IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Tidigare skjutfält, som idag kan ha alternativa verksamheter, kan fortfarande innehålla explosiv ammunition under marknivån.

Foto: Ormeau.

FREDSTEKNIK

Ammunition i mark

En tickande bomb

Ammunition som inte har exploderat finns idag runt om i marken på skjutfält och på avvecklade skjutfält och utgör en potentiell risk för personskador. Sådan ammunition utgör i princip "en tickande bomb". Riskerna finns i Sverige, när skjutfält ska bearbetas och förändras för civil användning, exempelvis för bostadsbyggnation eller för sportplaner m.m.


 Dan Loyd: |2015-04-24Icke exploderad ammunition utgör alltid en potentiell risk och det gäller även ammunition som har hamnat under markytan. Sådan ammunition utgör i princip "en tickande bomb" och risken finns i Sverige på både militära skjutfält i drift och på skjutfält som förvandlats till områden för civil användning. I många fall råder det stor osäkerhet om denna riskfaktor och man vet ofta inte var ammunitionen kan finnas eller hur stor risken kan vara. Tyvärr minskar inte risken med tiden. Erfarenhetsmässigt vet man att även 100 år gammal ammunition kan explodera med i stort sett samma sprängkraft som när ammunitionen var nytillverkad.

SKJUTFÄLT SANERAS EFTER ANVÄNDNING

När man avvecklar ett skjutfält saneras det och man letar bland annat efter icke exploderad ammunition i marken. Tyvärr kan det dock även efter noggrann sanering finnas kvar sådan ammunition. Man kan nämligen inte förvänta sig att våra nuvarande saneringsmetoder är fullkomliga. En annan faktor som man måste beakta är att riskmedvetandet är betydligt lägre när man vistas på ett område som tidigare varit skjutfält, än när man befinner sig på ett skjutfält i drift.

I det senare fallet är det normalt inte tillåtet för civilpersoner att vistas på området. Man kan emellertid inte bortse från att icke behöriga personer ändå tar sig in på militära skjutfält. Orsaken kan vara dels ett misstag dels en medveten handling. Det är speciellt allvarligt om kriminella personer letar efter icke exploderad ammunition på skjutfält i drift för att kunna använda ammunitionen i terrorhandlingar.

MARKUPPVÄRMNING KAN ORSAKA EXPLOSION

Onormal uppvärmning är en orsak till att icke exploderad ammunition i marken kan explodera. Sådan markuppvärmning kan till exempel ske genom skogsbränder, hyggesbränning och lägereldar. Man är ofta inte medveten om de risker som finns. Den stora skogsbranden i Västmanland i augusti 2014 berörde lyckligtvis inte något militärt skjutfält. Om så hade varit fallet skulle man inte ha kunnat bekämpa elden på skjutfältet med hänsyn till den uppenbara skaderisken för släckningspersonalen.

Det primära problemet är att söka efter kvarglömd icke exploderad ammunition i marken. Här kan man använda en kombination av de tekniker som vi idag använder främst utomlands för att söka efter landminor och andra typer av sprängämnen. Markradar är en sådan teknik. IR-teknik där man mäter temperaturdifferenser på markytan är en annan metod. Föremål i marken stör värmeflödet till eller från ytan och detta resulterar i små men mätbara temperaturdifferenser på ytan. Dessa differenser kan användas för att detektera ammunition i marken. Vid öppna fält är metoden mycket användbar, men det är betydligt svårare i skog och buskrik terräng. Det är ofta lämpligt att använda en IR-kamera som är monterad på en UAV (obemannad luftfarkost).

SVÅRT ATT FÖRUTSE EXPLOSIONSRISKEN

Ett annat problem är att reda ut vilka temperaturer och värmeflöden i marken som kan åstadkomma en explosion. I realiteten vet man mycket sällan vilken typ av ammunition som finns i marken eller hur långt under ytan som den finns. Man vet heller inte i vilket tillstånd ammunitionen befinner sig. Markens egenskaper kan man däremot bestämma med större säkerhet. Sammantaget innebär detta att det är mycket svårt att förutse när ammunitionen kan explodera på grund av uppvärmning.

Motsvarande problem med icke exploderad ammunition finns naturligtvis också i andra länder både på skjutfält i froft och på avvecklade skjutfält. En betydligt större riskfaktor utomlands är icke exploderad ammunition från olika typer av krigshandlingar. En del slagfält är kända och de har förhoppningsvis blivit sanerade. Det finns tyvärr även ett stort antal okända slagfält, där det kan finnas icke exploderad ammunition av olika typ. I Europa har alla länder med några få undantag varit inblandade i krig under de senaste 100 åren. För närvarande pågår strider i bland annat Ukraina och för tjugo år sedan rådde fullt krig i före detta Jugoslavien.

För att öka kunskapen om riskerna med icke exploderad ammunition pågår ett projekt där vi studerar vilka temperaturer och värmeflöden i marken som kan åstadkomma en explosion. Projektet driva av Johan Renner, Matts Karlsson och Dan Loyd, Mekanisk värmeteori och strömningslära, Linköpings universitet, samt Stefan Sjökvist, Termisk systemteknik, Linköping.

VAD HÄNDER NÄR AMMUNITION VÄRMS UPP I MARKEN?

Möjligheten att genomföra systematisk experiment är av naturliga skäl mycket begränsad. Inledningsvis använder vi därför en simuleringsmodell för att analysera problemet. Modellen inkluderar en "standardgranat" som befinner sig på olika avstånd under markytan. Vidare studerar vi inverkan av olika marktyper. Man kan naturligtvis inte dra några generella slutsatser utgående från detta modellproblem. Däremot ger studier av modellproblemet en allmän information om vad som händer när ammunition i marken värms upp och vilka risker som det medför. Extremfallen går att beräkna med någorlunda säkerhet, men det finns en stor gråzon, där det är mycket oklart vad som kan hända.

En preliminär analys visar att en enstaka lägereld normalt inte orsakar en explosion av ammunition som ligger i närheten av elden och ett stycke under markytan. Om man däremot eldar många brasor efter varandra på samma plats så ökar risken avsevärt och personer runt lägerelden kan skadas vid en explosion. Vid en skogsbrand kommer marken att värmas upp kraftigt och det är då mycket stor risk att eventuell ammunition i marken exploderar och skadar personal som deltar i släckningsarbetet.

Dan Loyd, professor, Mekanisk värmeteori och strömningslära, Linköpings universitet.