Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

 

WWF om Klimatpolitiska rådets rapport: Styr återhämtningen mot klimat, miljö och hållbarhet!

Foto: WWF

WWF

Klimatpolitiska rådet

Styr återhämtningen mot klimatet

Klimatpolitiska rådet har överlämnat sin granskningsrapport 2021 till regeringen. Sverige ser positivt på de steg regeringen tagit för att börja integrera klimat- och miljöfrågor i alla relevanta politikområden. Världsnaturfonden WWF delar Klimatpolitiska rådets övergripande bedömning att takten i klimatomställningen fortfarande är för låg.

Anna Almberg: |2021-03-25| – För att nå de svenska klimat- och miljömålen är det avgörande att klimat- och miljöfrågor, exempelvis förlust av biologisk mångfald, integreras i alla berörda politikområden. Alla måste bidra och det får inte finnas områden som motverkar målen. Återhämtningspolitiken är inget undantag och utgör med tanke på den enorma finansiella satsningen också en unik möjlighet att driva utvecklingen i en mer hållbar riktning. Det är mycket bra att Klimatpolitiska rådet i årets rapport valt att granska hur regeringen genomfört återhämtningspolitiken i relation till klimatmålen, säger WWFs klimatexpert Ola Hansén.

WWF ser positivt på de steg regeringen tagit för att börja integrera klimat- och miljöfrågorna, utredningar som tillsatts och inrättandet av regeringens klimatkollegium med statsministern som ordförande. Det är viktigt för trovärdigheten att kollegiet levererar konkreta resultat och inte bara blir ett forum för diskussion. Här delar vi Klimatpolitiska rådets rekommendationer.

WWFs kommentar takten och omfattningen av klimatpolitiken:
– Vi delar Klimatpolitiska rådets övergripande bedömning att takten i klimatomställningen fortfarande är för låg och att den beslutade politiken inte är tillräcklig för att nå klimatmålen. Vi anser dock att övriga miljö- och hållbarhetsmål också måste vägas i större utsträckningen, så att vi kan se till att klimatomställningen blir hållbar och inte leder till nya utmaningar, säger Ola Hansén.

WWFs kommentar om återhämtningspolitiken:
– Vi delar Klimatpolitiska rådets syn att återhämtningspolitiken i mycket större utsträckning måste styra mot klimat-, miljö- och övriga hållbarhetsmål. Omställningen måste påskyndas om vi ska nå målen och återhämtningspolitiken är en unik möjlighet som är helt central för att kunna accelerera arbetet. Det är dock inte bara återhämtningspolitiken som måste genomsyras av klimat och miljö, utan dessa frågor måste integreras i alla politikområden, exempelvis finans och transport. Även samhällsmålen måste därför ses över med detta fokus, säger Ola Hansén, klimatexpert, WWF.

Förenlighet med klimatmålen:

Enligt den av riksdagen beslutade klimathandlingsplanen ska samhällsmålen vid nästa översyn vid behov omformuleras så att de är förenliga med klimatmålen. WWF vill att regeringen redan nu påbörjar en översyn av respektive samhällsmål och omformulerar målen så att de är förenliga med klimatmålen och övriga miljömål. Det är viktigt att inte bara klimat, utan att alla miljö- och hållbarhetsmål, integreras i alla relevanta politikområden. När samhällsmålen omformulerats bör en revidering av de underliggande styrande dokumenten för respektive politikområde genomföras.

WWFs kommentar om integrering i alla relevanta politikområden inkl samhällsmålen:
– Det är avgörande att regeringen ökar och påskyndar ansträngningar för att integrera klimat- och miljöpolitiken i alla relevanta politikområden – om vi ska ha en chans att nå målen. De övergripande samhällsmålen är här en viktig del och nämns på flera ställen i Klimatpolitiska rådets rapport. Det är viktigt att de förslag som tas vidare av regeringen från de pågående statliga utredningarna inte innebär att andra hållbarhets- och miljömål sätts åt sidan när klimatmålen ska nås. När det gäller Klimatpolitiska rådets rekommendationer om miljöbalken och tillståndsprocesser vill vi se åtgärder som påskyndar utan att sänka kvalitén i miljöprövningen, exempelvis en ökad tillsättning av resurser till de olika delarna av miljöprövningen, säger Ola Hansén, klimatexpert, WWF.

Läs Klimatpolitiska rådets rapport: 

RAPPORT