IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

FN:s egna siffror (UNOCHA) visar att knappt en fjärdedel av de beräknade nödvändiga resurserna för barns trygghet och skydd avsätts för detta ändamål.

Foto: UNICEF

RÄDDA BARNEN

Barn utsatta i konflikter

Övergreppen kan förhindras

Det är främst barn som utsätts för sexuellt våld i världens olika konfliktområden. Trots det prioriteras inte barns rätt till trygghet och skydd i det internationella humanitära arbetet. Insatserna för att skydda barn från sexuellt våld räcker bara till mindre än en fjärdedel av de beräknade behoven, visar en rapport från Rädda Barnen. 


 Anders Maxson: |2013-04-10– Att sexuellt våld används som ett vapen i många konflikter är ett känt och avskyvärt faktum. Majoriteten av de som utsätts för detta är barn. Det ger dem skador för resten av livet, såren sitter kvar oerhört länge såväl fysiskt som psykiskt, säger Ylva Sperling, expert på trygghet och skydd för barn i krig och katastrofer på Rädda Barnen, och en av medförfattarna till rapporten ”Unspeakable Crimes Against Children – Sexual Violence in conflict”.

I rapporten skriver Rädda Barnen att även om det är mycket svårt att ta fram exakta siffror på hur omfattande det sexuella våldet är i olika konflikter, kan man genom de vittnesmål som organisationen samlat in från olika konfliktdrabbade områden ändå konstatera att barnen drabbas i större utsträckning än andra.

två tredjedelar var barn

I Liberia visar en studie att mer än 80 procent av offren för könsrelaterat våld var yngre än 17 år, i de flesta fall rör det sig om våldtäkter. I Kongo-Kinshasa fann FN 2008 att omkring två tredjedelar av de som utsattes för sexuellt våld var barn. Rädda Barnens rapport redogör också för fall i olika konflikthärdar där barn avrättas efter att ha blivit utsatta för övergrepp, där såväl pojkar som flickor kidnappas av väpnade grupper, och fall där föräldrar i ett desperat försök att ge sina barn en säkrare tillvaro säljer dem till människohandlare.

Men tragiken är också dubbel. Rapporten konstaterar att förekomsten av sexuellt våld göms undan även sedan de väpnade konflikterna upphört, eftersom problemen är så svåra att hantera för alla inblandade. De som utsatts riskerar att bli stigmatiserade, och övergreppen bryter ner förtroendet mellan människor i hela samhällen.

Det går att förhindra övergreppen
– Därför vill vi att arbetet med att skydda barn i konflikter - och även efter konflikter - prioriteras högre när FN och andra aktörer fördelar resurser för det humanitära arbetet. Det går att förhindra och förebygga att övergreppen blir ett mönster i en konflikt. Barn kan få skydd i till exempel skolor och andra barnvänliga platser, flyktingläger kan planeras bättre för att minska övergrepp på barn och rättssystemen kan förstärkas så att förövarna ställs till svars, säger Ylva Sperling.

FN:s egna siffror (UNOCHA) visar att när de humanitära resurserna fördelas hamnar barns rätt till trygghet och skydd lågt i prioriteringsordningen. Totalt endast 1,42 % av världens samlade humanitära resurser avsätts för åtgärder som rör trygghet och skydd eller rättssäkerhet. Bara en knapp fjärdedel av den beräknade nödvändiga finansieringen avsätts för detta ändamål.

Rädda Barnen vill därför att:

» mer resurser avsätts till att ge barn trygghet och skydd i katastrofsituationer och att ge rehabilitering till de som utsatts för sexuellt våld.

» insatser som rör sexuellt våld i konfliktområden bör fokusera på barn, eftersom det oftast är de som utsätts för våldet.

» förövarna av sexuellt våld ska ställas till svars för sina handlingar.

» FN får resurser och mandat att skydda barn i konfliktområden.

Läs Rädda barnens rapport!

”Unspeakable Crimes Against Children – Sexual Violence in conflict”