IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Aid Watch-rapporten 2012: EU:s biståndslöften svikna av stora medlemsstater.

Foto: Corel

Concord Europa 

Aid Watch-rapporten 

EU:s biståndslöften sviks

EU:s medlemsstater är långt ifrån att möta sina biståndsåtaganden - bara 9 utav EU:s 27 medlemsstater kommer upp i utlovade nivåer. Det visar årets Aid Watch-rapport som lanserades runt om i Europa inför Europarådets möte den 28-29 juni. Sverige nådde förra året sitt enprocentmål, men en allt mindre andel av biståndet går till utveckling i fattiga länder.


 Martin Vogel: |2012-06-26| Aid Watch-rapporten ”Aid we can – invest more in global development"

presenterades inför de europeiska regeringschefernas möte i Bryssel den 28-29 juni. Biståndet från EU:s medlemsstater analyseras i rapporten för varje enskilt land och Sverige är ett av nio länder som lever upp till sina åtaganden genom att ge 1,02% av BNI till bistånd.

– Det är glädjande att Sverige under 2011 uppfyllde sitt biståndslöfte och att Sverige också står fast vid sitt enprocentmål för framtiden, säger Annika Jacobson, t f generalsekreterare på ActionAid i Sverige. Däremot är det bekymmersamt att biståndet i så stor utsträckning används till andra ändamål än fattigdomsbekämpning i utvecklingsländer. Sveriges klimatfinansiering är till exempel ingenting annat än ompacketerade biståndspengar.

Framförallt är det kostnader för flyktingmottagning som har mer än dubblerats under en femårsperiod, trots att antalet flyktingar till Sverige under samma tid har minskat. Biståndsbudgeten bekostar också de klimatåtgärder som fastslogs i Köpenhamn 2009, trots att dessa egentligen ska finansieras utöver biståndsbudgeten, vilket betyder att Sverige i praktiken inte alls uppnår sitt enprocentmål.

öppenheten brister

En profilfråga för Gunilla Carlsson är öppenhet i biståndet och en starkare roll för den privata sektorn i utvecklingssamarbetet. Sida lanserade 2011 en särskild webbplats, Open Aid, där resultatet av Sveriges alla biståndsinsatser ska presenteras. Initiativet välkomnas av svenska civilsamhällesorganisationer, men det återstår att se hur stor del av den totala biståndsbudgeten som faktiskt kommer att offentliggöras. Granskningar har visat att öppenheten och mätbarheten av resultat ibland brister när det gäller biståndsmedel till den privata sektorn

– Även bistånd som går via företag ska vara transparent. Bistånd till privata sektorn ska kunna utvärderas ordentligt och visa på resultat vad gäller fattigdomsbekämpning, säger Bo Forsberg, generalsekreterare på Diakonia.

EU-LÄNDER SKÄR NED BISTÅNDEN
På andra håll inom EU har utvecklingen varit negativ, trots att alla medlemsländer har åtagit sig att ge 0,7% av BNI i bistånd. Nio av EU:s 27 medlemsländer uppfyllde sina biståndsåtaganden. Men i spåren av den rådande åtstramningspolitiken har elva medlemsländer skurit ner på biståndet och nio utav dem planerar ytterligare nedskärningar 2012. Stora givarländer som Tyskland och Frankrike missade sina biståndsmål och gav 2011 mindre än 0,5 % av BNI till bistånd.

– Nedskärningar i biståndsbudgeten är en sida av saken. Den andra – hur resurser faktiskt används – är lika oroande. Det är viktigt att även i kristider använda biståndet till att bekämpa fattigdom. Vi har ett gemensamt ansvar för att uppnå millenniemålen. Det är därför en oroande trend att EU inte tar detta ansvar fullt ut, säger Erik Lysén, internationell chef på Svenska kyrkan.

Fakta om rapporten:

Rapporten ”Aid we can – invest more in global development” publiceras av CONCORD Europa. Syftet med rapporten är att utvärdera och påverka kvaliteten på biståndet från EU:s medlemsländer, och se till att åtaganden görs på högsta politiska nivå inom EU i samband med mötet i Bryssel.

Concord Europa är en sammanslutning av over 2000 europeiska organisationer, och är en rapport som årligen analyserar alla EU:s medlemsländers och EU-kommissionens bistånd. 

Svenska organisationer som bidragit till rapporten är: ActionAid, Diakonia, Forum Syd, Kooperation Utan Gränser, LO-TCO Biståndsnämnd, Plan Sverige, RFSU, Rädda barnen, Svenska Kyrkans internationella arbete, SHIA och Svenska Missionsrådet – alla medlemmar i CONCORD Sverige, den svenska plattformen av CONCORD Europa.

Ladda ner rapporten:

www.concord.se