IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Biokol framställs genom att biomassa värms till omkring 500 grader, utan tillförsel av syre.

Foto: RLC

BIOKOLFORSKNINGEN

Biokolmetod upparbetas

Halmstråt kan stoppa koldioxiden

Biokol består av organiskt material, och har använts genom århundradena som jordförbättring i de flesta jordbrukskulturer. Vi känner till svedjebruk som fortfarande förekommer runt om i världen. Biokol ökar skördarnas tillväxt, men binder också koldioxidutsläppen, enligt forskning runt om i världen.


 Paul Lindberg: |2012-04-04| När globala uppvärmningen gjordes känt, satte forskare igång alla klutar för att hitta realistiska lösningar i bekämpningen av den globala uppvärmningen – med koldioxiden som den huvudsakliga utsläppskällan. Men en del förslag var bara skenbara lösningar, mera för att slippa ta itu med den nuvarande livsstilen, som är den grundläggande orsaken till den globala uppvärmningen. Universallösningar som ska ersätta behoven av livsstilsförändringar är oseriösa och några sådana lösningar finns heller inte, enligt en enhällig internationell forskarkår.  

Planetens uppvärmning, som i dag anses vara ett fullbordat faktum, har sporrat en hel vetenskapsvärld för sökandet av lösningar. Och en hel del forskningsresultat visar att det finns lösningar, men ingen universallösning. Men det kanske är mängden av lösningar som tillsammans kan rädda planeten från den globala uppvärmningen.     

BIOKOLMETODEN

Biokolmetoden har traditionellt upparbetats genom att organiskt material kolas i milor för att sedan blandas med urin, gödsel, malda ben, och så vidare. Liknande metod användes av indianerna i Amazonas, men liknar även antroposofernas odlingsmetoder. Och med denna metod söker nu forskare modifiera biokolmetoden.

Biokol framställs genom att biomassa värms till omkring 500 grader, utan tillförsel av syre. Det bildas då kol, tjära och pyrolysgas, som består av metan, vätgas och kolmonoxid.

Biokolens egenskaper leder till följande:

» förmågan att binda vatten och näringsämnen ökar, i en lämplig lättillgänglighet för växterna.
» minskar läckage av fosfor, kväve och andra näringsämnen.
» marken förbättras eftersom mikroorganismer, maskar m.fl. gynnas.
» marken blir mer lättarbetad, och ökar rötternas utbredning och näringsupptag, med följden av att jordbruksmaskinernas bränsleförbrukning minskar.

Sämre mark ger tydligare effekter i och med kolets jordförbättrande egenskaper. Det beror på de mikroskopiska strukturerna i biokolet. Biokolet kan liknas med en tvättsvamp, som har en stor verksam ytinteriör – enligt forskningen med en verkningsgrad upp till en halv fotbollsplan per gram kol. Den stora verksamma ytan gör att aktivt kol kan användas till allt ifrån att rena dålig sprit till att ta bort fotsvettslukt, enligt forskarna vid Uppsala Universitet.

Hur fungerar AKTIVT KOL?         

Kolet är växternas byggstenar som tas från atmosfären. Kolet övergår till koldioxid och metan på några dagar eller decennier efter det att växterna slutat leva. Medan träkol däremot kan uppehållas tusentals år i marken. Och det är detta som kan vara den logiska poängen med framställning av biokol i stor skala. Över en längre tidsperiod skulle biokolmetoden kunna fastlägga kol från atmosfären och minska klimatförändringarna. 

Begreppet kolfastläggning är en forskningsterm, som kan jämföras med förslaget att pumpa ner koldioxid i håligheter i berggrunden som förvaring, som en lösning, men det är ingen ingen kretsloppslösning. Medan kolfastläggning med biokol är både billigare och säkrare, förutom vinsterna som kommer med de jordförbättrande egenskaperna.

2000-talets perspektiv

Enligt forskarna är mänskligheten på väg mot en mycket allvarlig och komplex kris. Och här följer forskarnas egna ord:

”Förutom globala klimatförändringar, som blivit välkänt som ord men vars konsekvenser är oklara för de flesta, finns raserade ekosystem och minskande naturresurser med i bilden. Ett annat negligerat problem är vårt djupgående behov av billig olja som snart kommer att resultera i stora belastningar på samhället när tillgången på olja inte motsvarar efterfrågan på grund av minskande utvinning. Sammantaget kommer detta att skapa stora problem med produktionen av mat till en ökande världsbefolkning. Det är osannolikt att vi kommer att hitta någon enskild ”magisk” metod som löser alla problem och tillåter oss att fortsätta som nu. Vi måste därför arbeta på bred front och utnyttja alla effektiva verktyg som kommer till hands. Biokolmetoden bör kunna bli ett viktigt verktyg i arsenalen eftersom den har lång historik, inte kräver ”science fiction” teknologi och kan användas både stor- och småskaligt. Enligt en färsk vetenskaplig artikel bör 12 procent av dagens utsläpp av växthusgaser kunna undvikas med hjälp av biokol, samtidigt som matproduktionen förbättras och bioenergi utvinns.”

Hållbar bioenergiproduktion

Inför hotet kring den globala uppvärmningen borde vi undersöka möjligheterna för användningen av biobränslen. I den närstående krisen med oljebrist kan vi inte idag ersätta olja med bioenergi. Förslag har kommit att istället ersätta olja med bioenergi genom att "dammsuga" hela Sverige alla hörn och vrår efter skörderester, grenar, stubbar etc.

Men enligt forskarna skulle ett sådant förfarande skapa problem med utarmning av marker och odlingsjordar inom bara några decennier. Andra allvarliga problem kan uppstå om askan från värmekraftverk läggs ut på marken, eftersom de lättlösliga salterna från askan utlöser en näringschock till växterna, som snabbt leder till urlakning av marken och sedan förgiftar Östersjön. 

I stället kan biomassa ansamlas för omvandling till biokol som ett värdefullt tillägg för odlingsmarken. Det kan vara den effektivaste metoden för att både behålla och öka markens kolhalt samtidigt som bioenergi kan tillvaratas.

Biokolmetoden erbjuder förmodligen den effektivaste och kanske enda vägen till verkligt hållbar bioenergiutvinning.

VAD KRÄVS FÖR EN VIDAREUTVECKLING?

Först och främst behövs det mer forskning på biokol!

» Hur kan vi utnyttja biokol för att på bästa sätt gynna matproduktionen och samtidigt minska näringsläckage?
» Hur kan vi göra framställningen av biokol kostnadseffektiv genom att hushålla med och ta till vara överskottsvärmen och pyrolysgasen vid framställningen?
» Hur ska framställningen av biokol ske, så att processen inte bara blir oskadlig utan också direkt gynnar de ekosystem där biomassan produceras? 

Men redan nu vet vi tillräckligt för att öka användningen av biokol vilket kommer att starta en positiv spiral av kunskap, tillgänglighet, allmän kännedom och förbättrat jordbruk. Du kan hjälpa till i denna process genom att i liten eller stor skala framställa och/eller använda biokol.