Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Sudans befolkning fick lida på grund av politiska och ekonomiska oljeintressen.

Foto: RLC

SVENSKA KYRKAN / ACT

Lundin Energys skuld

Enligt de överenskomna villkoren för Lundin Energy-förvärvet kommer Aker BP med största sannolikhet att underlätta upprätthållandet av allvarliga pågående och oföråtgärdade konsekvenser för mänskliga rättigheter, och lämna offer för krigsförbrytelser ute i kylan.

Stefan Håkansson: |2022-03-28| Lundin Energys chefer Ian Lundin och Alex Schneiter var åtalad den 11 november 2021 av den svenska åklagaren för medverkan till internationella övergreppsbrott. Åklagaren anklagar att Ian Lundin och Alexandre Schneiter avsiktligt främjat (”främjade”) militära operationer utförda av sudanesiska militära styrkor och regeringsallierade miliser för att skapa förutsättningar för företagets oljeoperationer, trots omfattande rapporter som visar att sudanesiska militära styrkor och allierad milis begick systematiskt kränkningar av mänskliga rättigheter, inklusive allvarliga krigsförbrytelser. Brottsanklagelserna beror helt och hållet på chefernas roller inom företaget vid den tidpunkten.Åklagaren har lagt fram bevis för att Lundin Energy regelbundet tillhandahållit logistiskt och materiellt stöd till missbrukande väpnade styrkor. 

Brottmålet i Sverige bygger på en omfattande utredning och ärendet är allmänt tillgängligt. Det finns också en rik mängd samtida rapporter om kränkningar av mänskliga rättigheter av statliga och icke-statliga organisationer, akademiker och experter. Dessa rapporter, det svenska åtalet, och de bevis som hänvisas till där, tyder på att de sudanesiska militärstyrkorna och regeringsallierade miliser mellan 1997 och 2003 riktade sig mot civila, brände byar, tvingade barn att delta i väpnade konflikter, förstörde skördar från lokala bönder och tvångsfördrivna samhällen i syfte att göra det möjligt för Lundin Energy att verka. De brott som påstås i åtalet ledde till att tusentals människor dödades, våldtogs, utarmades, traumatiserades och fördrevs från sina hem. Mycket information om påverkan på befolkningen finns i den svenska åklagarens akt. Ytterligare information kan tillhandahållas på begäran. 

Stockholms tingsrätts handlingar

Utredningsakten och alla handlingar i ärendet är offentligt tillgängliga och kan begäras av Stockholms tingsrätt här: www.domstol.se/stockholms-tingsratt

unpaiddebt.org/resources/documentation

Lundin Energys norska tillgångar är direkt kopplade till företagets påstådda kriminella verksamhet. Enligt Lundin Energys finansiella rapport för tredje kvartalet från 2003 möjliggjorde vinsten från försäljningen av dess Sudan-verksamhet köp av tillgångar på den norska kontinentalsockeln, vilket markerade starten för Lundin Energys verksamhet i Norge.4 I åtalet den 11 november 2021 , hävdar den svenska åklagaren att Lundin Energys verksamhet i Sudan ska ses som en kriminell verksamhet och vinsten från 2003 års försäljning av dess Block 5A-verksamhet bör förverkas. De ​​direkta kopplingarna mellan Lundin Energys norska tillgångar och påstådda krigsförbrytelser är obestridliga. De tar med sig skulder för sin ägare som inte försvinner med ett penndrag.

Offren hävdade offentligt sin rätt till gottgörelse och skadestånd från Lundin Energy 2016. De har dock inte fått något svar än i dag. De överlevande från krigsförbrytelser och andra kränkningar av mänskliga rättigheter som Lundin Energy påstås ha möjliggjort kommer att fortsätta att göra anspråk på rätten till gottgörelse och skadestånd från vem som helst som kan hållas ansvarig för att ärva arvet från Lundin Energy, inklusive Aker BP och medlemmarna i dess styrelse.

Affärsverksamhet och systematiska kränkningar

Som detta ärende ser ut nu är vår uppfattning att Aker BP:s förvärv strider mot målet i Norges nationella handlingsplan för företag och mänskliga rättigheter, att "offer för allvarliga och systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna som ett resultat av affärsverksamhet har tillgång till effektiva botemedel." 7 Den norska regeringen förväntar sig att norska företag ska följa OECD:s riktlinjer för multinationella företag och FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter. Enligt vår åsikt överensstämmer inte villkoren med förvärvet med dessa standarder för underlåtenhet att genomföra en adekvat due diligence för mänskliga rättigheter, för att på ett meningsfullt sätt engagera sig med intressenter, för att avslöja information och för att underlätta pågående oåtgärdade effekter.

Den 10 juni 2021 antog det norska parlamentet öppenhetslagen. Enligt 4 b §) ska företag, i enlighet med OECD:s riktlinjer för multinationella företag, ”identifiera och bedöma faktiska och potentiella negativa effekter på grundläggande mänskliga rättigheter och anständiga arbetsförhållanden som företaget antingen har orsakat eller bidragit till, eller som är direkt kopplat till företagets verksamhet, produkter eller tjänster via leverantörskedjan eller affärspartners”. Enligt 4 c § ska företag upphöra, förebygga eller mildra negativ påverkan utifrån företagets prioriteringar och bedömningar enligt (b). Vi anser att Aker BP:s förvärv skulle strida mot öppenhetslagen. Vi hävdar vidare att förvärvet strider mot Aker BP:s egen policy för mänskliga rättigheter8, som erkänner rätten till gottgörelse för offer för negativa konsekvenser för mänskliga rättigheter.

Offer för kränkningar av mänskliga rättigheter

Offren kommer att fortsätta att göra sina påståenden om att Lundin Energy har pågående och oåtgärdade effekter att ta itu med. Förvärvet skapar en direkt koppling mellan Aker BP, de påstådda brotten och anklagelserna mot Lundin Energy. En rigorös due diligence-process för mänskliga rättigheter och ett meningsfullt engagemang med relevanta intressenter – i detta fall offren för krigsförbrytelser som Lundin Energy påstås ha möjliggjort – bör därför genomföras. Vi noterar dock att offentliga uttalanden från Aker BP-chefer om due diligence-processen inte nämner människorättsöverväganden eller perspektiv för offer för kränkningar av mänskliga rättigheter.

» Se t.ex. Lundin Petroleum, Q3 Report (2003), sid. 2, https://www.lundin-energy.com/download/qr_3_2003_e/ ?wpdmdl=5060&refresh=61e9f7d241ae51642723282/

» Svenska åklagarmyndigheten, Åtal för medverkan till grova krigsförbrytelser i Sudan (11 nov 2021), https://www. aklagare.se/en/media/press-releases/2021/november/åtal-för-medverkan-i-allvarliga-krigsbrott-i-sudan/.

» Se https://unpaiddebt.org/remedy-claim/.

» Norska utrikesdepartementet, näringslivet och mänskliga rättigheter, Norges nationella handlingsplan för implementering av FN:s vägledande principer sid. 40, 2015, https://www.regjeringen.no/globalassets/departementene/ud/ vedlegg/mr/business_hr_b.pdf

» Aker BP:s policy för mänskliga rättigheter, tillgänglig 16 januari 2022.

Om Lundin Energy bär skuld, så finns inte längre tillgångarna

Villkoren för Aker BP:s förvärv riskerar att bidra till Lundin Energys fortsatta försök att undvika sitt ansvar. Fusionsplanen förutser en dramatisk minskning av Lundin Energys substansvärde. I åtalet yrkar den svenska åklagaren att domstolen ska förklara ett belopp om 1 391 MSEK förverkat från Lundin Energy och döma ut bolagsbot om MSEK, sammanlagt 150 MUSD i finansiella skulder. Efter förvärvet kommer Lundin Energy att stå för samtliga kostnader och skulder relaterade till åtalet och dess underliggande omständigheter. Bolaget kommer inte att göra några avsättningar för kostnaderna för förverkande eller en åtgärdsprocess.Lundin Energys berättigade andel i skadestånd på grund av kränkningar av mänskliga rättigheter uppskattas till 700 miljoner MUSD. Baserat på tillgänglig information kommer Lundin Energy, om den befinns skyldig, att inte har tillräckliga tillgångar för att uppfylla sina skyldigheter för mänskliga rättigheter.

Enligt de överenskomna villkoren för Lundin Energy-förvärvet kommer Aker BP med största sannolikhet att underlätta upprätthållandet av allvarliga pågående och oföråtgärdade konsekvenser för mänskliga rättigheter, och lämna offer för krigsförbrytelser ute i kylan.

Det skulle vara lämpligt för Aker ASA och Aker BP att:

» genomföra en adekvat due diligence för mänskliga rättigheter för förvärvet,

» uttrycka stöd för rätten till gottgörelse för offer för negativa effekter i Sydsudan som kan kopplas direkt till Lundin Energys verksamhet, och

» säkerställa att Lundin Energy efter förvärvet kommer att behålla och allokera tillräckliga finansiella medel för att uppfylla sina skyldigheter om mänskliga rättigheter.

Vi, undertecknade organisationer, står till ditt förfogande om du behöver mer information eller vill diskutera denna viktiga fråga ytterligare med oss.

South Sudan Council of Churches; Assistance Mission for Africa (AMA) (Sydsudan); Liech Victims Voices (Sydsudan); 

Presbyterian Church of South Sudan; Civil Society Coalition on Natural; Resources (Sydsudan);

Transitional Justice Working Group (Sydsudan): Act Svenska kyrkan; Amnesty International Norge; 

Amnesty International Sverige; Brot für die Welt / Bread for the World (Tyskland): Cafod (UK) & Trocaire (Irland);

Christian Aid (UK);  Fellesrådet for Afrika (Norge); Framtiden i våre hender (Norge); Global Idé (Sverige); 

Norska Helsingforskommittén; Norska Kyrkans Nödhjälp; Norsk Folkehjälp; PAX (Nederländerna);

Redd Barna / Rädda Barnen Norge); Rights for Peace ( UK ); Støttegruppa för Sudan og Sør-Sudan (Norge);

Strømme Foundation (Norge);  Swedwatch (Sverige); Christian Council of Norge: The Church of Scotland.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SYDSUDAN 

Systematiska brott

mot mänskligheten

"Øyvind Eriksen Karl Johnny Hersvik Styrelseordförande Verkställande direktör Aker BP Aker BP Kjell Inge Røkke Styrelseordförande och majoritetsägare Aker ASA 25 mars 2022 Bästa herr Røkke, herr Eriksen och herr Hersvik, Stort tack för tillfället att diskutera Aker BP:s förvärv av Lundin Energys olje- och gastillgångar med Hersvik och andra styrelseledamöter i era företag. Vi skriver för att ytterligare klargöra våra farhågor om potentiella skulder som uppstår från den aviserade fusionen mellan Aker BP och Lundin Energy. Dessa skulder härrör från de trovärdiga anklagelserna om bidrag från Lundin Energy (tidigare Lundin Oil AB) till grova och systematiska ACT, begångna under företagets verksamhet i dåvarande Sudan mellan 1997 och 2003."