IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Bygg ut vindkraften runt våra storstäder, där elen behövs mest. Vind-el är en effektiv teknik, men får inte störa vare sig människor eller natur. Stockholms yttre skärgård har enorm vidd och kan till viss del bli platsen för en hänsynsfull vindanläggning.

Foto: Utellus

KLIMATDEBATT

Bygg ut vindkraften

Fossilfri energiproduktion

Ska vi tro ledande företrädare för vetenskapen, civilsamhället, olika tankesmedjor, politiker och vindkraftsindustrin är det bråttom att bygga bort den fossilfria energin om vi ska klara klimatmålen.


Ulf Svensson: |2018-10-17| När förslag kommit att lägga dessa storskaliga parker i orörda, känsliga naturmiljöer – miljöer där kvaliteter relaterade till biologisk mångfald, ekosystemtjänster och upptag av koldioxid degraderas eller förstörs – har protesterna inte uteblivit. Myndigheter som Naturvårdsverket och Energimyndigheten har tillsammans med advokatbyråer fört en envis kamp för att upphäva den kommunala vetorätten vilket sätter press på den svenska, lokala demokratin. 

Ett radikalt förslag för att lösa upp denna ekvation – med klara miljö- och klimatfördelar – vore att istället lokalisera denna fossilfria energiproduktion till våra storstadsområden. Detta förslag skulle innebära en rad fördelar utöver miljöfördelarna, som handlar om lägre klimatbelastning i själva byggnadsprocessen, underhållsfasen och fördelar när det gäller transport och logiskutmaningarna samt leveranssäkerhet.

Problem vid överföring av vind-el från norr till söder. En första utmaning har påtalats av Svenska Kraftnät som uppmärksammat svårigheterna att anpassa kraftöverföringen till aktuella behov. Avsaknaden av en nationell, fysisk riksplanering har gjort det svårt att veta exakt var i geografin som dessa investeringar i kraftledningar ska ske eftersom ingen vet exakt var vindkraftsparkerna kommer att etableras. Kraftledningsinvesteringar utgör dessutom i sig en negativ påverkan på naturmiljön vid sidan av vindkraftparkerna och tränger bort andra angelägna investeringar i elnäten. Överföringsförluster är en annan faktor att hänsyn till.       

Skulle vi istället bygga upp en fossilfri, förnybar energiproduktion nära där elen konsumerades skulle vi få lättare att styra bort från de konflikter som föreligger mellan stad och landsbygd. Leveranssäkerheten skulle öka eftersom det blir lättare att övervaka några mils elledningar istället för leveranser från framförallt norra Sverige till södra. Etableringar på klippor, glest bebyggda öar, hav och impediment mark i våra storstadsområden är en annan fördel. Vi sparar värdefull natur som är en tillgång vad gäller koldioxidupptagen och vi minimerar transportarbetet, inklusive byggnation av vägar i känsliga miljöer, vilket sammantaget gör att fördelarna överväger eventuella nackdelar. 

Med tanke på den medierapportering som dagligen sköljer över oss kring vad ett varmare klimat för med sig borde denna fråga snabbutredas.

RLC