IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Maktens verklighetsförklaring döljer sig alltför ofta bakom en mask. Så har makten gestaltats i historien. Och så ser den också ut i realitetens sanna verklighet.

Foto: Corel

Verklighetens betydelse

Välkomna till verkligheten

Att hålla masken för lögnen

Europasamhället är i en konfrontationskris: Upprustning av krigsmateriel; ihållande utsläpp av växthusgaser på grund av globala produktionsrekord inom biltillverkningen. Demolering av välfärd, personalminskning och reducering av sjukvårdstjänster; påtvingat skuldslaveri för boende; påträngande nationalism, och flykten undan krig i massomfattning som orsakats av vapenhandeln. Detta är bara några aspekter av en omfattande verklighet. Vad innebär fenomenet verklighet?


  Paul Lindberg: |2015-10-22Verkligheten pockar eftertryckligt på uppmärksamhet för nödvändiga åtgärder. Om EU tappar andan och tuppar av så minskar oddsen för Europas demokratiska utveckling. EU-samarbetet måste därför lyckas med upprättandet av den mänskliga säkerheten, och med nytänkande åtgärder mot ett hotat och politiskt pressat EU-samarbete. Gemenskapen av den omfattning som utgjort EU-samarbetet hittills kan inte knycklas ihop utan återverkningar. Europas folk pressades in under upptakten för ett EU-samarbete, och som ensidigt grundades på den korporativa kapitalmaktens intressen. Det skedde i samstämmighet med den politiska makten. EU-konstellationen fick sitt medgivande från Europas mäktigaste grupper och magnater. EU förutsågs bli en mäktig Mammonekonomi, grundat helt på nyliberalism – det var det fundamentala tillväxtmålet, och som nu råder i en stor del av världen.

Det påtvingade europascenariot, kan till viss del ha utöst den destruktiva ultranationalismen, som reaktionen mot en alltför omfattande förändring av Europa sedan Andra världskrigets debacle. 

Verkligheten som begrepp handlar om realitet, vilket inbegriper reella sakförhållanden och en hel mängd faktum. Ordet "verklighet" är ett brett använt vardagsord, men också av essentiell betydelse inom filosofin. I stort sätt har alla berömda filosofiska storheter behandlat begreppet "verklighet".

TVÅ HUVUDBESKRIVNINGAR AV VERKLIGHETEN

Realiteten som betecknar egenskaperna att vara verklig och det som är verkligt tillhör filosofins lingvistiska beståndsdelar. De två huvudbetydelserna av begreppet "verklighet" urskiljs också genom betydelsen av allt det som redan är förverkligat. Dessa beskrivningar sätter därmed en gräns mot den förmodade verkligheten, eller den förljugna overkligheten – det skenbara, lögnerna och propagandan. Begreppet "verklighet" fick redan under antiken en stor betydelse för rättsfilosofin.

Filosofen Friedrich Hegel var tongivande inom denna specialitet under 1800-talet och skrev i sitt verk Rättsfilosofin: "Det verkliga är det förnuftiga, och det förnuftiga är det verkliga". Men, hur definierar man den ståndpunkten kan man fråga sig. Vad finns det för förnuftigt med rasism bara för att det är en reell verklighet? Nej, det låter sig inte göras, det är helt oförnuftigt. Här handlar det troligtvis om filosofens idealistiska tillkortakommanden. Han menar säkert att det verkliga borde vara förnuftigt, och då blir förnuftet givetvis verkligt. Men så är inte sakförhållandena i verkligheten.

Situationen i EU-gemenskapen i dag provoceras av radikaliserade högerextremistiska krafter som vill tillintetgöra EU. De vill återgå till 1800-talets nationalchauvinism – för Kung och Fosterland, eller med rasistisk nationalism. Vi kan heller inte se hela skedet framför oss inför framtida eventuelliteter. 

Rättsfilosofiskt kan effektivare lagar reglera exempelvis kravet på att medlemsländer själva måste uppfylla den mänskliga säkerheten och de humanitära grundprinciperna fullt ut, för att överhuvudtaget kunna vara medlemmar i EU. Det ska i så fall, lagenligt, accepteras och ses som en själklarhet. I annat fall borde lagöverträdelserna i värsta fall leda till uteslutning ur gemenskapen. Med sådana grundprinciper kan klargörande lagar för demokrati och humanitet också möjliggöra bekämpandet av den uttalade och aktiva rasismen och främlingsfientligheten. Att djävlas med medmänniskor är kriminellt!

Paradigm, eller världsåskådning, har ofta fått stryka på foten när andra paradigmer satt strålkastaren mot nya ståndpunkter och åskådningar. Det gäller både bra och dåliga förändringar, som ger sig till tals i de olika lägren. 

Samhällsmedvetande utvecklades genom en ändamålsenlig kunskapsprocess, som med tiden har definierats med hjälp av både psykologi, filosofi och teknologi som gjorts till allmänt medvetande. Utan humanism är sådana yttringar ett reellt hot mot mänskligheten, och behovet av mänsklig säkerhet har alltid varit stort genom hela historien.

veklighetsuppfattning

Begreppet veklighetsuppfattning handlar som det låter, om hur verkligheten är beskaffad. Det handlar om hur det s.k. sunda förnuftet uppfattar sakernas tillstånd, och hur förnuftet exempelvis påverkas av varseblivning (perception, förnimmelser) genom bland annat medvetandet. Människans medvetande har förmågan att sätta in perspektiv på framtiden. Och i detta sammanhang anses det att det sunda förnuftet borde var helt lagbundet – men så är det inte.

Det som stör verklighetsuppfattningen är bl.a. motviljan att lösa nödvändiga samhällsförändringar bland makthavarna. Det gäller exempelvis omställningen av den fundamentalistiska tillväxthysterin som hotar världens framtid. Människan tycks vara skapad för att kunna lösa sådana problem, men makthavarna gör det inte, trots att de är människor, därför att maktens människor inte har någon framförhållning, genom uppbundenheten till varandras maktintressen. Det har lett till samtidens politiska låsning för stundens politiska nu.

Politiken i dag handlar mycket om verklighetsflykt, det vill säga att ansvariga maktmänniskor flyr de besvärliga, men nödvändiga åtgärderna, och har i stället satt på sig sina magiska flyktskyddsglasögon. Kraven blev allt för stora, och som översteg förmågan. Men det kan vara än värre, att exempelvis alltför många maktmänniskor fullständigt är utan moral och ansvarskänsla och struntar i skyldigheterna. Det har inte varit ovanligt i diktaturer runt om i världen.

METAFYSIKEN

Verklighetens fundament

I och med introduktionen av den nya fysiken, "kvantmekanik", så har även metafysiken tagit plats som övergripande begrepp för förståelsen av helheten, mellan filosofi och teknik. 

  Paul Lindberg: |2015-10-22| "verklighetens grundläggande natur" och tankarna kring rationella ståndpunkter kring exempelvis medvetandet och våra sinnesprocesser, är det som lägger grund för förståelsen av verkligheten – Från tanke till realitet.

I  kunskapsutvecklingen behandlas nya begrepp om hur naturen är beskaffad i och med den nya fysiken, om begreppens existens, rum, tid och kausalitet. Urfrågan som i grunden drivit på kunskapssökandet har har gällt vad som är meningen är med livet. 

Och svaret lyder att Livet-i-sig är det som är meningen, med människans plats i universum.

Realism är en benämning som har sin betydelse med verkligheten. En del menar att realism är identiskt med vad våra sinnen uppfattar som verklighet. Men det kan vara naivt, eftersom man då utelämnar illusionspåverkan, eller pådyvlad propaganda, eller när intressenter vill indoktrinera andras ståndpunkter än människornas egna verklighetsuppfattningar. 

Här kommer marknadsreklamen och de s.k. opinionsföretagens påverkan av vad man ska tycka och sedan köpa, exempelvis åsikterna om alla saker och ting.

Det finns en sannare verklighetsförklaring än den som förmedlas av marknadspropagandan, och den verkligheten måste studeras, analyseras och göras till allmän verklighetsegendom.

Nya vetenskapliga upptäckter inom forskningen kan vara av avgörande betydelse för livets vara eller icke vara. Tar vi fel beslut om vad som är realitet och verkligt kan den fortsatta vägen för civilisationen på denna planet få ett abrupt slut – minst sagt.

 

RLC