IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

FINANSHANDEL sysslar inte med etik, utan för att tjäna pengar.

Foto: PhotoDisc

PÅMINNELSE

Finanskrisen

Kapitalismens globala kris

Finanskapitalet åtnjuter en privilegierad ställning. Kapitalet är rörligare än de andra produktionsfaktorerna, och finanskapital är till och med mer rörligt än direktinvesteringar. Finanskapitalet flyttar vart som helst där det belönas bäst. Eftersom det bär förebud om välstånd, tävlar enskilda länder om att dra till sig det.


 George Soros:  |1998|  På grund av dessa fördelar ackumuleras allt mera kapital i finansinstitutioner och börsnoterade multinationella företag och det förmedlas av finansmarknaderna.

Nationalstaten förblir det politiska och samhälleliga livets grundläggande enhet. Internationell rätt och internationella institutioner, såvitt de existerar, är inte tillräckligt starka för att förhindra krig eller omfattande brott mot de mänskliga rättigheterna i enskilda länder. Ekologiska hot hanteras inte tillfredsställande. Globala finansmarknader står till stor del utanför nationella och internationella myndigheters kontroll.

Jag hävdar att sakernas nuvarande tillstånd är osunt och ohållbart. Finansmarknaderna är instabila till sin natur och det finns samhällsbehov som inte kan tillgodoses med att ge marknadskrafterna fritt spelrum. Olyckligtvis erkänner man som regel inte dessa defekter. Istället finns det en vitt spridd tro att marknaderna är självkorrigerande och att en global ekonomi kan blomstra utan något behov av ett globalt samhälle.

Det hävdas att det gemensamma intresset tjänas bäst av att tillåta alla att följa sina egna intressen, och att försöka att skydda det gemensamma intresset med kollektivt beslutsfattande bara förvränger marknadsmekanismen. Den idén kallades för laissez-faire på 1800-talet, men det kanske inte är en så bra beteckning idag, eftersom det är franska och de flesta människor som tror på marknadens magik inte talar franska.

Jag har hittat ett bättre namn på den: marknadsfundamentalism.

DET ÄR MARKNADSFUNDAMENTALISM som har gjort det globala kapitalistiska systemet osunt och ohållbart. Tillståndet är relativt färskt datum. I slutet på andra världskriget begränsades de internationella kapitalrörelserna och man grundade Bretton Woods-institutionerna för att möjliggöra handel i avsaknad av kapitalrörelser. Restriktionerna avlägsnades bara gradvis och det var först när Margaret Thatcher och Ronald Reagan kom till makten omkring 1980 som marknadsfundamentalismen blev den dominerande ideologin. Det är marknadsfundamentalismen som har satt finanskapitalet i förarsätet.

Det här är naturligtvis inte första gången som vi har haft ett globalt kapitalistiskt system. Dess huvuddrag identifierades på ett ganska profetiskt sätt av Karl Marx och Friedrich Engels i Det kommunistiska manifestet som utgavs 1848. Systemet som dominerade under 1800-talets andra hälft var på många sätt stabilare än den moderna versionen.

Det globala kapitalistiska systemets 1800-talsinkarnation förstördes, trots sin relativa stabilitet, av första världskriget. Efter krigsslutet gjordes ett vagt försök att återställa det, vilket slutade illa med kraschen 1929 och den åtföljande stora depressionen. Hur mycket troligare är det då att den nuvarande versionen av global kapitalism också kommer att sluta illa, med tanke på att de stabiliserande element som fanns på 1800-talet saknas nu?

Det centrala argumentet i denna bok är att marknadsfundamentalismen idag är ett större hot mot det öppna samhället än någon totalitär ideologi.

Begreppet det öppna samhället och marknadsekonomi är nära förknippade och marknadsfundamentalismen kan betraktas som endast en förvrängning av idén om det öppna samhället. Det gör den inte mindre farlig. Marknadsfundamentalism äventyrar oavsiktligt det öppna samhället genom att misstolka hur marknaderna fungerar och låta dem spela en orimligt stor roll.

Min kritik av det globala kapitalistiska systemet faller under två huvudrubriker. Det ena rör marknadsmekanismernas defekter. Här talar jag i första hand om de instabiliteter  som är inbyggda i finansmarknaderna. Den andra rör defekterna i vad jag i brist på ett bättre namn kallar den icke-marknadsstyrda sektorn. Med detta menar jag i första hand politikens misslyckande och söndervittring av moraliska värden på såväl det nationella som det internationella planet.

En av de stora bristerna i det globala kapitalistiska systemet är att det har tillåtit marknadsmekanismerna och vinstmotivet att tränga in på verksamhetsområden där de egentligen inte hör hemma.

Mänskliga varelser reagerar på ekonomiska, samhälleliga och politiska krafter i sin omgivning, men till skillnad från fysikens obesjälade partiklar har människor uppfattningar och attityder vilka samtidigt omvandlar de krafter människorna är utsatta för. Denna tvåvägs reflexiva växelverkan mellan vad deltagarna väntar sig och vad som faktiskt sker är central för all förståelse av ekonomiska, politiska och samhälleliga fenomen. Detta reflektivitetsbegrepp är centralt för de resonemang som framläggs i denna bok.

Artikeln är ett utdrag ur boken Den globala kapitalismens kris av George Soros, 1998. Norstedts Förlag 1999.

KOMMENTAR:

Försöken 

att rädda 

kapitalismen

Upp och ned som en berg-o-dalbana. Så instabilt fungerar hela världsekonomin på grund av att hela världen är länkad med samma sorts spekulationssystem. Men det skulle inte alls behöva vara så.

  Paul Lindberg: |2013-10-24| George Soro, en av världens ledande finansmän, ville varna för att kapitalism skulle komma att krossas av sin egen belastning och inneboende oförmåga. Han gav ut en varningens bok året 1998, Kapitalismens globala kris. Men den boken förändrade inte någonting nämnvärt av den kapitalistiska världsordningens tillkortakommanden.

Varningarna kom visserligen långt före Soro, av bl.a, ekonomipristagare och en mängd ekonomer, framförallt från USA. De menade att hela havet gungar på en ocean av tsunamiliknande skulder.

Även om många tagit till sig Soros analytiska förmåga så har inte de berörda bank- och finansföretagen brytt sig – de fortsätter i samma hjulspår. Och finanskriserna står på lur och väntar på att få anfalla.

Finanskriserna kommer och går. Och så kommer det att förbli fram tills elsäkringen bränns av.

Den politiska makten och finansslipsarna utgör tillsammans världsordningens ledarskap. Det är verkligen fattigt och sorgligt. Det är verkligen synd om människorna.

TROTS ALL ERFARENHET

USA och bostadsbubblan under president George W. Bushs ledning lyckades få landet i djupaste kris på grund av överbelåning av fastigheter. Och med ytterligare lån skulle landet dessutom köpa sig ur den ekonomiska lånebubblan, som alltså orsakats av överbelåningen. 

Det blev en krasch som enbart drabbade de lurade människor som tvingats fram till marginalerna. De fick gå från både jobb och hus.

Och bubblor har sedan dess blivit uppblåsta runt hela världen.

ÖVERKAPITALISERING

Soro tar upp exemplet kring överkapitaliseringen av boendet. Exemplet visar hur bankerna tar över samhällsfunktionerna för bostadshanteringen, som tidigare hade en viss stabiliserande betydelse. Bankerna fick bostäderna att bli helt kapitaliserade, och investeringar kunde göras från investerings beroende stiftelser av alla de slag, så som amerikanska pensionsfonder, fackföreningskassor och spekulationsbanker.

LÅNERISKER

Trycket mot bostadsköparna resulterade i dyra lån, med risken att framöver få ökade kostnader på lånen oavsett om lånen är bundna eller ej.

Låneregler förändras på grund av att investerarna vill få rikligast möjliga avkastning och bankerna vill tjäna pengar på dessa transaktioner. Och allt måste betalas av dem som köper lånen, givetvis. Liknande exempel finns det gott om.

INVESTERINGSBEHOV OCH AVKASTNING

Världens storstäder och dess citykärnor med affärskvarter och kontorsfastighet av alla slag, ägs mestadels av de stora multinationella stiftelserna.

Det var sådant som George Soros sysslade med.

Affärsidkare fick smaka på stiftelsernas avkastningsbehov, då de trots framgångsrik försäljning ändå tvingades lägga ned verksamheten. Det orsakades av stiftelsernas feodalliknande utpressning för att avtvinga största möjliga profit, tills affärerna tvingades lägga ned verksamheten.

Investeringarna grundades på principen, högsta möjliga profit, så länge det går.