SAMHÄLLE & POLITIK

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

 

Läraren i vår tid

Noam Chomsky om makten

Förmåga att i fall efter fall demaskera de samtida maktinstitutionernas funktion och bedrägerier har varit Chomskys bidrag till världens folk. Till hans undervisningsmetod hör att inte använda abstraktioner utan exempel som ett sätt att hjälpa människor till ett eget kritiskt tänkande.


  Noam Chomsky är en trovärdig politisk faktaanalytiker med en spännvidd över hela samhällets alla ämnen, exempelvis mediernas maktförhållanden och arbetssätt, utbildningssystemens syften, miljökrisernas orsaker och det militärindustriella komplexet, och allt det som får plågade konsekvenser för människorna världen över.

”Människas makt över människa leder bara till fördärv”, säger Jesus. Och det är genom Jesus konstaterande som Chomsky utmärker sig i sin gärning. Jesus efterföljare kan se annorlundare ut än vad många förväntar sig.

Den brittiska tidskriften Prospect genomförde en omröstning 2005 om vem som är världens ledande intellektuella personlighet, vilket slutade i en jordskredsseger för Noam Chomsky. Ingen i vår tid har behandlat frågorna om demokrati, makt, medier, förtryck och motstånd mera vederhäftigt än Chomsky.

Chomsky gjorde ett genombrott redan 1955, som professor i språkvetenskap vid Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA. Och med upphovet till en ny riktning inom lingvistiken, som han kallade den generativa grammatiken, har denna dominerat den språkteoretiska debatten sedan 1960-talet.

Hans transformationsgrammatik grundlade perspektiven av en helhetssyn på människans språkförmåga, som numera, efter denna teori, ses som medfödd. Detta var en revolutionerande framgång och ledde till utvecklingen av dagens teoretiska diskussion inom psykologi och lingvistik.

Betydelsen av en medfödd språkförmåga kan också ses i sambandet av en medfödd andlig själsförmåga, att människan som nyfödd är utan ondska och fått en gnista för att i livets utveckling kunna avgöra vad som är rätt eller fel. En gåva enligt många kristna. Det anses vara en fundamental nödvändighet för att människan överhuvudtaget ska kunna leva med varandra. Det gör också människan ansvarig för sina handlingar, och får följder inför en allmän ansvarsprincip. 

Jesus anses av de två största världsreligionerna som innehavaren av domsrätten över mänskligheten – kristendom och islam.

Människan har en suverän fri vilja, som ofta beskärs, men som hon ska växa med under det korta livet. ”Bli till medan du passerar”, säger Jesus i Tomasevangeliet. Denna tillväxt går olika vägar – den smala eller den breda vägen. Valen av vägar i livet är oberoende av tro eller icke tro, utan är i grunden allmängiltigt och kopplat med var och ens förutsättningar.

Chomskys senare arbeten handlar primärt om de principer som kan utgöra den medfödda ”universella grammatiken” och hur dessa principer förverkligas i varje enskilt språks grammatik. Här finns en tydlig koppling med Johannesevangeliet – Ljuset som utvecklas ur Ordet.

Under Vietnamkriget på 60- och 70-talen kritiserar Chomsky det fasansfulla våldet och håller tal vid mastodontmöten, och skriver böcker i kampen mot krigshetsen. Hans bok ”De intellektuellas ansvar”, vilka han såg som delansvariga i krigets mördande om de inte agerade, resulterade till att den amerikanska intelligentian, främst studenter och högskolelärare och kristna rörelser började röra på sig, och lyckades medverka till att stoppa kriget.

Att förstå makten, Chomskys senaste bok, har ett representativt urval av Chomskys seminarieframträdanden och hans analyser av världspolitiska händelser under tre decennier samlats. Det är en perfekt introduktion till hans tänkande och hans analyser av en mängd olika världspolitiska skeenden.

Idag när USA är världens enda supermakt, med en president som heter Bush, och den amerikanska medieindustrin sätter ramarna för vilka nyheter vi får ta del av och hur dessa ska tolkas, så är Chomskys kritiska roll viktigare än någonsin.

Paul Lindberg 

Att förstå makten av Noam Chomsky ges ut av förlaget Ordfront

www.ordfront.se

Uppdaterad 2008-08-20