Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Antikens astronomi

Ett vetenskapsarv från urkällan

Astronomi anses som världens första naturvetenskap. Årtusenden före vår tid hade de första högkulturerna, de som grekerna kallade Mesopotamien, kommit långt i utvecklingen av en avancerad astralteologi. Deras matematiska och astronomiska kunskaper finns nedtecknad med kilskrift och förbluffar än idag.

Omkring 600-500-talen f.v.t. uppkom i Grekland en utveckling av kunskap som står sig väl än idag. De beskrev ett heliocentriskt solsystem med planeter, vilket utgör samma beskrivning som den moderna astronomin. Beräkningarna har visat sig vara trovärdiga.

 

Astralteologi och astronomi

Utan fotonen finns inget ljus eller materia

  Paul Lindberg:  |2012-11-10Sumererna gav oss talsystemet talbas, vilket vi använder oss av än idag, genom att indela en cirkel i 360 grader, och indelningen av 60 minuter per grad. Utgångspunkten var att jorden och de övriga planeterna var sfärer. Sumererna kom fram till att rummet och tiden utgjorde tidsrummet, och som vetenskapligt förklarades först i modernare tid.

Babylonierna utgick från himlakrafter, och genom att studera stjärnor och planeter skulle järtecken kunna förutsägas. Astrologi blev drivkraften för astronomi. Om dessa himmelska tillstånd skrev de ned alla observationer i ett mäktigt kunskapsverk med namnet Enuma anu enlil. Och i dessa dokument ser vi imponerande kunskap om sakernas tillstånd.

Kring den mesopotamiska astrologins sökande efter himlakropparnas rörelser, hittades fem planeter med blotta ögat. De kom fram till att planetrörelserna kunde förutses och bidrog med att kartlägga sin tids stjärnkonstellationer, vilket möjliggjort vår tids beräkningar bakåt i tiden, kring exempelvis Betlehemsstjärnan. På grund av möjligheten till tillbakablickande beräkningar och i relation med våra stjärnbilder kan faktiskt ganska exakta planetrörelser förutses för framtiden. Vi vet idag att i en lång bit in i framtiden kommer galaxerna Vintergatan och Andromeda att krocka.

MATEMATISK HELIOCENTRISM

Med grekerna kom astronomin att bli naturvetenskap, men inte utan andlig koppling. De ansåg att matematiken var förutsättningen för utvecklingen av astronomin. De såg också sambandet mellan astronomi och de sköna konsterna, vilket även görs inom vetenskapen än idag.

Pythagoras och hans efterföljare Aristarchos var de greker som först introducerade det heliocentriska begreppet på ett mer vetenskapligt sätt, med "centralelden" solen i dess mitt. Men den ståndpunkten fick inget större gehör bland tidens tänkare. 

Pytagoréen Filolaos skrev boken Om naturen, där han beskrev Aristarchos ståndpunkter, i vilket man kan uppskatta tankegångar i begrepp som energi och begynnande aningar kring kvantmekanik. Filolaos bok togs tillvara av Arkimedes, tursamt nog, vilken såg den avancerade matematiska logiken i boken. Arkimedes i sin tur skrev ned allt det han fått reda på av pytagoréerna i boken Sandräknaren (Syracusari Arenarius, Dimensio Cirkuli). Och det var säkert via den boken som heliocentrism förmedlades till bland andra Copernicus, och en ny världsbild föddes i Europa.Den kunskapsspridningen gick via Östromerska riket och senare via den muslimska kunskapssfären.

Det anses att Aristarchos ståndpunkter med tiden gav upphov till spänningar, igenom både den filosofiska och den naturvetenskapliga historien. En tudelning uppstod mellan vetande och ovetande, mellan kunskap och okunskap. Men det blev också en spänning mellan konservatism och progressiv kreativitet, som gör sig gällande än i dag – det statiska mot det förändringsbara. 

Den konservativa, eller statiska, hållningen gjorde gällande att de ståndpunkter som fastställts och prövats till bevisning genom konsensus, är den enda vetenskapliga sanningen – den allmänna kulturströmmen. Medan den progressiva hållningen höll med om detta – men, med tillägget – ända tills en ny sanning visar sig vara sannare.

De konservativa fantasterna åberopade giganterna Platon och Aristoteles, som fastställda sanningsfundament, och kunde därför inte ifrågasättas. Troligtvis ovanstående vetenskapsfilosofer fått vända sig flera gånger om i sina gravar.               

DEKADEN OCH UNIVERSUMS MATEMATIK

Idag anses det allmänt att materiens realiteter kan förklaras matematiskt. Matematiken är helt abstrakt och skiljer sig på så sätt från vetenskap. Den är inte empiriskt prövbar, utan bygger på axiom. Matematik kan beskrivas som ett universalverktyg med ändamålet att lösa problem, och används huvudsakligen som verktyg inom flera vetenskaper, men ändå inte enbart inom naturvetenskapliga områden.

För att bygga upp universum rent matematiskt skapas monaden, enligt Pythagoras. Monaden syftar på siffran 1, och alla heltal mellan 1 och 10. Dessa tal utgör dekaden. De talen anses skilja sig från talen vi använder i våra vardagsliv. Pythagoras använde endast heltal, eftersom han ansåg att bråk inte är riktiga tal, utan bara som relationer mellan heltal.

Talet 1 symboliserar en punkt, talet 2 en linje, talet 3 en tvådimensionell figur. Denna till synes enkla dimensionsförklaring ligger till grund än idag för den mest avancerade dimensionsmatematik. Pythagoras menade att eftersom 1+2+3+4=10, så förklarade han att dekaden 10 var det heliga tal som utgjorde alltet. Denna enkla lilla beskrivning utgör vår tids mest avancerade och grundläggande matematik i förklaringen kring universum och sakernas tillstånd. Inom dekadens enkelhet innefattas hela de innerliga sfärernas harmoni.

Enligt matematiken börjar universum med en enhet. Enheten uppdelas i begränsade och obegränsade beståndsdelar. De begränsade delarna symboliserar ordningen i universum, och de obegränsade symboliserar kaos och diversitet (mångfald, eller splittringen av det bestående, men också förändringen till en högre ändamålsenlig utveckling). Urskiljningen av jämna och udda tal fick betydelse i Pythagoras beskrivning av formen för motsatspar.

Aristoteles redogjorde i sitt verk Metafysiken kring Pythagoras tabeller över exempelgjorda motsatspar. För den oinvigde kan dessa motsatspar nästan verka banalt enkla, och därför kan inte något speciellt upptäckas. Och detta berodde på dess enkelhet, men med en omfattande kunskapskonsekvens. Ting och företeelser försågs med tal, och dessa tal fick egenskaper, och i dess dialektiska processer fick tal i omvänd ordning egenskaper för ting och företeelser. Och så fungerar exempelvis vår tids datorer. Det handlar bl.a. om ettor och nollor, och mycket, mycket mer – i nära på gigantiska relationsprocesser. 

Platon och Aristoteles påverkades i stort sätt helt och hållet av Pythagoras, som de menade var en reellt existerande och historisk person.

Tabell över 10 motsatspar enligt Pythagoras:

1. Begränsad Obegränsad

2. Udda  Jämn

3. Ett  Plural

4. Höger  Vänster

5. Man  Kvinna

6. I vila  I rörelse

7. Rak  Krökt

8. Ljus  Mörker

9. God  Ond

10. Kvadrat Rektangel 

LJUSETS PARTIKELNATUR – E=hv

Antiken gav oss en ljuskälla som vi övertagit och bearbetat. Den ljuskällan är den värdefulla kunskapen på gott och på ont. Om atomen hade grekerna kännedom. Leukippos lanserade begreppet a-tom under 400-talet f.v.t, som betyder o-delbar. Han grundade filosofiskolan atomisterna, och menade att atomen var materiens minsta beståndsdel. Och det visades vara sant, men han menade också att atomen var odelbar, och det var inte sant. Efter Leukippos tog Demokritos till sig atomisternas lära, och efter honom uppstod den filosofiska ståndpunkten materialism.

Redan under samtiden beskrevs atomen bestå av rena energier, eller partiklar. Troligtvis var det Aristoteles som konfronterade mot Leukippos, och tydliggjorde de faktiska förhållandena. Även om en hel del av det som uttalades många gånger kunde betraktas med tvivel, så har det visats sig med en klar tydlighet vilka imponerande tankegångar som utvecklades, och allt det som i modern tid faktiskt visat sig vara sanning.

Mot Leukippos tes kom alltså antitesen om att atomen hade sina beståndsdelar av energipartiklar, och mycket mer än så kom man inte fram till under antiken. Det var ett fantastisk kunskapslyft i sig, men som inte utvecklades vidare förrän under nittonde århundradet. 

När partikeln återupptäcktes under modern tid, kallades den elementarpartikel, men som senare pluraliserades, då man fann partiklar med olika egenskaper – hundratals olika partiklar upptäcktes.

Under senare decennierna kom man fram till att elementarpartiklar ändå kanske bestod av högst tre olika varianter, som förändras opportunistiskt efter kausala behov och sammanhang. Och numera anses det bara finnas en endaste partikel, och det är fotonen, som ger alla de egenskaper som tidigare ansågs vara olika partiklar. Och då är vi tillbaka till antikens uppfattning om partikelnaturen. 

Fotonen har en relation med ljusets och materiens alla aspekter. Detta uttalades i Johannesevangeliets inledning angående Ordets betydelse – utan ljus finns ingenting. Samma ord som i Johannes inledning finns än idag inristad på en stele i Egypten och anses vara från 600-500-talet före f.v.t. Denna tidsepok utgör antagligen urkällan för människans ändamålsenliga civilisationsutveckling.

CHALMERS SKAPADE LJUS UR TOMMA INTET

Fysiker på Chalmers i Göteborg har lyckats skapa ljus ur "tomma intet". "Genom att locka fram virtuella fotoner ur vakuum och hjälpt dem över gränsen till verkligheten med hjälp av en vibrerande spegel."

Experimentet är ett stort genombrott inom kvantmekaniken och bevisar vad kvantfysikerna länge känt till i teorin. Tanken är att tomrummet inte alls är tomt, utan fyllt av ett hav av potentiella partiklar. Ibland är sannolikheten så stor att de existerar på riktigt och att de visar sig i verkligheten. De blir då ”virtuella partiklar” för en kort stund för att sedan snabbt försvinna igen. De virtuella partiklarna kan då ses som synliga krusningar (kvantfluktuationer) på det annars osynliga havet.

Nu har Christopher Wilson och hans forskarkollegor vid Chalmers lyckats fånga några virtuella fotoner från en sådan krusning och ge dem en knuff över till vår verklighet.

De har använt en metod som föreslogs redan för fyrtio år sedan, men som aldrig har kunnat användas tidigare på grund av rent tekniska orsaker. Metoden går ut på att låta de flyktiga, virtuella fotonerna studsa mot en spegel som rör sig med närmare ljusets hastighet innan de försvinner igen. Vid studsen tillförs fotonerna så mycket extra energi från spegelns rörelse att de kan ta klivet över från sin virtuella tillvaro till den reella.

Men spegeln måste röra sig med en hastighet som ligger nära ljusets för att ge fotonerna en tillräckligt kraftig knuff in i verkligheten, vilket är praktiskt omöjligt. Istället har de använt en specialdesignad kvantelektronisk komponent (squid) där en elektrisk kortslutning kan flyttas fram och tillbaka med ett magnetfält. Kortslutningen fungerar då som spegel för mikrovågor.

I experimentet vibrerar spegeln med flera gigahertz och har en hastighet på upp till 25 procent av ljushastigheten. Rörelseenergin från spegeln överfördes vid studsen till fotonerna som därmed får kraft att lämna sitt virtuella tillstånd och bli riktiga fotoner.

Det är första gången forskarna kunnat observera virtuella partiklar innan de försvinner igen i vakuumets tomrum. I det här experimentet är det fotoner, men det kunde varit vilken annan partikel som helst. Men för att locka fram elektroner och protoner, som till skillnad från fotoner har massa, krävs betydligt mer energi.

Sista kapitlet är ett utdrag från Chalmers.

Foto: NASA

Planeterna i solsystemet utgör sex planeter, samt två dvärgplaneter. Dvärgplaneten Eris upptäckt offentliggjordes 2005, och är nu vetenskapligt fastställd som dvärgplanet.

NÄRMAST BIG BANG. Bild på 12 miljarder år tillbaka i tiden. Foto från Hubbleteleskopet NASA.

Solstorm är ett fenomen som kan påverka jorden i stor omfattning. Forskningen handlar bl.a. om säkerheten för vår planet. Solstormar kan slå slut jordens elsystem. 1956 slogs hela kraftverk ut i Centraleuropa. En sådan kraftig solstorm skulle i dagens läge slå ut det mesta av vår tids datoranvändig och de magnetiska minnena på de flesta datorer.

Galaxkrockar. I framtiden kommer Vintergatan och Andromeda att köra i varandra. Men det är knappast något att oroa sig för. Då finns det kanske inga människor kvar på vår planet.

Satellitforskningen har förändrat kunskapen om planeten jorden. Klimatförändringarna kan numera exakt bedömas och skapar ett brett forskningsunderlag som bland annat används av FN-organet IPCC och deras rapportering om den globala uppvärmningen.

LEVANDE UNIVERSUM. Newton ansåg att planeten Jorden var levande, och det gällde universum i stort. Samma tankar har uttalats av många forskare från många olika discipliner.

GIGANTISM. Den mest påkostade forskning i världen gäller sökandet efter kunskapen om alltet. Parallellt med den forskningen har industrialismen samtidigt överskridit alla gränser med en överbelastning av jordens resurser inom i stort sätt alla livsuppehållande områden. Paradoxen är total. Forskningen om alltet har gett spinn-off-effekter som gett oss kunskap om hur planeten skulle kunna skyddas för framtida generationer, samtidig medan globala industrialismen fullständigt struntar i den frågan. Mammon kan komma att förstöra människans livsbetingelser.

ETT INTEGRERAT UNIVERSUM. Universum fungerar holistiskt. Solsystemet är en lokal enhet med balanserade funktioner. Utan balans kan solsystemet rämna. Jorden påverkas tydligt av sina grannar i solsystemet. Solen ger oss ljus och värme, och jordens atmosfär ger oss skydd mot farlig solstrålning. Månens tidvattenkrafter får betydelsefulla effekter på jorden. Planeten Saturnus anses fungera som en skyddande dammsugare när kometer eller meteorer faller in i solsystemet. Människan har sin plats på jorden, men om jorden utsätts av överbelastning fallerar vissa delar av de skyddande anordningarna. Människan måste ta ett betydligt större ansvar för livet, och istället stoppa Mammon förstörelse av planeten.