IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Empati är livsnödvändigt för en väl fungerande världsordning.

Museikonst. Foto: RLC

EMPATI – KÄRLEK OCH RÄTTVISA

Den empatiska människan

Konsten att leva med varandra

Utan medkänsla för den andre hårdnar tillvaron som en betongklump. Förmågan att uppleva och förstå andra personers känslor är a och o – utan att man alltid behöver hålla med. Det handlar om inlevelse och medkänsla. En ensam liten pojke på tre år flyter i land. Att inte känna för andra människor bedöms i den civiliserade världen som onormalt. Någonting står inte rätt till.


Paul Lindberg: |2015-10-21Empati handlar om den psykiska (själsliga) förmågan att förstå och känna med varandra – oavsett om man håller med eller inte. 

Inom forskningen av socialpsykologi, kognitionspsykologi och neurovetenskap finns ett brett samförstånd om att begreppet empati är ett sammansatt fenomen som saknar en enkel definition. Enligt andlig och humanistisk erfarenhet är begreppet kärlek en grundläggande delförklaring av empati.

Empati är en psykosocial process med innebörden av att kunna känna vad den andre känner, och även förstå vad den andre känner, vilket leder till en process som kan avgöra från vem känslorna härrör – empatisk precision. Summan av denna process anses vara upphovet till medkänsla, som utgör begreppet empati. Processens förutsättningar har uppkomsten från individens psykosociala bakgrund, erfarenhet och sociala arv. 

Det sociala arvet är underlaget för den empatiska människan. I det sammanhanget ingår inlärningen av medkänsla och vänlighet – intentionen för empatisk omtanke. Exempelvis, om du ser en treårig liten pojke drunknad och uppspolad på en strand, så väcks du av smärtsam sorg inom dig. Du kan själv förstå sammanhanget och barnets lidande eller förnimma och minnas liknande sammanhang med smärta (kognitiv empati). Du är emotionellt medveten och förstår att den lilla treåriga pojkens lidande är inte ditt fysiska lidande – ändå gör det så ont. Denna process ingår i det empatiska systemet, utöver denna medkänsla växer förnuftskänslan av en vilja att hjälpa till – solidaritetshandlingen.

VILJAN FÖR EMPATI

Människans förmåga till empati finns antagligen latent, och leder till handling om du påverkats av influenser eller bearbetar dig själv för medkänslan för den andre. Man föds med förutsättningarna, men som under livets gång måste igångsättas genom den fria viljan. Förutsättningen är att du själv vill värdesätta den andres välmående. Det gäller den fria viljan till insikt om att kunna uppfatta den andres behov, eller förstå de smärtsamma sociala tillstånden. Människor som inte mentalt engagerar sig för andra människors välmående, de saknar ofta den elementära förmågan av empatiskt handlande. De förmår heller inte alltid att aktivera sig för överhängande behov för den andre. Denna teoretiska slutsats kom fram genom forskningen efter Andra världskriget. 

Personer som helt saknar empati har också svårigheter av att känna för en treårig pojke som drunknat och spolats upp på stranden. Sådana personer kan möjligen också ha svårare med att förstå medmänniskans upplevelser av smärta (kognitiv empati). 

VÅLDSLÖSNINGAR AV PROBLEM

Konsekvensen av våldsunderhållningen vet man sedan länge, med stor säkerhet, att det är mentalt skadligt och orsakar en klar avtrubbning för empatin. Enligt en samstämd forskning från bl.a. USA rapporteras det att våld föder våld, både på grund av underhållningsvåld, terror eller reellt krigande. Empatilöshet och psykopati har ett avgörande samband. Det resulterar till ett socialt handikapp som leder till bl.a. kriminalitet och mycket lidande för många människor.

Nazismen under Andra världskriget möjliggjorde att SS-officerare, själva pappor, kunde mörda andra barn utan att ens reflektera över sitt handlande. De indoktrinerades i tron på våldet som problemlösare. Liknande hände efter Twin Towers demolering på Manhattan (11 september 2001), då flera naiva republikaner uppmanade att atombomba dem som låg bakom. Men det vara bara det att ingen visste hur man skulle få reda på vilka som var de skyldiga. 

Empati är således något som måste läras in, medan underhållningens våldsromantik är ett hinder för empatins allmänna framåtskridande. Påverkan av våldsromantik har utvecklats så länge denna världsordning existerat. 

Enligt forskningsrapporter påverkar även enkla fördomar som finns bland folk. Det kan gälla mot olika etniska folkgrupper, mot människors utseende, eller människor som utsätts för mobbning i skolan eller på arbetsplatsen. Allt tillsammans ger effekter av avtrubbning och blockerar empatins tillväxt, vilket istället möjliggör oviljan till humanitet och rättskänsla. Solidariteten för den andres välmående punkteras och övergår till sociala problem i en omfattande utbredning – våld blir lösningen på problem, i stället för konstruktiv eftertänksamhet. 

empatisystemets betydelse

Empati anses ha en väsentlig styrka för all social gemenskap som kräver att man förstår varandra och andras behov, känslor och intentioner. Den definitionen grundar sig på empatisk förmåga som att korrekt förstå och känna vad den andre känner. Den som även hyser sympati (välvillig förståelse), inkluderar dessutom att känna för någon och inte bara med någon – det är ett ställningstagande för den andre.

Daniel Batson, professor i psyklogi (Princeton University) har tillsammans med flera andra forskare framfört tesen om att empati kan betraktas som ett flerdimensionellt fenomen. Han har fokuserat på hur empati förhåller sig till altruism, (oegennytta). Begreppet empati är under omfattande forskning av många olika anledningar. Det handlar om medvetandet för att lära känna sig själv – för att kunna känna medmänniskorna. "Lär känna dig själv, för att kunna känna andra!" Det är ett uttalande från många profeter och visdomens tjänare, bl.a. Jesus. 

Att förstå sig själv, för att förstå andra, leder säkerligen till många spinn-off-effekter. Eftersom medvetandet är förutsättningarna för all förståelse, så ligger det en nödvändighet för mänskligheten att med den fria viljan lösa så många besvärliga knutar och problem som vi någonsin kan, medan vi passerar jordelivet.

RLC