Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Oliver Schulz, generalsekreterare för LUG: Vi vill säkerställa att våra patienter även fortsättningsvis får tillgång till den vård de behöver och att våra medicinska team är beredda att vårda personer med covid-19.

Foto: Gabrielle Casini

LÄKARE UTAN GRÄNSER

Utmaningar

För fortsatt vård

Vi möter stora utmaningar i att skicka personal och skyddsutrustning till de insatser vi har startat för att motarbeta coronaviruset, men också till pågående humanitära kriser som det stora mässlingsutbrottet i Kongo-Kinshasa och konfliktområden som Centralafrikanska republiken, där covid-19 utgör ytterligare ett hot mot människors överlevnad.


Malin Lager: |2020-04-24I områden där det finns en stor risk för ett ökat antal smittade behöver vi säkerställa att smittskyddsåtgärder finns på plats, till exempel screening och tillgång till isoleringsutrymmen på sjukvårdsinrättningar, och att hälsoinformation tillhandahålls. Sjukvårdspersonalen måste skyddas, överallt. Om läkare och sjuksköterskor inte kan arbeta kommer vi inte att kunna besegra coronaviruset eller ta hand om alla andra människor i behov av vård.

Inom och utanför EU

I det nuvarande krisläget kan inget land hantera situationen på egen hand. Både inom och utanför EU måste resurser fördelas så att de platser där pandemin härjar som värst prioriteras. Utöver ökad produktion kräver Läkare Utan Gränser att regeringar undviker lagerhållning av de tillgängliga förråden och säkerställer att både utrustning och medicinsk personal kan skickas till de största oroshärdarna. Hjälp måste erbjudas över gränser för att skydda dem som står i främsta ledet i kampen mot viruset.

Detta är nödvändigt för att få kontroll på pandemin och minimera antalet dödsfall, både när det gäller patienter med covid-19 och andra skadade och sjuka i behov av livräddande vård.

Läkare Utan Gränsers insatser kopplade till Covid-19

Det är tydligt att sjukvårdspersonal behöver stöd och att patienter behöver vård på många platser i världen. Med tanke på pandemins storlek är Läkare Utan Gränsers möjligheter att svara på behoven begränsade men vi gör redan riktade insatser i flertalet länder, samt höjer beredskapen i våra befintliga projekt och stöttar lokala sjukvårdsinrättningar (se mer detaljerad information längst ned).

Om vi kommer att genomföra liknande insatser i andra länder beror på hur utbrottet utvecklas, men också på vår förmåga att skicka personal.

Läkare Utan Gränser stöder insatserna i Sverige

I Sverige undersöker vi möjligheten att göra en insats som organisation och har erbjudit vårt stöd till aktörer inom den svenska hälso- och sjukvården. Men redan nu bidrar flera av våra fältarbetare till den svenska insatsen mot covid-19, då erfarenhet och expertis från att ha arbetat i katastrofer och sjukdomsutbrott är mycket användbart under den rådande pandemin. Bland annat har våra läkare och sjuksköterskor tagit fram Karolinska Institutets digitala vårdutbildningar kring covid-19, som i dagsläget använts av närmare 100 000 vårdanställda, och lett projektgruppen för framtagandet av fältsjukhuset i Älvsjö, Stockholm. Dessutom är det flera av våra fältarbetare som nu arbetar inom intensivvården på sjukhus runtom i landet.

Läkare Utan Gränsers senaste två podcastavsnitt handlar om covid-19 och hur fälterfarenhet från epidemier och andra kriser nu kan komma till användning i den svenska sjukvården.

lakareutangranser

LÄKARE UTAN GRÄNSER

Löner och arvoden

I vår lönepolicy, som beslutats av styrelsen, står det tydligt att lönenivåerna för alla anställda ska vara måttliga samt att organisationen ska genomsyras av volontäranda.

Läkare, sjuksköterskor, logistiker och andra som arbetar för oss i fält får en ersättning på 13 059 kronor i månaden det första året. Ersättningen stiger sedan med ökande erfarenhet. Fickpengar som ska täcka kostnader för mat och liknande betalas också ut. Summan varierar med stationeringsorten.

Vår lokalt anställda personal får löner som ligger i nivå med lönerna hos andra arbetsgivare i landet, såsom andra icke-statliga organisationer, privata företag och staten.

Styrelseordförandes lön

Arvodet för vår styrelseordförande är 50 procent av prisbasbeloppet, vilket motsvarar 23 650 kronor i månaden. Prisbasbeloppet fastställs varje år av regeringen och ligger till grund för att beräkna olika sociala förmåner som garantipensioner, sjuk- och föräldrapenning samt studiemedel. Ordföranden har ett standardmässigt tjänstepensionsavtal. Övriga medlemmar i styrelsen arbetar ideellt.

Generalsekreterarens lön

I vår lönepolicy, som beslutats av styrelsen, står det tydligt att lönenivåerna för alla anställda ska vara måttliga samt att organisationen ska genomsyras av volontäranda. Vår lönepolicy bygger på HAY- metoden, som i korthet går ut på att olika tjänster har olika lönenivåer som beror på tre faktorer: kompetens, problemlösningsgrad och ansvar. Det innebär att inga löner är förhandlingsbara.

Grundlönen för den svenska generalsekreteraren är 54 210 kr/mån. Vår nuvarande generalsekreterare Oliver Schulz tjänar 62 342 kr/mån.

Förutom ett standardmässigt tjänstepensionsavtal och ett bidrag till friskvård ges ingen kompensation i form av bonus, övertidsersättning eller liknande. Vid resor utbetalas ersättning för extra kostnader.

Senast uppdaterad: 21 augusti 2018