Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

En värld i nödvändig klimatupprustning för framtiden.

Foto: Paul Lindberg / Louisiana museum

SEI / CEEW:s RAPPORT

Ungdomsvision för en hållbar

framtid inför Stockholm+50

Vad föreställer sig mer än 900 ungdomar i 89 länder när de tänker på framtiden? Unga forskare från Stockholm Environment Institute (SEI) och Rådet för energi, miljö och vatten (CEEW) gick samman för att ta reda på det.

Jenny Wickman / Brenda Ochola: |2022-04-28| Författarna till rapporten var ännu inte födda när delegaterna första gången träffades i Stockholm 1972 för FN:s Only One Earth konferens om den mänskliga miljön, där länder gick samman för att gemensamt ta ansvar för att skydda och förbättra miljön och samtidigt säkerställa rättvisa i mänsklig utveckling.

Tyvärr har den bättre värld som föreställdes för 50 år sedan ännu inte kommit till stånd. Drastiska förändringar behövs nu mer än någonsin tidigare. Denna rapport formulerar en vision för en framtid som fångar unga människors strävan, beslutsamhet och solidaritet, att förverkliga en sund planet för alla.

Vision för en hälsosam planet för alla till 2030

Författarna har övervägt den senaste vetenskapen, identifierat politiska luckor och studerat systemiska utmaningar för att formulera en konkret vision för en hälsosam planet för alla till 2030. Rapporten ger politiska förslag för att påskynda implementeringen och övervinna vägspärrar i strävan efter denna vision och integrerar resultat från en global onlineundersökning genomförd av 1050 ungdomar i åldern 18–30 från 89 länder.

Under de senaste 50 åren har den mänskliga befolkningen och dess koldioxidutsläpp mer än fördubblats. Vi har gått in i en era där människor har blivit en drivkraft som förändrar planeten när vi överskrider vårt ekologiska fotavtryck som art. Mer än hälften av de tillfrågade i undersökningen för denna rapport sa att de känner oro på grund av klimatförändringarna.

Vikten av samarbete genom global solidaritet

Covid-19-pandemin har visat våra ekonomiers sårbarhet, belyst kostnaderna för försenade åtgärder och har haft oproportionerliga effekter på olika grupper av människor, både ekonomiskt och socialt. Den lärde oss vikten av samarbete genom global solidaritet, vikten av att erkänna kriser i deras tidiga skeden för att undvika kostsamma förseningar av passivitet, samt vikten av att eliminera sociala och ekonomiska ojämlikheter som fördjupas och fördjupas av kriser. Dessa lärdomar kan tillämpas på de sammanflätade utmaningar vi står inför, med konsekvenser för alla såväl som specifikt för ungdomar idag.

Ungdomsvisionen består av fyra delar: solidaritet mellan alla människor, att leva med naturen, jämlikhet för alla och hälsa och välbefinnande för alla. För att uppnå dessa mål krävs systemförändringar i massiv skala, de system som vi lever i måste ta itu med och ta bort ojämlikhet ur många perspektiv: mellan generationerna, könsrelaterad, rasism, kolonialism och mer.

Vår vision kräver att ungdomarnas röster hörs

Snarare än ekonomisk tillväxt finner vi att ett samhällsfokuserat boende, utbildning och hälsa är lämpliga mått på välståndet i ett land. Det bör vidare mätas med dess "naturliga kapital" som kvaliteten på dess luft, mark och vatten, biologisk mångfald och ekosystems integritet och markanvändning, eftersom länder med fungerande miljöekosystem är mer motståndskraftiga mot effekterna av klimatförändringar och kan ge högre levnadsstandard för sina invånare. Vår vision kräver också att vi hör ungdomarnas röster i de beslut som fattas nu och som kommer att lägga grunden för vår framtid.

Hälften av världens befolkning är under 30 år. Unga människor saknar för närvarande en adekvat röst i ekonomiska och politiska frågor och ändå har de – vi – lett förändring för jämställdhet och en bättre värld. Vi kan mest uppenbart dra fördel av den globala ungdomsrörelsen mot klimatförändringar, som behöver förstärkas. Lösningarna och åtgärderna som unga tar till bordet kan delas och skalas upp. Vi behöver åtgärder som genomförs nu under detta decennium för att sätta vår kurs för de kommande 50 åren.

"Charting a Youth Vision for a Sustainable Future"

Ungdomar behöver fler möjligheter att engagera sig i olika forum och uttrycka sin oro. Ungdomar måste involveras i policyutvecklingsprocesser och deras röster måste legitimeras i det vanliga politiska beslutsfattandet.

Tillsammans med den indiska tankesmedjan Council on Energy, Environment and Water (CEEW) lanserar vi stolt rapporten "Charting a Youth Vision for a Sustainable Future". Rapporten ger en vetenskapsbaserad ungdomsinput till samtalen vid det internationella FN-mötet ”Stockholm+50: en hälsosam planet för allas välstånd – vårt ansvar, vår möjlighet” 2-3 juni 2022.

www.stockholm50.report