Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Miljöbudgeten ska mer än halveras från årets budget till 2025, vilket vore mycket allvarligt.

Foto: RLC

Naturskyddsföreningen

”Vi kan inte dutta oss ur

klimat- och naturkrisen!

Regeringen har presenterat mandatperiodens sista budget, som av förklarliga skäl är starkt påverkad av läget i omvärlden. Naturskyddsföreningen ställer sig emellertid mycket kritisk till en rad försämringar av miljöpolitiken.

Anna Havula: |2022-04-20| Såsom sänkningen av bensinskatten, den utlovade fossila tusenlappen till alla bilägare och sänkningen av dieselskatten till jord- och skogsbruket.

Samtidigt saknas nödvändiga miljösatsningar. Föreningen ställer sig också mycket kritisk till prognosen att den samlade miljöbudgeten ska halveras nästa mandatperiod. Dessutom urgröps biståndsbudgeten, vilket drabbar miljöomställningen i andra länder.

– Vi har stor förståelse för det svåra läget i omvärlden, men är starkt kritiska till att regeringen löser de akuta problemen genom att slå undan benen för framtida generationer, och ställer utsatta människor mot varandra och mot åtgärder för att lösa klimat- och naturkrisen, säger Karin Lexén, generalsekreterare för Naturskyddsföreningen.

Risker för att låsas fast i ett fossilberoende

– Regeringen föreslår bara några få åtgärder för att skynda på den gröna omställningen. I övrigt görs inga betydande satsningar på miljöpolitiken, trots att det krävs väldigt mycket mer för att omställningen ska ske fullt ut och miljömålen ska kunna nås. Allvarligt talat regeringen, vi kan inte dutta oss ur klimat- och naturkrisen. Istället presenteras åtgärder som riskerar låsa fast människor och företag i ett fossilberoende, som sänkt skatt på bensin, tusenlappen till alla bilägare och sänkt dieselskatt till jord- och skogsbruket, säger Johanna Sandahl, ordförande Naturskyddsföreningen.

– Stora delar av de ökade kostnaderna för flyktingmottagandet kommer att tas från biståndsbudgeten. Men det svenska biståndet behövs mer än någonsin, inte minst till viktiga miljö – och klimatinsatser i andra länder. Vi välkomnar självklart det starka engagemanget för de ukrainska flyktingarna och åtgärder för att ge dessa stöd, men flyktingmottagandet ska inte finansieras genom avräkningar från biståndet, säger Karin Lexén.

Miljöbudgeten hotas att halveras från årets budget till 2025

– Den här mandatperioden har miljöbudgeten förstärkts kraftigt med 55 procent jämfört med mandatperiodens första statsbudget, något som vi välkomnat. Nu gör regeringen prognosen att miljöbudgeten ska mer än halveras från årets budget till 2025, vilket vore mycket allvarligt. Är det alltså ett vallöfte från Socialdemokraterna, att en S-ledd regering tänker halvera miljöbudgeten? säger Johanna Sandahl.

Regeringens siffror ur budgeten:

» Miljöbudgeten (utgiftsområde 20) beräknas minska från 24,4 miljarder 2022 till 11,8 miljarder 2025.

» Beräknat anslag för Skydd av värdefull natur beräknas minska med 300 miljoner per år 2023 och 2024.

» Beräknat anslag för Skötsel av skyddade områden beräknas minska med 1,2 miljarder per år 2023 och 2024, vilket innebär en dryg halvering jämfört med dagens nivå.

» Regeringen aviserar att upp till 9,2 miljarder kronor kan avräknas från biståndsramen på 57 miljarder för att betala för flyktingmottagande i Sverige.

» Skattenedsättning för dieselanvändning i jord- och skogsbruk utökas. Den totala kostnaden för skattenedsänkningen är 800 miljoner kronor.

nATURSKYDDSFORENINGEN