IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Uppståndelsen säger oss att det är livet och inte döden som får sista ordet.

Foto: RLC

FÖRENINGEN KRISTEN HUMANISM

Kristen och humanist

Tolkningen av livet som människa

Att vara kristen är att vara humanist är ett manifest för öppna samtal om en samtida humanism. Kristen tro tolkar våra liv som människor i samspel med allt som finns till. Kristen humanism präglas av helhetssyn, bortom en snävt människocentrerad världsuppfattning. Kristen humanism delar med all annan humanism kärleken till den kunskap som fördjupar förståelsen av människans villkor. Den kristna humanismen rymmer en tro på människan som en ofrånkomligt tolkande varelse. Den kristna humanismen ser människan som en unik individ och som del av en gemenskap. Kristen humanism är kritisk till en övertro på människans förnuft och godhet. Kristen humanism är en hoppfull realism.                        

Inledningen till manifestet


  Paul Lindberg: |2012-01-21| Föreningen Kristen Humanism är enligt min mening en föredömlig rörelse grundad på kärlek och rättvisa. I detta manifest hittar jag själv meningen och gemenskapen med det jag sökt sedan jag blev troende. Religionsdialogen, välviljan och öppet lärande av andra människors erfarenheter, tror jag tillhör den sökande människans synkretistiska tillblivelse – i framgångar och tillkortakommanden. Här presenteras föreningens manifest för öppna samtal om en samtida humanism. Föreningen Kristen Humanism är kritisk till en övertro på människans förnuft och godhet. 

MANIFESTET:

Kristen tro tolkar våra liv som människor i samspel med allt som finns till. Denna tolkning är rotad i en intuitiv erfarenhet av att Gud är allt livs ursprung och mål och att hela den skapelse vi delar med varandra är föremål för Guds kärlek och omsorg.

Att tro är att ha tillit till livet och verkligheten. Det innebär att bejaka varje människas kallelse att skapa mening i tillvaron. Människan är skapad till Guds avbild. Hon är skapad med förnuft men kallad att inte bruka sitt förnuft till dominans. Det är vår kallelse som människor att öva ömsesidighet, dialog och besinning.

Kristen tro är att Gud har slagit följe med mänskligheten genom Jesus Kristus. Genom honom läks det mänskliga i oss till kärlek, skapande och möjlighet att välja bort destruktion. Den uttrycker också en tro på den livgivande Anden som ständigt förnyar allt och frigör den gudslikhet som hör till människans skapade väsen, så att det fördolda gudsriket alltmer synliggörs – det gudsrike som är alltings slutmål.

Att tro, hoppas och älska är grundläggande för varje människa. Det präglar det humana, det mänskliga. Tro, hopp och kärlek är ett förhållningssätt som inte stannar vid kristen tro, utan omfattar alla människor som erfar som sin kallelse att bli mer människa.

Kristen humanism präglas av helhetssyn, bortom en snävt människocentrerad världsuppfattning. Därmed är humanismen rotad i hela skapelsen. Människan är inte alltings mått. Vi är skapade av stoft från stjärnor, och stoft kommer vi åter att bli. Som människor har vi ansvar för oss själva, för varandra och för hela skapelsen.

Skapelsens sårbarhet är vår sårbarhet.  Helhetssyn betyder också en global förståelse av mänskligheten, bortom nationsgränser och etnisk tillhörighet. Humanismens vision om det goda samhället kännetecknas av omsorg om medmänniskan. I ett sådant samhälle är materiella tillgångar medel för att främja mänsklig värdighet och jämlikhet och inte ett mål i sig. 

Ett humanistiskt förhållningssätt utmanar därför till ansvar för skapelsen och vår nästa genom medvetet arbete för alternativ till ohållbara livsmönster och brott mot människors värde och värdighet. 

Kristen humanism delar med all annan humanism kärleken till den kunskap som fördjupar förståelsen av människans villkor och frigör ett kritiskt och nyskapande tänkande. Dess bildningsideal står i motsats till den kunskap som är ensidigt relaterad till omedelbar nytta eller okritisk anpassning till etablerade samhällssystem.

Den kristna humanismen rymmer en tro på människan som en ofrånkomligt tolkande varelse. Detta inbegriper hela vår verklighet, också tro och helig text, och avvisar tanken på verbalinspiration och därtill kopplad fundamentalistisk religionstolkning. Helig text är mänsklig text och tolkas och förstås med alla de allmänmänskliga verktyg som står till förfogande.  

Detta tolkningsarbete kan bara bedrivas kontextuellt, med öppna ögon inför varje mänsklig belägenhet. Det måste också knytas till den kristna bekännelsen och erfarenheten, som den genom århundradena uttryckts alltsedan kyrkans första tid.

Den kristna humanismen ser människan som en unik individ och som del av en gemenskap. Kristen humanism menar att synen på människan som en unik och ansvarig individ och som hemmahörande i en mänsklig solidarisk gemenskap är en central del av den kristna bekännelsen. Den enskilda människan har rätt till skydd mot kränkning av hennes rättigheter. Den mänskliga gemenskapen har också rätt till skydd mot hot av ekonomiskt eller annat slag.

Att vara människa, utvecklas, ta ansvar och mogna, är en pågående process, som sker i relation till andra människor. Att vara människa är överordnat olikheter såsom kön, ras, tro/icketro, ålder, sexuell orientering.  Alla bidrar till att förstå vad det är att vara människa utifrån sina erfarenheter. Ömsesidigheten innebär att sätta samhörigheten och strävan efter respekt för mångfald och olikhet i centrum.  Den innebär också ett globalt perspektiv där förändring av orättvisa strukturer har prioritet.

Kristen humanism är kritisk till den övertro på människans förnuft och godhet som är en del av idétraditionen från upplysningen. Naivitet och cynism ligger oroväckande nära varandra i överdriven tro på teknik, ständig tillväxt och marknadskrafter. Det som kristen tro kallar synd – och vars innebörd är kärlekslöshet – är ständigt en realitet. Människan är manipulerbar. Bilden av den korsfäste Kristus avslöjar ett mörker i människan. Tron på uppståndelsen är en tro på hopp, upprättelse och återställelse av människan och hela skapelsen.

Kristen humanism är en hoppfull realism. Berättelserna om Jesus öppnar för hopp och hjälper oss att leva. De ger en tolkning av livet och inbjuder oss att delta i återupprättelsen av skapelsen och människors värde och värdighet.  

Jesus Kristus, Människosonen, delade människornas livsvillkor i både sårbarhet och trotsighet. En fullödig och solidarisk humanism bygger både på varje människas oanade inre djup och på hennes relationella och sociala karaktär som person. En kristen humanism lyfter därför fram en vision om ett samhälle som kännetecknas av jämbördighet människor emellan och av omsorg om vår nästa. 

Den kristna tron på uppståndelsen säger oss att det är livet och inte döden som får sista ordet. Därför är hoppet både sårbart och trotsigt.  Utifrån detta vill vi förena våra krafter med sekulära humanister och människor av annan tro i kampen för mänskliga rättigheter, värdighet, rättvisa, fred och handlingsprogram för en hållbar miljö.

Föreningen Kristen humanism

 

 

Mellan kontroll och tillit

Om gripbara värden och ogripbara.

Kristen humanism, årsbok 2011

Årets antologi från Kristen humanism innehåller som vanligt ett antal artiklar och bokrecensioner som spänner över ämnen som naturvetenskap, samhällsvetenskap, teologi, historia, medicin, humaniora, psykologi m.m. 

Boken innehåller ett knappt 20-tal fotografier av Nina Korhonen och Maria Miesenberger. En handfull dikter av Lars Björklund återfinns också.

Boken kan beställas från vår expedition på kansli@kristenhumanism.org  

eller 018-10 17 39

Från baksidestexten

Så enkelt som möjligt börjar ett uttalande av Albert Einstein. Inom teknik och vetenskap kan vi genom gripbara värden – siffror – strukturera och förändra vår verklighet. Dessa metoders stora framgång lockar till att lägga ett de gripbara värdenas raster över hela verkligheten. Priset blir lätt att svårgripbara värden som det som sker i mänskliga möten blir osynliggjorda. En ensidig koncentration till mätbara värden kan också leda till en överdriven kontroll som får tilliten människor emellan och för verkligheten som totalitet att erodera. Einsteins formulering har en fortsättning: Men inte enklare.

Lars Söderholm, 

ordförande redaktionskommittén

Artiklar

Dialogen – den fjerde samtaleformen

Dag Hareide

Att vara kristen är att vara humanist
– ett manifest för öppna samtal om en samtida humanism. Styrelsen för Kristen humanism

Ettor, nollor och förlusten av det äkta
- om information som modell och metafor

Helena Granström

Det obeskrivliga och gränserna för naturvetenskapens verklighet

Bengt Gustafsson

Kyrka möter teater på Sigtunastiftelsen
- 8-10 april 2011

Anders Duus & Kerstin Dillmar

Ett feriejobb

Helen Sverkel

Resultatstyrning som världsbild

Joakim Molander

Om att mäta effekterna av olika psykologiska behandlingar av den sårbara människan

Per Magnus Johansson

På fast mark vänd mot havet
– om mötet mellan läkaren och patienten

Lars H Gustafsson

Existentiell hälsa en friskfaktor i vår tid

Cecilia Melder

Med Gud lever vi utan Gud

Martin Lind

Besök Kristen humanism:

www.kristenhumanism.org