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen, ger svidande kritik mot EU-ländernas vapenexportpolitik till den så kallade MENA-regionen. 

Trots varningar från externa observatörer har regionen år efter år utgjort en av nyckelmarknaderna för försvarsindustrier inom EU och EU-länder, vilka levererat krigsmateriel till flera av länderna i den så kallade arabiska våren. Libyen är ett exempel, där europeiska vapenföretag levererat pansarvärnsvapen och militärhelikoptrar till Khaddaffis regim efter 2004 då vapenembargot lyftes. 

Ett annat exempel är Saudiarabien som tillhör en av de större mottagarna av krigsmateriel från EU-länderna, däribland från Sverige.

KONTROLLEN HAR INTE FUNGERAT

– Vapenexport till auktoritära regimer i Nordafrika och Mellanöstern visar med all önskvärd tydlighet att kontrollen inte fungerar. Nu måste politiken skärpas på flera punkter, säger Anna Ek.

För att motverka en liknande situation i framtiden föreslås i rapporten att en lista över  tveksamma länder etableras och att man för dessa länder har en negativ presumtion för vapenexport.

– Det vore ett viktigt steg framåt om Sverige och EU-länder började tillämpa denna försiktighetsprincip för vapenaffärer. Bevisbördan om att vapenexporten inte bidrar till krig eller kränker mänskliga rättigheter måste ligga på den som vill bevilja exporten, annars ska den avslås, säger Anna Ek.

Läs rapporten

MENA

Peace Monitor har anlänt

Det är dags att skifta fokus. Det är hög tid att lyfta fram positiva och framgångsrika exempel på fredsarbete runt om i världen. Det behövs även en förnyad kultur och en ny färdriktning mot att prioritera fredlig konflikthantering. 

Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen lanserar Peace Monitor, en rapport som beskriver en rad olika exempel på fredsinitiativ, fredsavtal och fredsprojekt som genomförs runt om i världen.

– De senaste tio åren, sedan terrorattacken den 11 september 2001, har präglats av krig och konflikter där det militära har fått stå i centrum. Vi behöver nu ändra perspektiv. Vi vet att i konfliktområden finns det också människor som arbetar hårt, framför allt på lokal nivå, för att finna fredliga lösningar. Av de många fredsinitiativ och fredsprojekt som genomförs kan vi även se flera lyckade exempel som alltför sällan når fram i mediebruset, säger Christoffer Burnett-Cargill, generalsekreterare för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen.

Ett exempel på lokalt fredsarbete som lyfts fram i rapporten är den afghanska fredsorganisationen CPAU, Cooperation for Peace and Unity, som på gräsrotsnivå engagerar människor och byar kring fredlig konflikthantering. De stödjer och bygger upp lokala fredsråd som arbetar med medling och dialog. I rapporten finns även olika exempel från Colombia, Kenya, Israel/Palestina och Indien.

Medias rapportering från konflikt- och krigshärjade områden förmedlar ofta de tragiska nyheterna kring antalet döda och skadade. Den akademiska forskningen är oftast fokuserad på orsakerna till krigen och konflikterna. Beslutsfattare engageras mestadels när konflikter och krig redan har brutit ut. Vår vision är att Peace Monitor ska bli en årsbok som listar olika fredsavtal, fredsinitiativ och fredsprojekt runt om i världen under det senaste året.

– Det är dags att media, forskningsinstitut och beslutsfattare ändrar sitt sätt att förhålla sig till konflikter och fredsbyggande, och även fokuserar på positiva exempel och fredlig konflikthantering, säger Christoffer Burnett-Cargill.

Rolf Lindahl är politisk sekreterare i Svenska Freds.

Stöd Svenska Freds arbete

Bli medlem