Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

.

Långsiktiga industriella utsläpp från tillverkningsanläggningar för läkemedels-

framställning fortsätter att ha en negativ inverkan på lokalsamhällenas liv.

Foto: Swedwatch

SWEDWATCH RAPPORTERAR

Mot ökad transparens i läkemedlens försörjningskedja

Industriella utsläpp från tillverkning av läkemedel är ofta förknippade med miljöföroreningar, vilket påverkar ekosystemen och människors hälsa negativt. Men ogenomskinliga leveranskedjor gör det omöjligt att hålla förorenare till svars.

Jenny Haraldsson Molin: |2021-11-205| I ett nytt policydokument uppmanar Swedwatch EU:s beslutsfattare att stärka sin tillsyn över industriella utsläpp inom läkemedelssektorn. Läkemedel är avgörande för att säkra världens befolknings hälsa och välbefinnande. Tillverkningsprocessen är dock ofta förknippad med miljöföroreningar, negativ inverkan på ekosystemen och utgör ett hot mot människors hälsa, inklusive spridning av multi-läkemedelsresistenta patogener.

Grundläggande för att mildra dessa negativa effekter är öppenhet; utan tillgång till information som leverantörslistor eller miljöriskbedömningar är det omöjligt att ställa förorenare till svars. Läkemedelsförsörjningskedjan förblir dock mycket ogenomskinlig, vilket lämnar konsumenter och andra intressenter med liten kunskap om hur läkemedel produceras och till vilken kostnad. Utan tillgång till information som leverantörslistor eller miljöriskbedömningar är det omöjligt att ställa förorenare till svars.

Vikten av ökad synlighet och information

Medan det behövs tekniska innovationer för att producera miljösäkra läkemedel, pekar experter på vikten av ökad synlighet i leverantörskedjan, avslöja information om leverantörer och deras specifika plats.

Miljö- och folkhälsoorganisationer har länge uppmanat EU att anpassa lagstiftningsåtgärder för att reglera industriella utsläpp från läkemedelstillverkningsanläggningar. Det senaste decenniet har också sett en ökning av kraven på öppenhet inom sektorn, eftersom bevis på miljöföroreningar i de tidiga stadierna av läkemedelsproduktion har fortsatt att växa.

I detta policydokument efterlyser Swedwatch en förstärkt tillsyn för att mildra och kontrollera industriella utsläpp som uppstår vid tillverkning av läkemedel. Det uppmanar särskilt EU att stärka kraven på insyn i informationen i den allmänna läkemedelslagstiftningen och genom genomförandet av läkemedelsstrategin för Europa.

Industriella utsläpp och kumulativ påverkan av utsläpp

Läkemedelsrester och andra ämnen som släpps ut från tillverkningsanläggningar påverkar människors grundläggande tillgång till rent vatten, mat och försörjning. Långvarig exponering för dessa ämnen har också negativa effekter på lokalsamhällets medlemmars hälsa och välbefinnande.

Den senaste dokumentären An Une qual Fight och en studie utförd av VIDHI Center for Legal Policy visar att långsiktiga industriella utsläpp från tillverkningsanläggningar fortsätter att ha en negativ inverkan på lokalsamhällenas liv.

Läs hela policydokumentet