IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

ActionAid arbetar för rättvisa och utveckling i världen och vill väcka företagens engagemang i frågan om rättvisa skatter, vikten av ett rättvist internationellt skattesystem och fördelarna med en transparant redovisning av hur skatter betalas.  

 

ACTIONAID

Storbolagens skattepolyci

Bristande tranparens

Två tredjedelar av de största bolagen på Stockholmsbörsen vill inte ange vilken policy de har för skatteplanering. Övriga bolag har gett svar av olika kvalitet i en ny undersökning som ActionAid har genomfört. Bristerna gör det svårt för investerare att fatta väl underbyggda beslut om rimligheten i att investera i ett företag eller inte.


  Christine von Sydow: |2013-12-09| – Transparens är en förutsättning för trovärdighet och ansvarsutkrävande. Vår undersökning visar att en stor del av de svenska storbolagen har en lång väg att gå för att nå en rimlig nivå av transparens när det gäller hur de tänker och agerar kring skatter. 

I dagsläget vet vi helt enkelt inte om företagen hindrar eller bidrar till utveckling och rättvisa i de länder de är aktiva. Några av företagen i undersökningen är föredömen. De har tydligt visat hur de arbetar och i vilken riktning de vill gå. Bland goda exempel finns H&M, Millicom och Tieto, som alla har en skattepolicy, vilket behandlas på styrelsenivå och som arbetar aktivt med den på regelbunden basis. De visar också en större grad av öppenhet i skattefrågor än de flesta andra som svarat på undersökningen.

VI SKULLE ÖNSKA ATT FÖRETAGEN GÅR LÄNGRE

Det är inte alltid företagen går så långt som vi skulle önska, men de går i rätt riktning. Några företag som svarat anger att informationen kan vara känslig och påverka aktiekursen, vilket ger dubbla signaler. De visar på en ambition att vilja dela med sig av information, men sluter ändå dörrarna helt och hållet.

Om man lämnade den efterfrågade informationen skulle det faktiskt påverka kursen och då kan man inte lämna den selektivt. Oavsett om denna kurspåverkan är positiv eller negativ så är detta allvarligt. Vi anser att företagen undanhåller kurspåverkande information som bör vara offentlig.

rättvisa och utveckling i världen

ActionAid arbetar för rättvisa och utveckling i världen och vill väcka företagens engagemang i frågan om rättvisa skatter, vikten av ett rättvist internationellt skattesystem och fördelarna med en transparant redovisning av hur skatter betalas.

Anledningen till detta är att skattepengar finansierar skolor, sjukhus och kliniker, vägar, el, vatten och mycket mer. Men varje år förlorar kvinnor och män, flickor och pojkar runt om i världen möjligheten att få tillgång till bättre utbildning och service eftersom många miljarder dollar i skatteintäkter aldrig når statskassan.

multinationella företag undviker att betala skatt

En av orsakerna är att multinationella företag hittar sätt att undvika att betala skatt. Och regeringar erbjuder dem skattelättnader, ibland på grund av påtryckningar från företag i utbyte mot att de investerar. Ett stort nätverk av advokater, revisorer och andra hjälper också till för att företag och regeringar ska komma runt skattesystemen. De skattesystem som har skapats för att finansiera offentliga tjänster och stötta demokratiska strukturer.

ActionAid genomförde undersökningen om skattepolicys och skattepraxis hos svenska företag under november månad. Den är en del i den Tax justice-kampanj som ActionAid driver globalt. Urvalet bestod av de 61 största företagen noterade på Stockholmsbörsen. 20 svarade.

ett rättvist skattebeteende

ActionAid anser att företagens sociala ansvarstagande även ska inkludera ett rättvist skattebeteende, eftersom en stats intäkter till stor del lägger grunden för social rättvisa, vilket leder till säkrare miljöer att investera i och ökad tillväxt. I längden gynnar det företagen, likaväl som det gynnar de kvinnor, män, flickor och pojkar som bor i länderna. Att undvika att betala en rättvis skatt är ett kortsiktigt och skadligt sätt att driva affärer.

Den här rapporten ger en aning mer insikt i några av de största svenska bolagens agerande. Frågan är hur de övriga agerar? Vi tolkar tystnaden som att det finns en hel del kvar att jobba med.

Rapporten finns tillgänglig på actionaid.se och på mynewsdesk.se tillsammans med annat relaterat material om kampanjen för rättvis skatt.

Christine von Sydow, generalsekreterare på Action Aid

ActionAid är en internationell organisation som i 40 år har bekämpat fattigdom och orättvisa. I alla projekt och

kampanjer har vi alltid störst fokus på att stödja fattiga och utsatta kvinnor och flickor.