SAMHÄLLE & POLITIK

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Hedvig Eleonora församling

Revisor hoppade av

Hedvig Eleonora församlings förtroendevalda revisor, Birgitta von Hofsten från Kd, hoppade av uppdraget. I ett brev till kyrkofullmäktige framgår att anledningen främst är bristen på information kring petningen av den förre kyrkoherden i församlingen.


  Ulf Svensson: | 2008–12–03I ett annat brev till församlingen framgår att trots upprepade försök att få information om denna händelse har ledningen fortfarande inte sagt något i sak. Oklarheter om vad som har hänt kvarstår därför. Av denna anledning har den förtroendevalda revisorn vägrat att skriva på och godkänna årsredovisningen vilket är mycket anmärkningsvärt i dessa sammanhang.

En revisors uppgifter i arbetet med att revidera en församling skiljer
sig inte åt visavi övriga uppdrag. Här gäller god redovisningssed, att
beslutsfattandet granskas och att den interna kontrollen inte är
behäftade med oklarheter. Det vill säga att man granskar hela
verksamheten och den ekonomiska förvaltningen, vilket också underströks som extra viktigt i samband med reformen 1999/2000. 

I Hedvig Eleonora församling verkar det mesta halta. Här verkar man bara skjuta in sig på den ekonomiska förvaltningen och all annat lämnas därhän. Att kyrkofullmäktige i Hedvig Eleonora församling trots denna kritik godkände bokslutshandlingarna beror enbart på att den politiska majoriteten alltid röstar i enlighet med sitt parti och dess ideologi

Av Birgitta von Hofstens brev framgår att hon utifrån läsning av
Kyrkooordningen, förarbetena och kommentarerna konstaterar att
verksamheten ska granskas i sin helhet. Det vill säga allt från
personalpolitik till den ekonomiska förvaltningen. 

Den politiskt tillsatta revisorn konstaterar därefter apropå beslutsfattandet: "Av granskningen av räkenskapsåret 2007 framgick bland annat att många viktiga beslut i Kyrkorådet fattats varvid ett oacceptabelt antal av rådets ledamöter varit helt ovetande och informerats först efter att beslut fattats och ibland även genomförts.

Allmänt kan också konstateras att många av besluten saknar transparens och att beslutsprocessen därmed är omöjlig att följa."

Även beslutet att avsätta förre kyrkoherden i Hedvig Eleonora
församling följde den logik som revisorn kritiserar, nämligen att
Kyrkorådet informerades först i efterhand. Ledamöterna visste alltså
ingenting om vad som var på gång, eller anledningen till denna
förändring, och blev tagna på sängen om vad som pågick. 

Revisorn konstaterar med anledning av detta följande: "Bland personalärendena kan nämnas det synnerligen märkliga avlägsnandet av kyrkoherde Cecilia Melder från hennes befattning, varvid varken hon själv eller någon av dem som jag tillfrågat fått något som helst vägande skäl utom "samarbetssvårigheter", som man inte på något sätt kunnat exemplifiera på kyrkoherdens eller min förfrågan.

Slutsatsen är att i Hedvig Eleonora församling har man sin egen
tolkning av vad revisorer ska granska respektive inte ska granska och att denna tolkning följer ledningens uppfattning, inte lagar och förordningar.

För den förtroendevalda revisorn fanns därför bara alternativet att
själv avgå: "Då jag inte kunnat få de två övriga revisorernas
förståelse för att det med anledning av dessa missförhållanden inte
bör föreslås ansvarsfrihet för Kyrkorådets ordförande, samt att jag ej
heller fått deras förståelse för att revisorsuppdraget innebär att
verksamheten skall granskas i sin helhet ser jag det inte meningsfullt
att kvarstå som revisor."

Tyvärr är det fler som vilseletts i denna församlingshärva vilket
finns anledning att återkomma till.