IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Fysiskt välmående men med lägre psykisk livskvalitet, så kan vår livsstil se ut idag.

LIVSKVALITET

Vilsenheten i Sverige

Vägar till ett rikare liv

Att träffa andra människor, samtala, sjunga eller bara vara, är aktiviteter som man kommer långt med om man vill må bra som människa. Men för många, som redan förlorat grundtryggheten och hoppet inför framtiden, krävs något mera. Nu finns denna möjlighet att utveckla ”något mera” i form av hälsokurser för vårdavdelningar, på arbetsplatser, på rehabkliniker och som förebyggande hälsosamtal i självhjälpsgrupper. Och det är svensk forskning, av religionspsykologen Cecilia Melder, som ligger till grund för de nya behandlingsformerna som kan öka den självskattade hälsan.


 Ulf Svensson: |2013-04-24Faktum är att vilsenheten, eller vad vi väljer att kalla detta fenomen som gör människor ur bruk att hantera existentiella utmaningar, tenderar att bli vår nästa stora folksjukdom. Vi ser redan tendensen i dagens frånvarostatistik som visar att sjukskrivningarna på grund av mental ohälsa visar på en markant ökning. Intressant att notera är att detta gäller för både de som har ett arbete respektive de som saknar ett arbete. Världshälsoorganisationen, WHO, talar till och med om vikten av att utveckla den tredje folkhälsorevolutionen där vi måste skapa system för att möta komplexa symptom och en mer sammansatt syn på vad som är hälsa och vad som sjukdom.

Ulf Kristersson, minister på Socialdepartementet, konstaterar i en kommentar till den nya frånvarostatistiken att vi blivit allt bättre på att hjälpa människor med somatiska sjukdomar tillbaka till arbetslivet men mindre framgångsrika med dem som drabbats av psykisk ohälsa och psykosociala problem. Enligt ministern saknas kunskap på detta senare område vilket är mycket olyckligt eftersom det är den mentala ohälsan som ökar mest i dag. Möjligen kan Cecilia Melder, präst sedan 20 år och doktor i religionspsykologi, förklara sambanden och lägga grunden till hur vi inom svensk hälso- och sjukvård kan hitta modeller för att utveckla och vidmakthålla en god existentiell folkhälsa. 

Vad är existentiell hälsa

Om man kort ska försöka definiera existentiell hälsa kan man först konstatera att, symptom på dålig existentiell hälsa kan ger uttryck som diffus ohälsa i form av depressioner, uppgivenhet och olika smärttillstånd. Vid ett gott existentiellt hälsostånd har man ofta som individ en existentiell grund som innebär att man har tillgång till ett språk för att tala om dessa ting, en värdegrund som är självklar, t.ex. en religiös tro samt att man som individ känner hopp och mening. WHO har inkluderat åtta existentiella behov: harmoni, helhet, personlig tro, förundran, andlig kontakt, andlig styrka och just hopp och mening med livet när de ska mäta hälsa och livskvalitet. Dessa behövs för att få en bättre bild av hur vi mår, det räcker inte med att bara titta på hur vi mår fysiskt eller psykiskt.

Att den existentiella hälsosfären verkligen spelar roll bekräftas av många ute i den praktiska vårdverkligheten, men dessa aktörer saknar i dag ofta verktyg för att hantera situationen. För när vi ska få folk att må bättre måste vi tala om de existentiella frågorna och ta dessa på allvar. Vi är ju mer än våra kroppar och mentala förmågor, och hälsa är mer än avsaknad av sjukdom och det är just dessa dimensioner som den existentiell folkhälsa handlar om att nå.   

Intervention – gym för själen

Vad kan man då göra konkret för att må lite bättre när hoppet sinar? Faktum är ganska mycket. Och till sjukvårdsadministratörernas och sjukvårdsekonomernas glädje kan man arbeta med patienterna i grupp vilket dessutom visat sig positivt för patienterna och gynnsamt för resultaten. Men vad gör man då? Genom olika övningar når man människor via flera olika kunskapsplan. I Cecilia Melders modell för existentiell intervention berörs fyra kunskapsdimensioner eller kunskapsnivåer: fakta, förståelse, förtrolighet och förnimmelse. Genom de övningar som används i interventionerna integreras tanke, känsla och handling. Och när inre existentiella behov och yttre existentiell påverkan möts, blir övningarna potenta. De patientgrupper som hittills prövat metoderna har det ofta mycket svårt vilket bekräftar kraften och effekten av interventionerna.              

Kyrkan mäktar inte med

Tidigare växte vi upp i ett enhetssamhälle där allt var fixt och färdigt. Tio guds bud, gemensam värdegrund, ordning och reda – pengar på fredag, sagor och sägner med en gemensam tolkningsram och en gemensam karta var några av ingredienserna. I dag lever vi i en post-modern tid där denna enhetlighet inte längre existerar. Denna enhetlighet är varken något som går att återskapa eller ens är eftersträvansvärt. Men, behovet av att tolka livet kvarstår trots att många trodde att det moderna projektet skulle sopa mattan med all religiöst inriktad kvarlåtenskap från det tidigare samhället.

Forskningen visar dock att den existentiella grunden inte nödvändigtvis måste vila på religiösa grunder utan kan utgöras av andra, så kallade, meningsskapande system. Dessa system kan utgöras av en kombination av olika tankar och intryck som inspirerat en, och som på djupet kan hjälpa människor att hantera de grundläggande behoven. De behöver inte vara från en eller annan ideologi, politisk övertygelse eller religion, den kan och är ofta sammansatt av många olika tankar, med eller utan tro på någon större gudomlig makt. Det som är viktigt är att de olika delarna i livskartan är bearbetade och överensstämmer med varandra.     

Forskningen i sin linda

Nu kan man tro att när man forskat fram de nya rönen, som både tyder på goda vårdresultat i praktiken och stora ekonomiska vinster att hämta, borde det vara enkelt att motivera mer, fortsatt och fördjupad forskning. Men så är inte fallet.

Internationellt finns i dag en hel del forskning om den existentiella hälsodimensionens betydelse för hälsa och livskvalitet. I Sverige har vi under senare delen av 1900-talet varit fokuserade på biomedicinsk och teknisk innovationer vilket har gett oss stora hälsoframgångar. Nu, däremot, ökar återigen ohälsan och den är diffus, komplex och sammansatt. Men forskningspengar till den nya ohälsan är trots detta svår att utverka eftersom alla nya idéer, även om de är mycket lovande och kostnadseffektiva, möter en naturlig trögrörlighet i samhället.

Kanske miljöminister Lena Eks kommentar av varför nya idéer har så svårt att komma fram ger viss vägledning, när hon konstaterade att 97 procent av all lobbning görs av de befintliga företagen. Det vill säga, de redan etablerade biomedicinska och tekniska landvinningarna har genom sin tidigare framgångssaga ett stort försprång.

FRISK OCH MÅ DÅLIGT

Det saknas dock inte företag inom medicintillverkningen som kommit på att de flesta av deras patienter både får bot och lindring av medicineringen men att för vissa grupper mår man inte bättre trots att man inte längre är sjuka. Ett exempel på detta är HIV patienter som i Sverige ofta får tillgång till bra vård med den medicin de behöver men ändå har en mycket lägre livskvalitet än vad man kunde förvänta sig utifrån hur bra de trots allt mår fysiskt. Så, fortsättning följer!

Länk till projektet:

Existentiell folkhälsa