IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Vi har sett en lång rad exempel på hur delikat balansgången är mellan att viska 

så att ingen hör eller tondövt skrika så att andras röster dränks.

Foto: RLC

DET OFFENTLIGA RUMMET

Är Gud demokratisk?

Om tro på gott och ont i politik och samhällsbygge

Frågan får mig att minnas en artikel som jag läste som ung präst. Den fanns i tidskriften Evangelische Kommentare och var skriven av min då mest beundrade teologiprofessor Eberhard Jüngel. Artikeln gick ut på att visa att demokratin är det statsskick som är bäst förenligt med kristen teologi. Jag minns att jag blev både förvånad och konfunderad. Förvånad därför att jag inte förväntade mig att den vördade professorn som så suveränt kryssade mellan Platon, Aristoteles och Schleiermacher, mellan filosofi, psykologi och teologi och som tycktes kunna trolla med språket på ett sätt som fick det att lyfta till himmelska höjder, skulle mylla ner sin teologi i dagspolitiska frågor, om än dränkt i ett konstitutionellt skimmer. Konfunderad därför att jag då samtidigt föreställde mig alla de artiklar som måste ha skrivits för att visa att en absolut monarki, eller rentav en upplyst diktatur, är det teologiskt sett mest adekvata statsskicket.


 Antje Jackelén: |2012-11-24Hur många gånger har inte Te Deum sjungits vid tillfällen då det varit tveksamt om adressaten var kungen på tronen eller Gud i höjden? Även om Israel fick sin första kung mot Jahves ursprungliga intentioner är Bibeln rik på ställen som kan exploateras för att legitimera andra styrelseskick än demokratiska. Det finns rentav ganska lite av demokratiska beslutsprocesser i Skriften. Fyllnadsvalet efter Judas förrättades med lott (Apg 1:26), och hur demokratiskt det gick till på apostlakonciliet (Apg 15 och Gal 2) vet vi väl inte riktigt.

Hur som helst, det är vanskligt att försöka dra en rak linje mellan gudsbild och statsskick, hur frestande det än verkar. I den här sortens diskussioner tänker jag ofta på det som blev mitt valspråk som biskop: Gud är större. Gud är större än våra tankar om demokrati, Gud är större än alla våra bilder av Gud. Och ändå kan vi inte vara utan våra gudsbilder. Vi behöver dem för oss själva, för att kunna tala till och om Gud. Och vi som har uppdrag att förkunna och undervisa har ett alldeles särskilt ansvar för vilka bilder av Gud vi förmedlar. Vi måste tolka och vi måste få älska våra tolkningar, men samtidigt kunna ifrågasätta dem – medvetna om att Gud alltid är större än våra tolkningar.

På 1970-talet skrev Jüngel boken Gott als Geheimnis der Welt där han ställde frågan ”Är Gud nödvändig?” ”Gud är mer än nödvändig”, lyder hans svar (Jüngel 1977, 30-31). På frågan ”Är Gud demokratisk?” kan jag tänka mig att svara på samma sätt: ”Gud är mer än demokratisk.”

Tro på gott och ont i politik och samhällsbygge

Det har alltid förvånat mig att svensk historieskrivning och samhällsdebatt verkar vara mera medveten om tro på ont än vad den egna historien egentligen ger täckning för. Det vilar något paradoxalt över detta: I jämförelse med andra länder har Sverige haft ganska lite känning av tro på ont och tvärtom ganska mycket känning av tro på gott: inga direkta så kallade religionskrig och på det hela taget en ganska fredlig utveckling. När kristendomen kom konstituerade den samhället med sina institutioner och därmed också en infrastruktur för handel och kommunikation. Sedan kom skola, vård och omsorg. Församlingar och präster grundade skolor redan innan skollagen kom. Katekesen befrämjade läskunnighet, liv och moral. Även om senare generationer har förknippat katekesen mest med påtvingad utantillärning, så förminskar det inte katekesens värde som bildningsinstrument och som hjälp för människor att agera som fria och ansvariga medborgare. Jag erinrar mig till exempel en scen i Jan Troells filmepos om Utvandrarna och Nybyggarna. Karl-Oskar vill anmäla sig frivilligt som soldat i amerikanska inbördeskriget. Kristina sitter vid vävstolen och argumenterar på ett ganska bestämt och självmedvetet sätt, utifrån femte budet och dess förklaring i lilla katekesen, om varför han inte borde göra det. Det illustrerar hur katekesen faktiskt fungerat som ett redskap i demokratiseringens tjänst både genom utbildning och bemyndigande, förutsättningar för ett demokratiskt beslutsfattande. Just på det här området tycks det vara svårt att utveckla en nyanserad syn. Det blir gärna antingen svart eller vitt, antingen tro på gott eller tro på ont.

Under 2012 visade museet Klostret i Ystad utställningen ”Så skall du leva – en utställning om liv och moral”. När man ser på montrarna är det lätt att förfasa sig. Moral framstår som inskränkt, obarmhärtigt, förtryckande. Kyrkan framträder, inte utan anledning, som moralens väktare och därmed som särskilt förtryckande.

Kyrkan har alltid haft ett särskilt ansvar för liv och moral. Den avkrävs, med rätta, svar på frågan ”Hur skall jag leva?” Som statskyrka har den dessutom varit ett instrument för upprätthållandet av samhällets ordning. Så det är inte så konstigt att kyrkan och kristen tro hamnar i förtryckarnas skamvrå. Men å andra sidan – hur värnas livet i en tid när självmordets relation till depression och andra sjukdomsbilder inte är känd? Som en varning till människor att inte ta sig en rätt som inte anstår dem begravdes de som tagit sitt eget liv inte i vigd jord. Även om vi alltså kan förstå några av mekanismerna bakom denna praxis var det förstås ett fruktansvärt skuldbeläggande som kyrkan bidrog till. Men vi behöver också minnas att präster var bland dem som gick emot denna grymma sed och verkade för dess avskaffande. Verkligheten är oftast mer komplex än gängse beskrivningar vill göra gällande.

För att ta ett annat exempel, hur hanteras sexualitetens potentiella destruktivitet i en tid långt före preventivmedel och DNA-tester? Görs det inte bäst genom att lyfta fram äktenskap som huvudvägen och kyskhet som dess (enda) alternativ? FN:s barnkonvention beskriver i sin 27:e artikel barnets rätt till den levnadsstandard, som krävs för att säkerställa fysisk, psykisk, social, andlig och moralisk utveckling. Utifrån ett barnperspektiv, återigen före preventivmedel, faderskapstester och offentlig barnomsorg – vad ger de bästa förutsättningarna för ett barns uppväxt och utveckling? Tillgodosågs inte barns rättigheter under dessa förhållanden bäst genom idealet, att sex hör ihop med äktenskapet? Var det kanske så att kvinnan var föremål för särskild kontroll, därför att hon kan bära liv som behöver skyddas? Samtidigt ser vi att mannens rätt till kontroll över sin avkomma gick före kvinnans rätt. Dubbelmoralen blir tydlig: den unga kvinnan, bruden, skulle vara oskuld, mannen helst erfaren.

I utställningen visas horan vid skampålen. Så förfärligt detta samhälle var där kyrkan hade en sådan makt! Men hur är det idag, då kyrkan inte har den där makten längre? När högstadieflickor får ordet hora ropat efter sig på skolgårdar, när unga människor far illa på nätet. Är elektroniska skampålar mindre grymma än skampålen som finns i utställningen? Vi kommer kanske ihåg det lilla samhället Bjästa: för drygt två år sedan gjorde Uppdrag granskning ett uppmärksammat reportage om en ung flicka som hade blivit våldtagen av en jämnårig pojke. Han hade erkänt och blivit dömd, ändå var det flickan som dömdes på facebook och chattar. Inte bara av ungdomar utan också av vuxna. Hon fick lämna byn och sköta skolgången på annat håll.

Förtryck är en verklighet oavsett hur lite eller hur mycket makt en kyrka har. Ändå fanns då – och finns nu – tro som en motkraft. Evangeliet är en frihetsrörelse. Jesus säger ”Gå och synda inte mer.” Du är fri! Du är fri! Förlåtelsen, avlösningen och upprättelsen som måste ha meddelats många gånger samtidigt som det utspelades som syns så tydligt i utställningen hamnar sällan i museimontrar. Och det ska den ju inte heller. Mycket av det tillhör bikthemligheten. Den ställs inte ut.

Slutsatsen jag vill dra av detta: vi behöver både lag och evangelium. När det råaste och mest primitiva i människan kommer fram, behövs både den struktur som lagen skapar och den befrielse som evangeliet ger. Social ingenjörskonst är inte dålig, men dess framgång är begränsad. Materiellt välstånd och utbildning ger inte automatiskt goda människor. Moralisk fostran behövs. Människan behöver lära sig självdisciplin. Och det har ofrånkomligen att göra med vad vi tror och vad vi inte tror på.

Att hantera evangelium och lag

Jag tror att en av de stora utmaningarna för oss kristna är att på nytt lära oss att hantera både lag och evangelium. För Svenska kyrkans del med statskyrkotiden i bagaget verkar det som att vi litade på att staten skötte lagen så att vi kunde koncentrera oss på evangeliet. Har vi sålt ut lagen och på den vägen trivialiserat evangeliet? Är det därför jag ofta hör människor uttrycka besvikelse över att predikningarna innehåller mest allmänna sanningar och väldigt lite nutid? Är det därför vi så ofta är tillfreds med att människor tycker att det är trevligt när de vistas i kyrkor och församlingshem? Är det därför kyrkans egna beklagar sig över att kyrkan är marginaliserad? Åt vem lämnar vi politik och samhällsbygge? Eller tror vi kanske att det är färdigbyggt?

Är vi kanske rädda för gärningsrättfärdighet? I dessa dagar har vi galant lagt den rädslan bakom oss när det gäller pilgrimsvandringar. Vi vandrar för glatta livet som om det aldrig funnits några teologiska invändningar mot pilgrimsvandringar. Kan vi då på samma sätt lägga rädslan bakom oss när det gäller samhällsengagemang och samhällsbygge?

Vad kan rätt hanterande av evangelium och lag innebära i vår kontext? Jag vill närma mig denna fråga genom att reflektera över några intryck som jag samlat denna sommar. Under tre veckor hade jag tre mycket speciella gudstjänst- och predikoupplevelser: första söndagen prästvigning i Lunds domkyrka. Nästföljande söndag predikade jag i Bogotá i en församling som tillhör den mycket lilla lutherska kyrkan i Colombia, i en gudstjänst med en tydligt pentekostalt influerad liturgi. Den tredje söndagen predikade jag för knappt 600 svenskamerikaner i Minnesota i en gudstjänst med gammal högmässoliturgi från 1925 och där min predikan avbröts flera gånger av hjärtliga skratt. Jag blev påmind om att mångfald inte bara finns hos de andra, till exempel hos våra muslimska grannar, utan också hos oss själva. Det väcker frågan om hur vi hanterar upplevelsen av annorlundaskap bland våra egna?

I Bogotá deltog jag i Lutherska världsförbundets rådsmöte. Generalsekreteraren berättade i sin rapport bland annat om flyktinglägret Dadaab i Kenya. Också svensk media rapporterar om detta världens största flyktingläger med nästan en halv miljon flyktingar. Föga förvånande finns det stora utmaningar förknippade med organisationen av denna jätteverksamhet. Men hur många känner egentligen till att det är Lutherska världsförbundet som ansvarar för lägret? Detta görs i enlighet med förbundets vision som säger Liberated by God’s grace, working together for a just, peaceful and reconciled world. VFs engagemang för flyktingar under 2011 innebär att 145 medlemskyrkor tog hand om 1,1 miljoner flyktingar, det vill säga en flykting på 70 lutheraner. Vad säger det om världen och om trons roll i världen? Jag blev påmind om vikten av att berätta vad som faktiskt görs av kristna kyrkor världen över. Trons roll i samhällsbygge handlar också om något så till synes banalt som att informera om det som sker. Detta är inte den rätta tiden för blygsamhet! Blygsamhet kan verka klädsam men den kan också vara bedräglig.

Efter gudstjänsten i Bogotá, fortfarande iförd biskopsskjorta och kors, turistade jag på stadens fina guldmuseum. När jag gick ner för en trappa hörde jag plötsligt snabba steg bakom mig och en man som ropade efter mig. När han kommit fram frågade han varifrån jag kom och om jag var präst. Efter att ha förstått att jag var präst och biskop utbrast han ”Vad underbart, vilken kyrka är det?”. Vi talade om den lutherska kyrkan i Sverige och sedan berättade han själv att han var präst i Romersk-katolska kyrkan i Mexiko och att han innerligt hoppades att också hans kyrka en dag skulle få kvinnliga präster och biskopar. Vi skildes åt efter att ha önskat varandra Guds välsignelse för vårt arbete. Jag blev påmind om att den religiösa kartan förändras, både när det gäller ekumenik och när det gäller religionsdialog och religionsmöten. Människor av tro känner igen saker hos varandra som etablissemanget, både det religiösa och det sekulära, ofta är blint för. Denna fotfolksekumenik har redan konsekvenser och kommer att ha fler sådana i framtiden.

Från Colombia skulle jag alltså till Minnesota. Inresan till USA skedde via Houston dit jag anlände efter en nattflygning vid femtiden på morgonen. Tjänstemannen vid immigrationen ville veta vad jag skulle göra i USA. Jag sade att jag skulle hålla ett föredrag och predika. När tjänstemannen frågade vad jag skulle predika tänkte jag först att jag hört fel. Han måste väl ha menat var jag ska predika. När jag angav platsen för detta upprepade han sin fråga om innehållet i det jag skulle predika. Jag tänkte på det ofärdiga predikomanuset i min ryggsäck och svarade: evangeliet. Tjänstemannen på flygplatsen svarade ”evangeliet, det är bra!” Därefter stämplade han snabbt mitt pass. Jag blev påmind om att det spelar roll vad vi förkunnar. Vårt budskap spelar roll, det finns en risk att vi underskattar innehållet – det var väl så typiskt att jag trodde att han var mer intresserad av var jag skulle predika än vad!

Sammanfattningsvis så har jag identifierat följande förutsättningar för en god hantering av lag och evangelium: 1. Det annorlunda är också vårt eget. Mångfalden är inte det som de andra står för. 2. Informera, ingen falsk blygsamhet. 3. Den religiösa kartan håller på att ritas om. Räkna med fotfolksekumeniken. 4. Underskatta inte innehållet i budskapet.

Svenska impressioner

I somras beställde Sydsvenskan en debattartikel av mig på temat mångfald. Den fick rubriken ”Sverige har ett samtalsklimat om religion som inte gagnar tillväxt”. Jag skrev om att det trots det intensiva arbetet för tillväxt i öresundsregionen sällan talas om andlig tillväxt. Tankegången sammanfattade jag med hjälp av den kända tweeten ”I Paris finansvärld drar man lott om vem som ska träffa svenska affärslejon. Ingen vill eftersom de bara kan prata pengar, möjligen golf. Ingen har läst romaner, ingen har sett konst, ingen har någon religion.”

Exotisering av troende människor innebär samtidigt ett osynliggörande av alla dem som bär upp kyrkan genom sitt engagemang i de olika kristna samfunden, inklusive diakonin som spelar en växande roll i dagens samhälle. Den sekulära staten har stor nytta av det långsiktiga religiösa och sociala arbete som utförs av troende människor. Förutom sociala insatser vill jag betona två andra värden:

För det första, demokrati som statsform är inte självförsörjande; den är beroende av att ständigt matas med värderingar, varav en del alltid kommer att vara religiösa (även om det finns en stor omedvetenhet om att det förhåller sig så). Samtidigt har jag också upplevt mycket stöd för tanken om den icke-självförsörjande demokratin när människor väl har tagit in den. Det finns en viss naivitet i tron att svenskhet och så kallade svenska värderingar per definition inkluderar demokrati, men demokrati liknar mer en swimmingpool som kräver ständigt underhåll än en gråstensmur som står som den står i sekler. Filosofen Jürgen Habermas har rätt: det förnuft som tar sina egna gränser på allvar kan inte annat än att överskrida sig självt för att möta det som är annorlunda, det som är något annat än förnuft. Det gränsmedvetna förnuftet blir ofrånkomligen teologiskt intresserat. Därför ligger det också i demokratins intresse att handskas ömsint med de kulturella och religiösa källor som föder medborgarnas normmedvetande (Habermas & Ratzinger 2007, 29-33). Det vore lättsinnigt – för att inte säga ödesdigert – om ett demokratiskt samhälle skulle liksom göra sig av med läs- och skrivkunnigheten på just religionens område. Det krävs bland annat ett medvetet förhållningssätt till människor som medborgare, inte som konsumenter eller klienter. En skånsk kommuns hemsida talar om kommuninvånare som kunder och vid mitt besök på en annan kommuns förvaltning får jag höra att: ”här kommer medborgarna in med alla sorts ärenden och på den här enheten slussas klienten vidare”. Vi måste ställa oss frågan vad som händer med ett samhälle när medborgaren blir klient.

För det andra, det ligger i den sekulära, demokratiska statens intresse att dess medborgare vårdar sina kulturella och religiösa rötter. Rotlösa människor är sämre demokrater; de faller lättare offer för extrema och fundamentalistiska rörelser.

Tesen om trons betydelse för ett gott samhälle i en demokratisk stat utgör grunden för Social Cohesion, ett projekt i Malmö vars förstudie avslutades i juni 2012. Förstudien samfinansierades av Malmö stad, Region Skåne, Lunds missionssällskap och Svenska kyrkans nationella nivå. Projektet, som fått positivt gensvar från såväl räddningstjänsten och polis som näringslivet och politiker, drivs i samarbete med Council for a Parlaments of the World’s Religions. Det förefaller mig finnas en ökande klyfta mellan högutbildade och lågutbildade, mellan människor med större interkulturell erfarenhet och människor som saknar densamma. Det finns också ett gap mellan det som kan sägas i ett personligt samtal och det som kan sägas mera officiellt. Det är många i den första gruppen, de högutbildade med större interkulturell erfarenhet, som säger till oss i projektledningen, vi tror ni har alldeles rätt; vi måste inkludera de religiösa gemenskaperna på ett helt annat sätt. Men det hörs inte lika ofta i det offentliga rummet. Det finns en massa öppna dörrar som det vore oklokt att försöka slå in, men det faktum att de här dörrarna är smygöppna snarare än tydligt öppna komplicerar saken. Denna situation kräver skicklig navigation!

Trons samhällsrelevans handlar idag mycket om att återerövra tro som förtroendekapital och motverka en utveckling som ser tro som en komplikation. Vi har gått från ”han är en bra karl, han är troende” till ”han är en bra karl fast han är troende”. Fast inte heller här är bilden svart-vit, utan betydligt mer komplex. Majoritetstron har fortfarande mer förtroendekapital än minoritetstron. När Per Eriksson, som har frikyrklig förankring och inte gör någon hemlighet av det, blev vald till rektor för Lunds universitet utbröt en häftig diskussion om en ”sådan” verkligen skulle kunna vara ledare för en akademisk institution av Lunds universitets dignitet. Någon sådan diskussion blev det aldrig kring hans företrädare Göran Bexell, som är prästvigd och textförfattare till tre psalmer i Den svenska psalmboken. Majoritetstron passerar lättare än minoritetstron. Fast vem vet, med dagens debattklimat hade Göran Bexell kanske blivit tvungen att avsäga sig prästämbetet om det hade blivit känt att han även som rektor i kraft av sin prästvigning stått under biskopens och domkapitlets tillsyn?

Det finns en dynamik i uppfattningar om religionens roll och status i samhället som kan vara lite svårfångad ibland. Vem hade trott för tjugo år sedan att Ramadan skulle vara så välkänt att vi i skolor och på arbetsplatser runtom i landet mycket väl skulle kunna förklara påskens fastetid med ”det är lite som Ramadan, fast kristet”?

Som tur är finns det ju även en dynamik i ateismen. I Sverige är det fortfarande en närmast Dawkins-inspirerad ateism som hörs mest. Den sätter tro mot vetande och tror att upplysningen var och är trons undergång. Men det finns ju annat också. Till exempel Alain de Bottons ställningstagande för en ateism som är tolerant och kan se det goda i religion. Krister Stendahls heliga avund behöver inte begränsas till att gälla endast religioner emellan.

Den raka linjen mellan gudstro och statsskick är alltjämt vansklig att upprätta. Vi har sett en lång rad exempel på hur delikat balansgången är mellan att viska så att ingen hör eller tondövt skrika så att andras röster dränks; mellan att likgiltigt se på eller att strida så kraftfullt att oskyldiga drabbas. Som jag försökt visa är och bör religiösa gemenskaper vara aktörer i det offentliga rummet. Den svenska kyrkan behöver få syn på mångfalden i den egna traditionen och bättre få syn på fotfolksekumenikens arbete. Det är också viktigt att tydligt informera om det egna bidraget till samhällets bästa och att inte underskatta innehållet i sitt budskap. I luthersk tradition handlar detta om inget mindre än att rätt hantera lag och evangelium. Är Gud demokratisk? Gud är mer än demokratisk!

Referenser

Habermas, Jürgen och Ratzinger, Joseph 2007 (7:e uppl.). Dialektik der Säkularisierung: Über Vernuft und Religion. Freiburg im Breisgau: Herder.

Johnson, Elizabeth 1992. She Who Is: The Mystery of God in Feminist Theological Discourse. New York: Crossroads.

Jüngel, Eberhard 1977. Gott als Geheimnis der Welt: zur Begründung der Theologie des Gekreuzigten im Streit zwischen Theismus und Atheismus. Tübingen: Mohr.  

Antje Jackelén är biskop för Lunds stift. Artikeln är publicerad i Förbundet Kristen humanisms Årsbok 2012.

FÖRBUNDET KRISTEN HUMANISM

Årsbok 2012

Vilken är effekten av att framföra en uppfattning med tydlig religiös färg i ett demokratiskt samhälle? Är det religiösa språket exkluderande för dem som inte delar tron? Och bör troendets åsikter negligeras, när de är uttryck för tro?

Den typen av gränsdragningar i Sverige och många andra länder har förnyad aktualitet just nu genom det som kallas religionernas återkomst. Frågorna dramatiseras ofta av spektakulära våldshändelser, med religiösa undertoner. Några mer seriösa och eftersinnande försök har samlats i årets bok från Förbundet Kristen humanism under rubriken Tro och demokrati.

Förbundet Kristen humanism står fritt i förhållande till trossamfund och politiska partier och eftersträvar öppna kontakter mellan människor med olika tros-, livs- och samhällsåskådningar. Förbundet vill vara samtalspartner med företrädare för vetenskap, politik och socialt arbete och söker impulser i konstnärligt skapande. Tillsammans med ideella folkrörelser vill Kristen humanism verka för skapelsens återupprättande, internationell solidaritet, fred och rättvisa.

Årsboken ingår i årsavgiften. Den kan också köpas genom förbundets expedition. Årsavgiften för enskild medlem: 200 kr (önskvärd avgift 350 kr), studerande 100 kr, familj 250 kr (önskvärd avgift 350 kr). 

KRISTEN HUMANISM