Samhälle & Politik

Övriga artiklar

Till framsidan

Brev till Rikare Liv

Kyrkans tidning

Antisemitism i Europa

Etnocentrismen tycks vara på frammarsch i Europa. 

I flera stora europeiska länder tilltar såväl antisemitismen som den negativa inställningen till muslimer. Det framgår av en ny stor undersökning från amerikanska Pew Research Center.


  Av de granskade länderna i Europa är det i Spanien som misstron mot judar är störst (46 procent). Också Polen och Ryssland ligger med 36 respektive 34 procent högt i samma kategori. 

Flest negativa i Spanien
Spanien förefaller dock vara något av ett särfall på kontinenten. På två år har där även andelen negativa till kristendomen ökat från tio till 24 procent.

Storbritannien urskiljer sig som det enda granskade land i Europa där antisemitismen inte har tilltagit nämnvärt. Där är det alltjämt endast nio procent som har en negativ inställning till judar. Nästan i nivå med USA, där andelen ligger på sju procent. 

Äldre och lågutbildade
Än mer negativ är hållningen till muslimer. I Spanien misstror 52 procent muslimer och i Tyskland är 50 procent av samma uppfattning. I Polen och Frankrike är andelen 46 respektive 38 procent. Det ska jämföras med 23 procent i såväl Storbritannien som USA.

I undersökningen noteras också ett i Västeuropa starkt samband mellan misstro mot judar och muslimer. Framför allt är det äldre (över 50 år) och lågutbildade som tenderar att ha en negativ syn på såväl judar som muslimer. 

Religion viktigast för kvinnor
Synen på religion är ytterligare ett område som behandlas i undersökningen. I de flesta granskade länderna uppfattas religion som ett centralt element i tillvaron, om än i betydligt mindre grad av unga människor. I exempelvis USA är det mindre vanligt att personer yngre än 40 år uppger att religion är ”mycket viktigt”. 

Det finns också en markant könsskillnad i många länder när det gäller religionens betydelse. Det är avsevärt vanligare att kvinnor uppger att religionen spelar en "mycket viktig" roll i livet än att män gör det. I USA har 65 procent av kvinnorna den uppfattningen, jämfört med bara 44 procent av männen.

Undersökningen 2008 Pew Global Attitudes genomfördes under mars-april i år. Sammanlagt 24 länder har granskats och antalet intervjuade i respektive land varierar mellan 700 och drygt 3 000. Medeltalet är cirka 1 000. Sverige ingår inte i undersökningen.

Läs rapporten här

Tom Hansson

Kyrkans tidning

Kommentar:

I ovanstående rapport anges de mest antisemitiska länderna i Europa av i dag. Dessa länder, Spanien, Polen och Ryssland, har aldrig lyckats göra upp med sitt historieförflutna. Tyskland däremot har tagit lärdom och förbjudit rasistiska organisationer, och håller efter dem i hög grad. Fascistorganisationer motarbetas numera av det tyska samhället, med kriminalisering av organisering och av rasistpropaganda och med uniformsförbud.

I Sverige med en allmänt mindre folklig tradition av antisemitism, men ändå med flera våldsamma rasistorganisationer borde en kraftfullare preventiv lagstiftning komma till stånd för en kriminalisering. Förslag har kommit från Svenska FN-förbundet, men som motarbetas av nyliberala mediekrafter, som på så sätt gör sig skyldiga till försvarare av rasism. 

Ett förbud i Sverige kan också ge stöd för lagändringar i mera drabbade länder. En demokratisk stat måste kunna ha en offensiv lagstiftning mot det som hotar demokratin, och framförallt ett skydd för de hotade människorna! Människor hotas, förföljs, misshandlas och mördas av dem som organiseras i rasistiska organisationer. Att människor tänker fritt är en sak, men tankar leder till handling, och brottsliga handlingar måste bekämpas i sin linda.

Rasism kanske inte helt kan lagstiftas bort, men kan lindra för de utsatta människorna och tydliggöra samhällets resoluta ställningstagande och konsekventa åtgärder.

Till dess en lagstiftning kommit tillstånd får lagstiftningens motståndare ta det moraliska ansvaret för att rasismen är möjligt i vårt land! De som inte vill åtgärda mot rasism, är således delansvariga i rasismens aktiva närvaro.

Paul Lindberg

Uppdaterad 2008-09-22