Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Krig och miljöförstöring är ett verk av satanism.

Foto: RLC

KRISTNA FREDSRÖRELSEN

Visa framstegen för

klimaträttvisa

Länder som har bidragit minst till miljö- och klimatkriserna drabbas ofta hårdast av konsekvenserna. Alla länder och intressenter måste ta ansvar för sina historiska och nuvarande destruktiva metoder. Höginkomstländer och kraftfulla intressenter som bidrar med höga utsläpp och stora fotavtryck av produktion och/eller konsumtion behöver visa ledarskap.

Sara Lindblom: |2022-05-24| Vi, undertecknade organisationer, uppmanar Stockholm+50 att visa radikala steg mot global miljö- och klimaträttvisa. Konferensen måste resultera i djärva och påtagliga resultat som möter det brådskande i klimat- och biologisk mångfaldskriser, samtidigt som man integrerar följande principer:

Rättvisa, jämlikhet och rättvisa:

Den orättvisa fördelningen av naturresurser och bördor av klimatförändringar och miljöförstöring måste ske. adresserad.

Länder och samhällen som har bidragit minst till miljö- och klimatkriserna drabbas ofta hårdast av konsekvenserna. Alla länder och intressenter måste ta ansvar för sina historiska och nuvarande destruktiva metoder. Höginkomstländer och kraftfulla intressenter som bidrar med höga utsläpp och stora fotavtryck av produktion och/eller konsumtion behöver visa ledarskap. Principer om rättvisa, jämlikhet och rättvisa måste vägleda konferensens rekommendationer.

Generationsöverskridande och jämställdhet:

Globalt sett påverkas kvinnor och flickor oproportionerligt mycket av konsekvenserna av klimatförändringar och ekosystemförstöring. Patriarkala maktstrukturer är bland de grundläggande orsakerna till kriserna och de begränsar kvinnors och flickors inflytande när det gäller att forma lösningarna. Svaren måste syfta till att vara genustransformativa och ta itu med ojämlikhet mellan könen och korsande maktrelationer. På samma sätt är barn och ungdomar minst ansvariga för förstörelsen av vår planet, men nuvarande och framtida generationer av barn och unga kommer att leva längst med effekterna. Beslutsfattandet bör vägledas av deras bästa och de måste garanteras inflytande.

Mänskliga rättigheter-baserade synsätt:

Den nyligen antagna rätten till en ren, hälsosam och hållbar miljö (HRC-resolution 48/13) måste skyddas som en grundläggande mänsklig rättighet. Ett rättighetsbaserat synsätt ska användas i alla miljö- och klimatlösningar. Detta inkluderar stöd och skydd av miljörättsförsvarare i riskzonen, och främjande av urbefolkningens och lokalsamhällets medlemmars rättigheter att njuta av en hälsosam miljö och att delta i beslutsfattande i miljöfrågor. Det innebär också att vidta åtgärder mot kränkningar av mänskliga rättigheter orsakade av miljöförstöring och att säkerställa tillgång till rättvisa och rättsmedel.

Meningsfullt och inkluderande deltagande:

Beslut som påverkar klimat- och miljöåtgärder, på alla nivåer, måste fattas genom transparenta processer och med rättvist och meningsfullt deltagande av människor och samhällen. Stockholmskonferensen 1972 var banbrytande för att engagera ett brett spektrum av intressenter. I samma anda bör Stockholm+50 engagera civilsamhället och lokalsamhällen på ett meningsfullt och intersektionellt sätt och resultera i rekommendationer som garanterar rättvist och inkluderande beslutsfattande.

Med ovanstående principer i åtanke måste ledarskapsdialogerna lägga fram djärva och konkreta rekommendationer som påskyndar åtgärder och förändrar de katastrofala effekterna av miljö- och klimatkriserna.

Några förslag på sådana åtgärder inkluderar:

1. Främja ett naturpositivt mål och en ekonomi som passar inom planetens gränser: Inse att den tredubbla och sammanflätade planetkrisen med klimatförändringar, kemiska föroreningar och avfall samt förlust av biologisk mångfald är brådskande; ett naturpositivt mål för 2030 med avseende på biologisk mångfald, och ett mål för kemisk förorening och avfall skulle kunna sättas vid sidan av det befintliga målet att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 C. För att uppfylla sådana mål bör konferensen uppmana till ett åtagande för en inkluderande rättvis övergång till en naturpositiv ekonomi före 2030.

2. Garantera både natur- och rättighetsbaserade lösningar: I takt med att uppmaningar om naturbaserade lösningar tar fart bör konferensen föreslå en mer specifik definition av begreppet som garanterar fördelar för både klimat och biologisk mångfald, samtidigt som säkerställa respekt för ursprungsbefolkningars och lokala samhällens mänskliga rättigheter. Alla investeringar i naturbaserade lösningar ska baseras på funktionella och hållbara lokala lösningar, och utvecklas tillsammans med urbefolkningar och lokalsamhällen, i linje med fritt, förhands- och informerat samtycke (FPIC).

3. Säkerställa livsmedelssuveränitet: Återhämtningen från covid-19 erbjuder möjligheter till omvandling av de globala livsmedelssystemen för att stärka långsiktig motståndskraft, främja hållbart styrd produktion och minska fattigdom och hunger. Detta inkluderar övergång till jordbruk baserat på agro-ekologiska principer, såsom agroskogsbruk, och småskaligt fiske med låg påverkan, samtidigt som skadliga subventioner till industrifiske och kemikalieintensiva jordbruksmetoder upphör.

4. Avsluta fossilbränsletiden: Alla offentliga investeringar och subventioner som är skadliga för natur och klimat måste ställas in och styras om till verksamheter som bidrar till en grön och rättvis omställning. Konferensen bör stödja uppmaningen till ett icke-spridningsavtal för fossila bränslen som syftar till att sätta stopp för all utforskning av fossila bränslen, fasa ut befintlig produktion och snabba på verkliga lösningar för en rättvis övergång.

5. Håll den privata sektorn till svars: Processer för att utveckla internationella, juridiskt bindande ramverk som kräver att företag antar de högsta mänskliga rättigheterna och miljöstandarderna bör stödjas. Företag, investerare och utvecklingsbanker ska ta del av den gröna och rättvisa omställningen, inte bara genom ekonomiska bidrag, utan också som intressenter med ansvar för mänskliga rättigheter, miljö och klimat. Transparens, ansvarsskyldighet, inflytande i beslutsfattande och tillgång till prövningsmekanismer måste garanteras när människor och natur påverkas negativt av den privata sektorns verksamhet.

6. Gör masskador på ekosystem till ett internationellt brott: Allvarlig, utbredd och långvarig förstörelse av ekosystem är en grundorsak till de nuvarande klimat- och miljökriserna. Konferensen bör stödja uppmaningar om att göra sådan massskada, även känd som ecocide, till ett internationellt brott.

7. Skala upp finansiering: En drastisk ökning av klimat- och biologisk mångfaldsfinansiering behövs, inte minst för anpassning och förlust och skada i låginkomstländer. Sådan finansiering bör i första hand komma som bidrag och inte lån, och vara ett komplement till ODA-åtaganden. Vidare måste det säkerställas att finansieringen når samhällen som är hårdast drabbade av klimatkrisen och miljöförstöringen, inte minst småskaliga jordbrukare och fiske, samt kvinnodominerade sektorer. Finansiering av klimat och biologisk mångfald måste ha ett rättighetsbaserat perspektiv, liksom principerna för lokalt ledd anpassning.

8. Säkerställa återhämtningspaket för en inkluderande rättvis övergång: Covid-19 återhämtningspaket måste möta det brådskande av klimat- och biologisk mångfaldskriser och vägledas av mål om en inkluderande rättvis övergång, med hänsyn till distribution och jämställdhet. Återhämtningspaket bör utvecklas tillsammans med företrädare för det civila samhället, inklusive fackföreningar, miljöförsvarare, kvinnorättsgrupper, ungdomar och barn.

9. Sätt upp klimatmål för militären: Klimatkrisen är det största säkerhetshotet i vår tid, och ett hot som inte kan mötas med militära medel. Medan miljö- och klimatkriserna i allt högre grad är och kommer att bli bidragande faktorer till konflikter, orsakar ökad militarisering och konflikt i sin tur miljöförstöring och storskaliga utsläpp. Konferensen bör föreslå målsättning för den militära sektorns miljöpåverkan och utsläpp av växthusgaser.

Stödgivande organisationer: ActionAid Sverige; Afrikagrupperna; Amazon Watch Sweden; Barnfonden; Svenska kyrkan; Diakonia; ForumCiv; Framtidsjorden; Hungerprojektet Sverige IM; Svensk utvecklingspartner; Kvinna till Kvinna; Foundation LM International (Läkarmissionen); Olof Palme International Centre; Koordineras genom CONCORD Sveriges arbetsgrupp för miljö- och klimaträttvisa. Plan International Sweden PMU Svalorna Indien Bangladesh SweFOR SMC - Faith in Development Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen Svenska Naturskyddsföreningen Swedwatch United Nations Association of Sweden Vi-skogen/Vi Agroforestry We Effect Women's International League for Peace and Freedom (WILPF) Sverige WWF Sverige.

Kristna fredsrörelsen:

krista fredsrorelsen