Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Byggnads, och de fackliga konfederationer där Byggnads är aktiva, vill dessutom agera tillsammans med andra för att få mer kraft i samhällets klimat- och hållbarhetsomställning.

Foto: Byggnads

BYGGNADS OCH KLIMATET

"Världens viktigaste bygge"

Fler jobb genom grön omställning. Det har funnits en uppfattning om att man behöver välja mellan å ena sidan tillväxt och jobb, å andra sidan att värna om miljön och klimatet. I dag vet vi att de här två delarna inte står emot varandra utan snarare går hand i hand.

Kristian Skånberg: |2022-04-04| För Byggnads och Byggnads medlemmar är det självklart att vara engagerade i arbetet mot klimatförändringarna. Vi står beredda att göra jobbet och vi ser stora möjligheter för nya jobb genom klimatomställningen. Om byggbranschen satsar på fossilfritt kan det på en och samma gång bidra till att nå klimatmålen samtidigt som det skapas många nya jobb i hela Sverige.

Och det är bråttom

Det som behövs är strukturella förändringar i byggbranschen och kraftfulla offentliga investeringar som driver utvecklingen åt rätt håll. Vid offentliga upphandlingar och byggstöd av olika slag bör man ställa krav på fossilfria och klimatsmarta lösningar. Allt för att styra in näringslivet och hela samhället på rätt väg.

Byggnads klimatengagemang bygger på insikten att klimatomställningen inte bara är nödvändig, den ger också möjlighet att bygga en mer rättvis ekonomi. Det handlar helt enkelt om en rättvis klimatomställning där ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet går hand i hand. Ordning och reda på arbetsmarknaden är nämligen också en förutsättning för en grön omställning.

Vi vill också se en modern arbetsmarknadspolitik som ger löntagarna möjlighet att ställa om genom vidareutbildning, kompetensutveckling, omskolning och studiestöd för att ta nya jobb i en ny tid. "Tillsammans kan vi då bygga en klimatneutral, rättvis och hållbar ekonomi!" Enligt Johan Lindholm, förbundsordförande Byggnads.

Vägen mot en klimatneutral byggbransch

Byggnads klimatpolitiska program tar sitt avstamp i att samhällets klimat- och hållbarhetsomställning i sig är ett  gigantiskt byggprojekt. Vägen mot en klimatneutral byggbransch behöver innehålla följande:

» Framtidens byggande ska vara mer cirkulärt och använda klimatsmartare material

» Befintliga fastighetsbestånd och nybyggen ska klimatanpassas och göras energieffektivare

» Beställare behöver ställa tuffare klimat- och hållbarhetskrav i upphandlingar

» Allt ovan kräver både mer finansiering plus ordning och reda på arbetsmarknaden

Byggnads program i korthet

Eftersom samhällets kommande klimat- och hållbarhetsomställning i praktiken innebär ett gigantiskt byggprojekt vill Byggnads genom sitt klimat- och hållbarhetsarbete betona vikten av fem saker:

» Fler klimatsmarta material och mer återbruk. Klimat- och hållbarhetssatsningar inom byggmaterialsbranschen behövs för utsläppsfri cement och mer byggande i trä som binder kol i husstommarna. Byggandet behöver också bli mer cirkulärt med mer fokus på ombyggnation av befintliga bestånd, ett minskat svinn och mer materialåterbruk.

» Högre klimat- och hållbarhetskrav i upphandlingar. Samhällsomställningen består i mångt och mycket av stora upphandlade byggprojekt, där det offentliga ofta är beställare.

» Uppgradera det befintliga fastighetsbeståndet för en bättre inomhusmiljö och bättre energieffektivitet. Samhället måste också ta höjd för behov av klimatanpassning, exempelvis höjning av havsnivån och risker för skyfall.

» Öka hållbarhetsstyrningen av de skattekronor som direkt eller indirekt går till byggande- och bostadspolitiken. Det behövs också en samhällelig investeringsbank för att säkra finansieringen av samhällsnyttiga, klimatbra och hållbarhetsskapande byggprojekt.

» Säkerställ ordning och reda i byggbranschen och kringliggande branscher som behövs för att kunna driva hållbara byggprojekt ur ett livscykel-perspektiv, inte minst transportsektorn. Omställningen måste vara rättvis för alla som arbetar i branschen och det hållbara och klimatsmarta måste vara företagsekonomiskt lönsamt. För att klimat- och hållbarhetsarbetet verkligen ska fungera behövs ansvarsregler för klimat och hållbarhet av samma typ som huvudentreprenörsanvaret.

Det gäller såväl:

» ekonomiskt – att stoppa fusk och kriminalitet för att garantera konkurrens på lika villkor,

» socialt – säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö samt att kollektivavtalen följs,

» miljömässigt – att alla har kunskap om, och följer, nödvändiga miljö- och klimatanpassningsregler.

Byggnads, och de fackliga konfederationer där Byggnads är aktiva, vill dessutom agera tillsammans med andra för att få mer kraft i samhällets klimat- och hållbarhetsomställning.

Tillsammans med framför allt andra fackförbund, men också tillsammans med arbetsgivarsidan, vill vi få politiken att i konkret handling driva dessa frågor mycket hårdare. Med fördel genom det partssamarbete som historiskt varit mycket framgångsrikt för att ställa om Sverige för att möta samtidens utmaningar.

Kristian Skånberg, Stockholm Environment Institute.