Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

Vatten och natur i symbios.

Foto: RLC

VA-INDUSTRIN

Jorden som reningsmedia

När verkligheten kördes över

VA-frågorna debatteras intensivt i svensk press. Framförallt är det enskilda fastighetsägare med små anläggningar som protesterat. Fullt funktionsdugliga, småskaliga anläggningar har dömts ut av kommunerna.


Ulf Morgan Svensson:  |2020-07-03|  Nu attackeras på nytt de små enskilda avloppen av VVS-Fabrikanternas Råd. De riktlinjer som finns framtagna av Havs- och Vattenmyndigheten (HaV) för de kommunala inspektionerna har till och med feltolkats enligt myndighetens egna experter.

Konsekvenserna för många fastighetsägare har varit brutala. Många äldre ägare samt hushåll med små ekonomiska resurser har blivit tvungna att sälja sina hus.

Biologisk funktion binder fosfor och renar avlopp

En rapport beställd av HaV om markretention – en biologiskt verksam funktion i marken som binder fosfor och renar avloppsvattnet – har av oklara skäl stoppats av myndigheten.

Författarna, två av världens främsta forskare och praktiker på området – jorden som reningsmedia – Peter Ridderstolpe och Lars Hylander har protesterat förgäves mot beslutet. Detta fick forskningsfinansiären FORMAS (Forskningsråd för hållbar utveckling) att gripa in i ärendet. Ett minst sagt spektakulärt inhopp av ett offentligt forskningsråd.

Nu nagelfar ett team de båda forskarnas resultat och slutsatser. Snart kommer denna expertgrupp med sina egna slutsatser om forskningsrapporten. Det mesta talar för att de båda forskarna får stöd för sina slutsatser. Vad händer då med de kommunala inspektionerna och VA-branschens avloppsdeklarationer?

Ansvaret för vattentillgången?

Nu händer emellertid nya sensationella vändningar inom VA-området. Några konsulter på ett av våra största konsultföretag – WSP – menar att Corona-pandemin i grunden kommer att förändra vattenfrågan. Dels understryker man att vi som medborgare själva måste ta ett större ansvar för vattentillgången, dels att förändringar i synen på vattenanvändningen väntas leda till ett systemskifte.

Problemen med dagens vattenanvändning är mångfacetterade. Läckage i ledningssystemet, otjänligt dricksvatten, överutnyttjande, spridning av föroreningar, förgiftade recipienter (dvs. där vattnet hamnar efter halvbra rening) och dyra ledningsdragningar. Dessutom gigantiska utsläpp av växthusgaser för etablering och underhåll av hela VA-systemet.

Utsläppen i våra vattendrag från reningsverk och sjukhus innehåller även antibiotikaresistenta bakterier vilket nyligen visats från en avhandling från Örebro universitet. Och sanningen som ingen verkar vill veta av, bajsvattenskandalerna kommer från de kommunala reningsverken!

Forskarningen och WSP:s konsulter

Finns då några beröringspunkter mellan forskarna och WSP:s konsulter? Forskarna har visat att små anläggningar inte slösar på vattnet överhuvudtaget samt renar avloppsvattnet effektivt och helt utan kemikalier.

Man nämner också i artiklar i pressen att det finns helt vatten- och avloppsfria lösningar som ett alternativ. Det vill säga lösningar som pekar mot resursbaserad sanitet. Ett tillstånd som skulle innebära att behovet av utbyggd VA-kapacitet skulle upphöra på många platser i Sverige.

Kommuner hamnar i vattenbrist

I WSP:s kommunikation nämns inte specifikt bristen på vattentillgångarna, även om vi vet att på ostkusten råder allt oftare stor vattenbrist, utan bristen på kemikalier för att rena vatten till dricksvattenkvalitet. Man nämner dock bristen på risk- och sårbarhetsanalyser hos kommunerna. Detta skulle kunna bli ett viktigt instrument för kommuner att inte hamna i bristsituationer, vilket tyvärr är läget i dag i många kommuner.

”Om kriget eller krisen kommer”

Slutligen påpekas att de flesta medborgare måste själva kunna lagerhålla vatten för minst 72 timmar (se broschyr från MSB ”Om kriget eller krisen kommer”) men att 70 procent av medborgarna saknar beredskap att bli utan vatten ens i ett dygn. I WSP:s argumentation problematiseras också dricksvattenkvaliteten.

I dag används vårt viktigaste livsmedel för att spola toaletten, biltvätten, badhusen, industrier etcetera. Detta är ett stort slöseri som vi snarast behöver komma ifrån. ”Rätt vatten till rätt sak” säger några men i dag tillåter inte våra ledningsnät denna uppdelning. Slutna cirkulära duschsystem och återvinning av eget avloppsvatten är andra förslag från WSP vilka redan finns på marknaden.

När elen försvinner

Summa summarum; skulle dricksvattenförsörjningen upphöra av en eller annan anledning skulle vi inte klara av att sköta hygienen samt inte heller kunna spola våra toaletter. Corona-pandemins konsekvenser skulle bli oerhörda.

I SVT:s serie ”Nedsläckt land” beskrivs i en ovanlig dokumentär vad som händer när elen försvinner. När det händer släcks till slut alla livsuppehållande systemen i vårt moderna samhälle. Hårdvaluta i en sådan här situation är egen brunn, eldstad, jordkällare och komposteringstoalett. Frågan är när våra politiker reagerar – som i den pågående pandemin senfärdigt eller mera robust som följd av omstarten till ett hållbart, grönt samhälle?