IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Vi lever idag i mångkulturella och multireligiösa samhällen.

Foto: RLC

YTTRANDEFRIHETEN:

Vems Islam

Att gå vidare

När man ser tillbaka på hur konflikten kring publiceringen av Muhammedteckningarna utvecklades måste man fråga sig hur man kan gå vidare och undvika att hamna i ett liknande dödläge. Hur illa man än tycker om Jyllands-Postens nationalistiska karaktär, hur väl man än är medveten om att det inte var någon slump att det var i det främlingsfientliga samhällsklimatet i Danmark som Muhammedteckningarna publicerades och hur stort avstånd man än tar från själva karikatyrerna måste man ha klart för sig att hot om våld, dödshot, mordbränder och dylika våldshandlingar inte är något legitimt sätt att visa sitt ogillande.


 Mohammad Fazlhashemi: |2012-10-12Ingen har rätt att utöva sin religion med våld. Det gäller att skilja på människor och politik. Våldshandlingar är inte bara förkastliga och lagstridiga utan även kontraproduktiva. Ett våldsamt beteende, även om det utförs av en liten minoritet, slår tillbaka på muslimer i stort.

Ett bevis på detta är trots att en överväldigande majoritet protesterade mot Muhammedteckningarna genom fredliga demonstrationer var den lilla minoriteten våldshandlingar som uppmärksammades. Nyhetsrubriker i västliga medier som i generella ordalag talade om att muslimer inte ens kan protestera på ett civiliserat sätt blottar i och för sig dessa mediers politiska och ideologiska bevekelsegrunder, men är ett bevis nog på att ett våldsamt agerande enbart gör muslimer en björntjänst.

Våldskulturen gör också att sakliga argument som visar på den islamofobiska och främlingsfientliga karaktären hos sådana nidteckningar inte når fram i det mediala bruset och den offentliga debatten. Det ger dessutom alibi till krafter som tar varje tillfälle i akt för att gå till angrepp mot islam och muslimer.

mörkerkrafter på båda sidor

På samma sätt som det finns extremistiska, främlingsfientliga och populistiska krafter i Danmark och andra västländer finns det extremistiska och populistiska krafter bland muslimer. Till att börja med måste initiativet i diskussionen kring dessa frågor återtas av dem som distanserar sig från extremism, populism och våldshandlingar. Det finns uppenbarligen opportuna politiska mörkerkrafter på båda sidor som vill dra nytta av sådana situationer för att måla en demonisk bild av en tydlig fiende på den andra sidan. Dessa krafter är på ett märkligt sätt beroende av varandra, eftersom de kan dra nytta av varandra i sina politiska syften.

De frågor som måste diskuteras i sådana sammanhang är yttrandefrihetens och religionsfrihetens gränser. Det var inte första gången sådana nidteckningar publicerades, och det är med all sannolikhet inte sista gången. Det finns alltid någon tidning eller politisk gruppering som i yttrandefrihetens, tryckfrihetens eller, som i fallet med Lars Vilks och hans rondellhundar, i den konstnärliga frihetens och religionskritikens namn vill publicera eller ställa ut nidteckningar föreställande profeten Muhammed. Försvarare av dessa friheter måste inse att respekten för dessa okränkbara friheter och principer är oförenligt med främlingsfientliga och rasistiska påhopp samt offentlig mobbning av och hets mot kulturella och religiösa grupper.

mångkulturella och multireligiösa samhällen

Till saken hör också att vi idag lever i mångkulturella och multireligiösa samhällen. Det vi ser idag är kanske kulmen på det uppbrott som det svenska samhället genomgått från enhetssamhälle till ett samhälle som präglas av religiös, kulturell och etnisk mångfald. Trots yttrandefriheten och rätten att kunna rikta kritik mot religioner bör försvararna av dessa friheter begrunda om hånande och förlöjligande av känsliga punkter och tabun hos en grupp medborgare kommer att bidra till en konstruktiv samvaro eller om det snarare gör det omöjligt eller försvårar utsikterna för att leva tillsammans. Är det rimligt eller för den delen lämpligt att håna eller kränka en grupp medmänniskor som man ska dela ett samhällsliv med? 

För att kunna reflektera över denna dimension behöver man en stor portion praktisk klokhet och social kompetens. Man borde också fundera över vad det är för signaler som man skickar ut till muslimska länder och till dem som i dessa länder kämpar för demokrati och respekten för mänskliga rättigheter när man reducerar försvaret av demokrati och innebörden av yttrandefrihet till skändning av religiösa minoriteters trosföreställningar.

RÄTTEN ATT HÄDA

Kampen mot hädelse och blasfemi här i Europa och rätten att kunna häckla kristna symboler och kyrkans företrädare ägde rum inom ramen för den kristna religiösa kontexten. Det var en kamp som riktades mot de som hade makten i samhället och som tog sikte på den världsliga och kyrkliga överhetens försök att skapa religiös konformism samt deras ambitioner att kontrollera och att disciplinera undersåtarna. I fallet med de islamofobiska nidteckningarna är det däremot den sekulära överheten och dess kulturella och politiska elit som vill disciplinera sina muslimska minoriteter. Deras ambitioner tycks snarare vara att skapa social kontroll och en sorts kulturell enhetlighet inom den muslimska underklassen i dessa samhällen.

Muslimer och försvarare av religionsfriheten å sin sida måste inse att religionsfriheten innebär rätten att få välja, byta, fritt kunna utöva och avstå från tro, liksom rätten att fritt kunna granska, bedöma, diskutera och kritisera religiösa yttringar.

Muhammed själv, uppfattades som hädare

Muslimer bör också inse att kampen mot religionens auktoriteter och häcklande med religiösa symboler är en del av Europas idéhistoria. De behöver inte gilla det, men heller inte överreagera med våldsmetoder.

En poäng i sammanhanget är att huvudpersonen, profeten Muhammed själv, uppfattades som hädare en gång i tiden. När han började förkunna islams trosföreställningar klassades de som hädiska och blasfemiska utifrån den rådande polyteistiska religionens världsbild, men också av andra religioners företrädare.

”Och ge er inte in i diskussioner med efterföljarna av tidigare uppenbarelser annat än på det hövligaste och mest hänsynsfullaste sätt. 29:46

Artikeln är ett utdrag ur kapitlet "Att gå vidare" från boken Vems Islam.

Ny bok av Fazlhashemi

Tro eller förnuft

– I politisk islam

Boken utgiven av Norstedts

År 874 inledde den tolfte shi'itiske imamen al-Madhi ett liv i underjorden, och än i dag anses han leva fördold. Genom århundradena har de rättslärda brottats med frågan om hur de ska leva tills han återkommer. Ska de passivt invänta hans återkomst, försöka påskynda den eller göra det bästa av situationen här och nu? 

  Inom islams historia finns en lång kamp mellan de religiösa och de sekulära politiska ledarna om vilka som är bäst lämpade att styra de muslimska länderna. Men den händelse under 1900-talet som framför alla andra markerade religionens – eller rättare sagt de religiösa ledarnas – återkomst på den politiska scenen var revolutionen i Iran 1979. Nu hävdade de religiösa ledarna att det inte fanns någon skillnad mellan stat, politik och religion och gjorde dessutom anspråk på att vara bäst lämpade för att styra den politiska utvecklingen.

Bland de shi'itiska rättslärda finns dock många olika politiska föreställningar. Skillnaderna beror till stor del på rådande politiska och historiska omständigheter, sociala strukturer och ekonomiska förhållanden. Men räcker detta för att förstå varför en grupp shi'itiska rättslärda drogs till revolutionär radikalism, andra till politisk pragmatism och ytterligare andra till total avhållsamhet från den politiska scenen? Och vad har förhållandet mellan tro och förnuft för betydelse för religion och politik i de olika shi'itiska skolorna? 

Vems Islam

De kontrasrika muslimerna

"En av profeten Muhammeds närmaste män lär ha sagt att Koranen är en utmärkt skrift mellan bokpärmarna, men den säger ingenting i sig själv. Det är människorna som får den att tala."

Mohammad Fazlhashemis bok Vems Islam tillhör kanske en av de bästa källorna som kan ge kunskap om det moderna muslimska tänkandet i modern tid.

Recensionerna för boken, som utkom 2008 på Norstedts, var lysande:

"... kommer till undsättning i en tid när vi som bäst behöver den ... fungerar som en orienteringskarta över ett av vår samtids viktigaste ämnen."

Borås Tidning

"Jag misstänker att Fazlhashemis bok kommer att bli standardverket, den givna referensen, för vår kunskap om islam, dess historia och konkurrerande tanketraditioner, de närmaste åren."

Västerbottens-Kuriren

"Boken visar att europeisk och islamisk historia och idéhistoria är och förblir sammantvinnade i långt högre grad än den populära historiebeskrivningen brukar förmå dra sig till minnes."

Svenska Dagbladet

Mohammad Fazlhashemi, född 1961, är professor i idéhistoria vid Umeå universitet.