Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Orangutangen i Indonesien är utrotningshotad och är ett av de hotade djur som lever i tropisk skog.

 Foto: WWF

WWF RAPPORT 

Världens skogsmiljöer

Djurpopulationerna minskar

Globalt har populationerna av ryggradsdjur i världens skogar i genomsnitt krympt och är nu mindre än hälften av vad de var 1970. Det visar rapporten som Världsnaturfonden WWF släppt ut i dagarna.


Marie von Zeipel: |2019-08-13 Det är också den första globala bedömningen av läget för den biologiska mångfalden i världens skogar, som baserar sig på populationsdata. Globalt har populationerna av ryggradsdjur i världens skogar i genomsnitt krympt och är nu mindre än hälften (53%) av vad de var 1970. Det visar den rapport som Världsnaturfonden WWF släpper i dagarna. Det är också den första globala bedömningen av läget för den biologiska mångfalden i världens skogar, som baserar sig på populationsdata.

Below the Canopy, som WWFs nya rapport heter, belyser mängden av hot som ryggradsdjuren i skogen möter. Allra störst är minskningen av antalet djur i populationerna som lever i de tropiska skogarna som exempelvis Amazonas regnskog. Rapporten visar också att skogarna, som hyser mer än hälften av alla ryggradsdjur på land, är viktiga kolreservoarer och kolsänkor. Alla djur som lever i skogen bidrar i sin tur med viktiga ekologiska funktioner för att hålla dem friska och produktiva, till exempel att pollinera och sprida frön, men de har även andra viktiga uppgifter som påverkar naturlig förnyelse och kollagring. Om vi ska vända den globala nedgången av biologisk mångfald och undvika klimatkris, måste vi skydda skogarna och de arter som lever i dem.

–  Den snabba minskningen av det genomsnittliga antalet djur i populationerna i skogen de senaste decennierna är ett akut varningstecken. Nu behöver vi beslutsfattare som tar krafttag för att skydda djur och natur. Och inte minst måste de se till att de får vara kvar även i framtiden, säger Vicki Lee Wallgren, chef för skog och arter, Världsnaturfonden WWF Sverige.

WWF har till denna rapport utvecklat ett Forest Specialist Index (FSI). Det har tagits fram enligt samma metodik som för Living Planet Index (vilket används för att ta fram WWFs Living Planet rapport vartannat år). Detta nya index fokuserar på de ryggradsdjursarter som är helt beroende av skog som livsmiljö och därför ger det en bra bild av hur skogens ekosystem mår. Forest Specialist Index studerar så många som 455 populationer uppdelat på 268 arter som lever i skogen, utspridda på alla kontinenter. Det visar att de bestånd som kartlagts– skogslevande fåglar, däggdjur, groddjur och kräldjur i genomsnitt har minskat med 53 procent mellan 1970 och 2014. Det flesta förlusterna har skett i tropikerna, där det också finns mest djurliv att förlora.

– En riktig och livskraftig skog är mer än bara träd. Därför är det viktigt att inte bara stirra sig blind på ett antal hektar skog utan att faktiskt också undersöka och förstå vilka arter som lever i och av den. Att inkludera biodiversitet som ett mått på skogens hälsa är ett viktigt steg att ta när skog ska värderas för olika ändamål, säger Olle Forshed, expert på tropisk skog WWF.

Rapporten belyser att avskogning inte ensamt är förklaringen till att vi nu ser minskande populationer som lever i skogen. Det är även andra faktorer som har minst lika stor betydelse. Sådant som habitatförstöring, skogsförstörelse, olaglig handel med vilda djur och ohållbar jakt är också viktigt att beakta och ta i tu med vid sidan om att bevara skogstäcket och återställa skog.

– Ett viktigt budskap i rapporten är att det är mycket viktigt framöver att vi i arbetet med att bevara skogen faktiskt fokuserar på biologisk mångfald och skogens arter och inte bara skogens omfattning och mål för att stoppa avskogningen. Annars riskerar vi att få en mängd tomma skogar, alltså skogar där träden står kvar men mycket av djurlivet har gått förlorat, fortsätter Olle Forshed.

Resultaten från skogsindexet ger en dyster bild av tillståndet för skogens biologiska mångfald, men det finns exempel som visar att skogens djur kan återhämta sig väl, om rätt insatser görs i tid. Det ökande antalet apor i Costa Rica och bergsgorillor i centrala Afrika är bara ett par av de fall där man framgångsrikt har hjälpt bestånd av skogsdjur att öka igen.

Läs mer om detta i rapporten!

Below the Canopy

  WWF RAPPORT 

Slutsatser Below the Canopy

1. Ryggradsdjuren i skogen har i genomsnitt halverats från 1970 till 2014. Genom att använda ett index för djurlivet i skogen skapades ett eget för enbart denna grupp. Den visar att djuren i de bestånd man övervakade i snitt minskade med 53 procent i antal under den här tidsperioden.

2. En omedelbar åtgärd för att bevara skogens biologiska mångfald bör inkluderas tillsammans med utbredningen av skogstäcket i Post 2020 ramverket och det nya skogsindexet bör inkluderas i detta ramverk.

3. Framgångshistorier visar att med rätt åtgärder kan bestånden av ryggradsdjur öka igen. Trots den globala minskningen av antalet ryggradsdjur finns det hopp. Det krävs ofta insatser på många olika plan, exempelvis att låta skogen generera nya träd av sig själva, jobba med ursprungsbefolkningarna för att minska överutnyttjandet av djur och växter och genom att få stopp på invasiva arter i skogarna.

Bakom den vetenskapliga WWF-rapporten finns forskarna: Green, E., McRae, L., Harfoot, M., Hill, S., Baldwin-Cantello, W., Simonson, W. 2019. Below the Canopy: Global

Om WWF

WWF är en av världens största och mest respekterade oberoende miljöorganisationer. WWF: s uppdrag är att stoppa nedbrytningen av jordens natur och arter. Vår vision är att en framtid där människor lever i harmoni med naturen, genom att bevara världens biologiska mångfald, och genom att se till att användningen av förnybara naturresurser är hållbar och minskar föroreningar och konsumtion.

 

RLC