KULTUR & SAMHÄLLE

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Kyrkornas syn på asylpolitiken

Skilda världar

De svenska kyrkornas beskrivning av det som brister i det svenska asylsystemet presenteras under de närmaste dagarna, i en offentlig hearing utifrån den nya rapporten Skilda världar. 


  Svenska kyrkan: |2009–11–20|  Ärkebiskop Anders Wejryd presenterar rapporten och dess författare, journalisten Agneta Gustavsson. Därefter kommer flyktingpolitiska talespersoner från alla riksdagspartierna att ge varsin kort kommentar.

Inför hearingen arrangeras också ekumeniska manifestationer runt om i landet. I de flesta fall är det flera kyrkor och organisationer som står bakom manifestationerna. Formen varierar från ljuständning i tystnad till demonstrationståg med musik och tal.

Kyrkorna i Sverige arbetar med flykting- och asylfrågor på många olika sätt, och höjer rösten för att påtala bristerna i hur människor som flytt från krig, tortyr och förtryck tas emot och behandlas i Sverige. Rapporten baserar sig på ett 80-tal asylärenden som rapporterats till Agneta Gustavsson av eldsjälar som möter flyktingar runt om i kyrkorna i Sverige.

”Ett samhällssystem ska utvärderas underifrån, med de utsattas perspektiv. I kyrkorna runt om i Sverige får vi ofta möta verkligheten hos dem som far illa i vårt samhälle. Det handlar om att varje enskild människa som far illa är en måttstock på hur hela systemet fungerar”, skriver Sveriges Kristna Råds presidium i förordet till rapporten.

Rapporten listar totalt sex viktiga områden där kyrkorna ser brister — bland annat att människor som flyr urskillningslöst våld sällan får skydd, och att bedömningar av situationen i olika länder inte håller tillräckligt hög kvalitet. Det handlar också om bristande förståelse av religion som asylskäl, bristande kulturell kompetens, obalanserade förhandlingar i migrationsdomstolen (om de alls blir av) samt om bristande humanitär hänsyn, särskilt när det gäller barn.

Varje avsnitt avslutas med konkreta förslag för att få till stånd förbättringar. Rapporten summeras med de paroller som också är bärande i manifestationerna runt om i landet:

» Sverige ska vara en fristad för skyddsbehövande
» Asylsökande ska bemötas rättvist och humant.
» Sverige ska fullt ut leva upp till FN:s konvention om barnets rättigheter.
» Människor ska inte utvisas till väpnade konflikter och förtryck.

Sveriges Kristna Råds syfte och förhoppning med rapporten och hearingen är att bidra till förbättringar av det svenska asylsystemet, av utlänningslagen och hur den tillämpas och inte minst till förbättringar för människor i svaga positioner.
Facebook-grupp: sök på ”Skilda världar — kyrkornas syn på asylpolitiken”.
Rapporten läggs ut i sin helhet på www.skr.org

samt www.svenskakyrkan.se måndag 23 november.

Läs mer:

http://www.svenskakyrkan.se/default.aspx?id=324025&refid=257399

Kontaktpersoner:
Kristina Hellqvist,
Svenska kyrkans handläggare för flykting- och integrationsfrågor, tfn 018-16 95 00, kristina.hellqvist@svenskakyrkan.se
Misha Jaksic, SKR:s arbetsgrupp för migration och integration, tfn 0709-14 91 89, misha.jaksic@skr.org
Ewa Röllgårdh, ärkebiskopens pressekreterare, tfn 0705-469677, ewa.rollgardh@svenskakyrkan.se