IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

Demokratikonferensen

Foto: RLC

VÄRDEGRUNDSDIALOG

Demokratin behöver oss

Trossamfunden en viktig röst

Åke Göransson är generalsekreterare för Nämnden för statligt stöd för trossamfunden, som fördelar statliga bidrag till Sveriges trossamfund. 1986-2001 var Åke anställd på katolska biskopsämbetet med ansvar för ekumenik, utbildning och organisation. Sedan dess har han bland annat varit ekumenisk handläggare för Katolska kyrkan på Sveriges Kristna råd. Han har även haft andra uppdrag för katolska stiftet men som han har lämnat. Åke Göransson har sedan många år god kontakt med de andra kristna kyrkorna och samfunden, och med både muslimer och judar i Sverige. Här nedan kan vi läsa hans avslutningstal för seminariet Demokratin behöver oss.


 Åke Göransson: |2013-02-06Vi närmar oss slutet av en spännande konferens och skiftet mellan år 1 och 2 i SST:s arbete med handlingsplanen för att värna demokratin mot våldsbejakande extremism.

Det är dags att se vad vi gjort och lärt oss och vad nästa steg kan vara där vi tar med oss vad vi gjort och funderar vidare på vad demokratifrämjande arbete kan betyda.

MR frågor (Medborgerliga rättigheter) har vi lärt oss handlar om den enskildes skydd och rättigheter mot det allmänna, staten. Likaså vår fri- och rättighetskatalog i vår grundlag. Den enskilde är här oftast den svagare parten, även när man talar om en grupp. Intressant då när man från t ex media eller kulturen åberopar yttrandefrihet för att skydda sig mot den svagares kritik. Det har blivit upp och nervända världen ibland. Vi tycker det är bra när mänskliga rättigheter skyddar:

» minoriteter

» garanterar, helst egen, religionsfrihet

» slår fast principen om likabehandling

» o s v

Med detta i bagaget, vad är då våra nästa steg på vandringen? En spännande fråga skulle kunna vara, att om MR bygger på den internationella och nationella samhällsgemenskapens vilja och vision om vad ett gott samhälle är, och för den skull också om vad ett gott liv är, med hjälp av och i dialog med religiösa och humanistiska ideal, borde de då inte också gälla i våra samfund? Kanske kunde man uttrycka det så här: Mina rättigheter gentemot det allmänna/staten är mina skyldigheter mot min nästa/mina medmänniskor.

Det är ingen juridisk fråga primärt utan en etisk, kanske till och med moralisk. Vi har på något konstigt sätt kommit dit hän att det en gång religionerna lärde staten, måste nu staten ibland lära religionerna. Jämställdheten mellan könen, människors lika värde oberoende sexuell identitet, rätten att få utöva sin religion utan trakasserier, rätten att yttra avvikande åsikter eller vad det nu må vara.

Göran Rosenberg skriver i sin bok ”Plikten, profiten och konsten att vara människa” så här: ”Människans benägenhet till synd, som är en central föreställning i många religioner, är bara en specialformulering av människans benägenhet att tillfredsställa sina individuella behov på bekostnad av sina individöverskridande förpliktelser.” Kanske gäller det också grupper med stark identitet. Det ligger en spänning i det som inte behöver vara nödvändig, kanske inte ens önskvärd.

Särskilt i bokens religioner hänvisar man till ordets oföränderlighet. Men vi vet att så har inte varit fallet genom historien. Man har prövat, tolkat, omprövat och omtolkat. Inte för att andra har sagt det utan för att det har legat i själva sakens natur att historien aldrig kan vara statisk.

Kunskap kan aldrig vara statisk. Gemenskapen kan aldrig vara statisk. Framtiden kan aldrig vara statisk. Det som är större än oss själva kan vi inte omfatta för då är det inte större än oss själva. Det gäller det som många kallar Gud lika väl det som andra kallar kärlek.

Det är därför vi behöver fundera igenom hemma vad det är som är viktigt, vad är det som är bärande, finns det till och med en hierarki i de värderingar vi säger oss omfatta. Finns det, det som är viktigare och därför slår ut annat? Vi behöver ställa våra egna eller vår grupps benägenhet att tillfredsställa våra egna behov på bekostnad av våra individöverskridande förpliktelser mot varandra. Vi kanske borde lyssna på den filosof som en gång sade att ”människans fria vilja betyder inte att hon kan göra vad hon vill utan att hon måste vilja det hon gör”. För detta behövs kunskap, en inre kompass, kort sagt värderingar.

Den gamle utbildningsministern och ordförande i den stora demokratiutredningen på 1990-talet Bengt Göransson sa en gång vid ett seminarium om demokratiutredningen: ”Vi gör fel om vi tror att demokrati är ett sätt att distribuera beslut när det i stället är ett sätt att förmedla värderingar. Om det inte vore det och vi beslutar att det är fel att döda och någon dödas ändå, vad gör vid då?”

Demokratifrämjande arbete är inte främst att skriva protokoll, lära sig begära votering eller skriva en reservation. Det handlar om vilka värderingar vi vill leva efter, vilka värderingar vi vill förmedla och med vilka värderingar vi vill bli bemötta.

Poeten Maria Wine skriver i sin sista bok: ”Alltid är det någon som står i vägen för en eller är det jag som

står i vägen för mig själv?”  

Med de orden avslutar vi dagen. Tack för att ni ville vara med. Tack till alla medverkande och tack till Jenny och MR fonden som vi samarbetar med och tack till Örjan och Max på SST:s kansli som jobbar mest med detta uppdrag.

Seminarium 1, föreläsare

Birgitta Ohlsson, demokratiminister.

Jenny Jansson, generalsekreterare på Fonden för mänskliga rättigheter.

Max Stockman, hanläggare på SST.

Arhimat Alkhamasw, Mandeiska Sabeiska Samfundet i Sverige.

Johan Andersson, Syrisk ortodoxa kyrkans ungdomsförbund.

Roger Ekenstedt, dialogpolis/inspektör

Helena Benaouda, Förenade Islamiska Föreningar i Sverige.

Patrik Olterman, pastor/kårledare i Malmö

Malin Martelius, Malmö stad

Örjan Wallin, handläggare för krisberedskapsfrågor på SST.

Peter Weiderud, ordförande Fonden för mänskliga rättigheter.

Åke Göransson, generalsekreterare (SST) samt företrädare för stat, kommun, massmedia, akademi och trossamfund.

 

Ytterligare seminarier, 2 och 3, med deltagande föreläsare Kaj Schueler, tidigare kulturredaktör på Svenska Dagbladet; David Thurfjell, religionsforskare; Trudy Fredriksson, Sveriges Buddhistiska samarbetsråd; Ask Gasi, Bosniska islamiska samfundet och Cecilia Larsson, Judiska församlingen Malmö.