IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

En variationsrik kyrka som blomstrar, med en dynamo som förenar. 

Foto: RLC

SVENSKA KYRKAN

Troende förtroendevalda? 

Tron på Gud och Kristus

Till det som fortfarande skaver en del efter höstens kyrkoval hör den ständiga frågan om man måste tro på Gud och om man i så fall måste vara just kristen för att vara förtroendevald i Svenska kyrkan. Kan man vara ateist eller agnostiker och företräda kyrkan? Jag vet inte hur många samtal i den frågan jag deltagit i under mina fem decennier som aktiv i Svenska kyrkan. 500? 1 000?


  Sören Ekström: |2014-11-21| På ett sätt är det lätt att svara: Av kyrkoordningens bestämmelser framgår bara att man ska vara valbar. Det betyder bland annat att man ska tillhöra Svenska kyrkan. Men går man till kyrkoordningens inledande text så hittar man en vägledning: Den grundläggande tro, bekännelse och lära som Svenska kyrkan står för ska komma till uttryck i allt vad kyrkan gör och säger. Kyrkan förutsätter att de som företräder kyrkan delar kristen tro och kristet liv.

Tydligt, får man säga. Man kan uppenbarligen inte med hedern i behåll vara ateist eller tro på någon annan religion än den kristna och samtidigt vara förtroendevald i Svenska kyrkan – inte ens om man sett till att man är medlem. Återigen: Med hedern i behåll, formellt kan man vara det.

Men så lätt är det ändå inte. Vad är det man ska tro och bekänna för att vara kristen? Alldeles innan den citerade texten heter det att ”kyrkans centrum och livskälla är Jesus Kristus och evangeliet om honom” som ”leder människan till gemenskap med Gud, som är hennes ursprung och mål”. Och så sägs det att ”läran uttrycks i trosbekännelser, i skrifter från kyrkans historia, i gudstjänstböcker och andra nutida dokument som kyrkan har bejakat. Varken trosbekännelserna eller läran är föremål för tro. De redovisar vad kyrkans övertygelse består i och utlägger tron. I fortlöpande samtal med andra traditioner, i förkunnelsen och gudstjänsten fortsätter Svenska kyrkan att utlägga sin tro.”

Där står vi med en evig sanning, nämligen att tron inte kan vägas eller mätas. Man behöver inte heller tro på allt, inte ens på varje ord i den trosbekännelse vi läser i de flesta av Svenska kyrkans gudstjänster. Men tron på Gud och Kristus är ofrånkomlig, liksom att Bibeln, oberoende av tolkningstradition, innehåller märkvärdigt stora gudomliga handlingar.

En annan evig sanning finns också. Även i kyrkan har det sunda förnuftet sin roll. Om en förtroendevald sökt sig till Svenska kyrkan, känner sig hemma i ett regelbundet gudstjänstfirande, ser en andlig styrka i att finnas med i kyrkolivet, vill verka för att församlingens grundläggande uppgift utförs och slutligen ser att man som förtroendevald har sin främsta lojalitet gentemot denna uppgift, då ankommer det inte på oss andra att ytterligare försöka väga graden av tro hos den person som kandiderar eller valts.

Kort och enkelt uttryckt: Det räcker inte med att man tycker att det finns så många hyvens killar och tjejer i Svenska kyrkan, men man behöver heller inte vara professor i teologiska konnotationer. Det räcker inte med att se på Svenska kyrkan som en juste variant av Röda Korset, men inte heller med att betrakta Svenska kyrkan som ett gigantiskt Societas Sanctae Birgittae. Detta sagt trots att jag vet att det finns massor av hyvens killar och tjejer i Svenska kyrkan, de teologiska fakulteterna, Röda Korset och Societas Sanctae Birgittae.

Sören Ekström

Artikeln är publicerad på Svenska kyrkans hemsida