IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Vi i miljörörelsen samlar över 400 000 engagerade medlemmar och gåvogivare och vi uppmanar nu Socialdemokraterna att stå på rätt sida i denna historiskt avgörande miljöstrid.

Foto: Fältbiologerna

MÄNNISKAN OCH NATUREN

Ojnareskogen

Upp till bevis Socialdemokrater!

Tiden håller på att rinna ut för regeringen när det gäller dess möjlighet att besluta om ett skydd för Ojnareskogen och det natursköna området Bästeträsk med dess fantastiska naturvärden på norra Gotland. Ska här bli nationalpark? Eller ska området totalförstöras genom ett jättelikt kalkbrott?


Anna Havula: |2015-08-20|  En av Sveriges viktigaste miljöstrider är nu nära ett avgörande. Om den information som läckt ut i media stämmer – att regeringen är överens om att skydda Ojnareskogen – är det ett mycket klokt och ansvarsfullt besked. Ännu har vi emellertid inte fått detta officiellt bekräftat från regeringen. Vi i den samlade miljörörelsen uppmanar regeringen att ta sitt ansvar att rädda unik natur, trygga dricksvattenförsörjningen och verka för långsiktigt hållbara jobb på Gotland.

Mark- och miljööverdomstolen förklarade för snart ett halvår sedan den juridiska processen om Ojnareskogens framtid vilande, i syfte att ge regeringen en möjlighet att överväga förslaget från Länsstyrelsen och Naturvårdsverket om att peka ut området till Natura 2000, EU:s nätverk av särskilt skyddsvärda områden. Ett sådant beslut skulle vara ett viktigt led i att stoppa planerna på kalkbrytning på platsen. Bästeträskområdet, där den omstridda planerade Bungetäkten ligger, har av Naturvårdsverket även föreslagits som nationalpark.

Regeringen kan komma att fatta sitt beslut om Ojnareskogens framtid nu på torsdag. Miljöpartiet har gett tydliga besked om att de vill att Ojnareskogen ska skyddas. Nu är det upp till bevis för Socialdemokraterna att visa om partiet verkligen tänker stå upp för en långsiktigt hållbar politik som förenar miljöhänsyn och jobb.

Naturvårdsverket sammanfattar skälen att skydda området i nationalparksplanen från 2008: ”Bästeträsk med omgivande småsjöar, fuktängar, alvarmarker, agmyrar och tallskogar bildar en säregen mosaik av naturmiljöer inom en yta av 5000 ha . Området saknar nästan helt bebyggelse och är även i övrigt orört och vildmarksartat. Det är det främsta området i sitt slag på Gotland och torde vara unikt i ett europeiskt perspektiv.” Utöver höga naturvärden skulle ett kalkbrott här riskera att förstöra färskvattentäkten, vilket skulle ha en drastisk negativ påverkan för de boende och jordbruket, som är beroende av grundvattnet.

Arbetstillfällena brukar framföras som ett av de främsta argumenten för att öppna detta kalkbrott. Vi är övertygande om att det med klok politik går att förena både jobb och miljö. Det är ju de stora natur- och kulturvärdena som finns på Gotland som utgör grunden för en långsiktigt hållbar sysselsättning.

Den gotländska stenindustrin har i dag cirka 130 anställda på öns elva kalkbrott och står för enbart 0,6 procent av Gotlands totala sysselsättning. Det kan jämföras med turismen som i dag sysselsätter omkring 1 000 personer. Kalktäkten kan ge kanske ett 60-tal jobb under ett par årtionden. Inom högst ett par decennier är kalktäkten utgrävd och jobben är borta. Kvar finns en förstörd natur.

Gotland har sällsynt goda förutsättningar för en turism baserad på öns stora natur- och kulturvärden. Erfarenheter från andra håll i landet visar att nationalparkerna fungerar som magneter för turismen. Studier från Finland visar att varje skattekrona satsad på nationalpark ger 10 tillbaka till den lokala ekonomin.

Vi är övertygade om att en framgångsrik  framtid för Gotland måste baseras på långsiktiga, hållbara jobb, och ett bevarande av de upplevelsevärden som utgör grunden för turismen på ön. Vi uppmanar  därför regeringen att:

Peka ut Bästeträskområdet till Natura 2000.

I samband med det beslutet lansera ett sysselsättningspaket för Gotland i syfte att bland annat utveckla ön som turismdestination, med avsikt att skapa ännu fler långsiktiga jobb inom denna växande näringsgren.

Vi i miljörörelsen samlar över 400 000 engagerade medlemmar och gåvogivare och vi uppmanar nu Socialdemokraterna att stå på rätt sida i denna historiskt avgörande miljöstrid.

Annika Jacobson, Chef för Greenpeace

Johanna Sandahl, Ordförande för Naturskyddsföreningen

Sara Vikström Olsson, Ordförande för Fältbiologerna

Håkan Wirtén, Generalsekreterare för Världsnaturfonden WWF

Debattartikeln först publicerad i Aftonbladet.

RLC