IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Bensin- eller vätgasdrift – allt blir skrot i slutänden. Massbilismen i dess helhet utgör ett massivt hot med övermäktiga komplikationer.

Foto: American Architects

GLOBALA UPPVÄRMNINGEN

När oljan har sinat

Är vätgas verkligen alternativet?

Oljefyndigheter runt om i världen räcker inte till för den globala och ständigt växande massbilismen. Dessutom sinar oljan för att helt komma att försvinna som bilbränsle. Vätgas utvecklas därför som energibärare för massbilismens ökade behov av drivmedel. Vad innebär det? Vätgas är antagligen universums vanligaste råvara. Universum består till 75 procent av vätgas. Men det finns allvarliga nackdelar med vätgas, vilket kan vara en verklig glädjedödare.


 Paul Lindberg: |2015-03-24Vätgas kan inte hämtas från naturen som vilken råvara som helst, utan måste framställas syntetiskt genom en mycket energikrävande elektrolyshantering. Dessutom är den högexplosiv. Luftskeppet Hindenburg exploderade utanför New York på grund av vätgasens mycket explosiva egenskaper. Idag kan vätgas mixtras med tillsats av syrgas för att minska explosionsrisken. Det går att minska explosionsriskerna, men inte helt och fullt. Vätgas med minskad explosionsrisk är ändå betydligt farligare än nuvarande bensindrivna fordon.

Bilindustrin är mycket angelägen av att hålla masstillverkningen av bilar på högsta produktionsnivå. De vill se vätgasen som det nya mirakelbränslet för den fortsatta massbilismen. Men är det möjligt att ersätta oljan med vätgas? Ja, det går rent tekniskt, men då med eftertryckliga förbehåll. Det går även att tillverka atombilar. På femtitalet ville man ersätta oljan med atomdrivna bilar – på fullt allvar. Prototyper togs fram och testades. Men den utvecklingen stoppades av USA:s statsmakt med regleringen av ett seriöst konsekvenstänkande och atombilar ansågs alltför riskabelt.

ELMOTOR I EN BRÄNSLECELL

Den nuvarande förbränningsmotorn ersätts av en elmotor som monterats i en bränslecell för att frambringa elektricitet genom en vätgasreaktion. Sådana bilar kan snart stå redo för serietillverkning. Om bilindustrin får som den vill så marknadsförs de omkring åren 2016-2017. Det gäller flera bilmärken som marknadsförs med samma egenskaper ungefär samtidigt.

Billtillverkarna ser vätgas som den energibärande standarden och den slutgiltiga lösningen för den framtida massbilismen. Trots att vätgas är den vanligaste råvaran i universum, så kan den alltså inte hämtas som vilka mineraler som helst. Vätgas är bundet med materians alla olika föreningar, exempelvis med vatten. För att få fram vätgas fordras det mer energi än vad som kan ges i energiutbyte, för att exempelvis kunna driva vätgasbilar. Ur den synpunkten blir vätgasanvändningen till mesta delen en ökad energiprocess av traditionell energiframställning – och mycket kostsammare att framställa.

De affärsmässiga konglomeraten har som enda förhållningspunkt krävt att oljan måste ersättas av ett nytt energibärande drivmedel – till vilket pris som helst.

VÄTGAS BIDRAR INTE TILL FOSSILFRI FORDONSTRAFIK

I marknadens argumentering för massbilismens rättfärdigande, med ny miljöanpassad teknik, sjunger bilindustrin och bilhandelsföretagen vätgasens lov – men döljer berättelsen om energiframställningen av vätgasen. Den energin hämtas alltså från de nuvarande traditionella energikällorna som exempelvis atomkraft, biogas, kol- och oljekraftverk, eller med alla de energikällor som står till buds – det gäller naturligtvis även de hållbara energikällorna som kommer från sol, hav och vind.

I massbilismens propaganda framförs bland annat nedanstående information, men som inte alls informerar om varifrån energin till framställningen av vätgas kommer.

"Fordonsgasen bidrar till en fossilfri fordonstrafik." Nyckelfakta i Energigas Sveriges underlag till utredningen om Fossilfri Fordonstrafik – del av Sverige utan klimatutsläpp.

Det bedrägliga med vätgasen är alltså att hela sanningen saknas om hur vätgas framställs, och vad det innebär i verkligheten. Om oljan ska ersättas med vätgas – med förslagsvis enbart en hållbar energiframställning – så skulle det behövas åtskilliga miljoner nya vindkraftverk av typ superkraftverk. Allt detta för att framställa vätgas till en befängd massbilism i bland annat storstäderna. Om vätgas ändå framställs, men med alla nuvarande energikällor, så fördärvas jordens balanserade klimatsystem med ett scenario då jordens klimat övergår i en så kallad "tipping point". Det betyder att människan under sådana förhållanden gör sitt yttersta för att besegra naturen. 

Varför inte istället satsa på kollektivtrafik, som trots allt är det allra bästa alternativ för räddningen av klimatet på denna planet!

KOMMENTAR: Fossilfri fordonstrafik?

Vätgas eller

kollektivtrafik?

Vätgas på bekostnad av fossilenergi

Vad det gäller entusiasm för bilar så är det inte helt fel att ta med begreppet infantilism (barnslighet) i frågan om orsak och verkan. En grundläggande faktor kring fenomenet massbilism kan handla om psykologi. Pojkars glädjelek med bilar i sandlådan följer med upp i åldern. Glädje är en sak, men massbilism i nuvarande omfattning kan medföra ett rent helvete i en snar framtid!

  Paul Lindberg: "Jag ska fixa det här med vätgasen åt människan innan jag lägger näsan i vädret." Ett halsstarrigt uttalande av Lars Stenmark, professor em. i mikro-nanoteknologi vid Uppsala universitet. Uttalandet gjordes i en intervju i Hyundais reklamtidning, med text av Stefan Johansson.

Stenmark är forskare och uppfinnare, och numera med inriktning av att göra vätgas mindre explosivt. Orsaken till hans engagemang för vätgasdrivna elmotorer har varit just på grund av den högexplosiva vätgasen, som måste lagras under mycket högt tryck. Det höga trycket och den högexplosiva vätgasen utgör tillsammans en betydligt ökad säkerhetsrisk. Vid en eventuell explosion kan den vätgaselektriska bilen bokstavligen explodera som en bomb, med betydligt allvarligare konsekvenser än vid en bilbrand.

"SJÄLVTÄNKANDE VÄTGASBOLLAR"

Enligt Lars Stenmark pumpas omkring 4 000 små bollar (makrosfärer) in i vätgasmotorn som drivs med en bränslecell. Eftersom varje boll "tänker själv", på grund av ett mikrochip som känner av hur mycket vätgas som ska släppas ut i tanksystemets rör, så ska den rätta energinivån automatiskt driva bilen på rätt sätt.

Det säger egentligen inte mycket om säkerheten, men det återstår att se när vätgasbilarna susar omkring på motorvägarna. Det är i sådana sammanhang som vätgasbilen verkligen kommer att prövas.

"Med makrosfärerna fyllda med vätgas har vi framtidens drivmedel redan nu," enligt Lars Stenmark. Han uttalar att "nu gäller det bara att få politiker och myndigheter att tro på det här för att vi ska kunna sätta igång produktionen".

Detta skapande av Lars Stenmark är för att rädda massbilismen, istället för räddningen mot den globala uppvärmningen. Det är så jag ser konsekvensen av vad vätgasbilen kan leda till. 

VÄTGAS PÅ BEKOSTNAD AV FOSSILDRIVEN ENERGI

Vätgasen har dubbel effekt mot bensinmotorn, en liter vätgas motsvarar två liter bensin, och med Lars Stenmarks uppfinning med makrosfärer så menar han att det minskar bränsletanken. Det skulle betyda att eventuella explosioner skulle bli i mindre omfattning, än om det vore med stora vätgastankar.

Vätgas som drivmedel liknar väldigt mycket sagan om "kejsarens nya kläder". "Fenomenet" med vätgasbilen är att den specifikt inte i sig själv ökar växthuseffekten, men det gör däremot steget före elektrolyshanteringen vid framställningen av vätgas. Om detta vill vätgasintressenterna inte alls berätta om, utan framhåller ensidigt den fossilfria energin hos vätgasfordonen. 

RLC