Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 
 

Vi behöver ett skogsbruk som ligger i linje med vad kommande generationer förtjänar av oss.

Foto: RLC

GREEENPEACE

Skydda gammal skog

Kalhyggen vanligaste avverkningen

Kalhyggen, som är den vanligaste avverkningsmetoden i det svenska skogsbruket, måste undvikas. Och vi måste skydda all gammal skog! Det är några av förslagen i ett läckt utkast till den nya skogsstrategin från EU-kommissionen som också förkastar det svenska skogsbruket.

Dima Litvinov: |2021-06-23| Ett förslag som innebär en radikal omsvängning i synen på skogens roll – både för att skydda klimatet och den biologiska mångfalden.

I dokumentet slås det fast att kalhyggen ”förutom att förstöra den biologiska mångfalden ovan marken, så orsakar kalhyggen även utsläpp av kol från rötterna och delar av det kol som finns bunden i jorden”. Kommissionen konstaterar även att kallhyggen ”redan är förbjudna eller reglerade i flera andra länder”.

Skogen är i första hand är ett ekosystem

Sverige har försökt få skogsstrategin att inte ligga under direktivet om biologisk mångfald, för att produktion av skogsvaror inte ska nedprioriteras mot miljöfrågor. Nu måste vi gemensamt kämpa för att förslagen ska bli verklighet.

Skogen i första hand är ett ekosystem – och våra skogar är nödvändiga för att upprätthålla den biologiska mångfalden och ett klimat i balans. Vi behöver ett skogsbruk som ligger i linje med vad kommande generationer förtjänar av oss.

Förbud mot kalhyggen har nu föreslagits av EU-kommissionen

Ett förbud mot kalhyggen ligger i linje med vad Greenpeace och flera andra miljöorganisationer har krävt under årtionden, av samma skäl som EU-kommissionen nu slagit fast i sitt förslag till skogsstrategi.

Med anledning av EU-kommissionens stöd för en radikal förändring av det svenska skogsbruket uppmanar vi därför regering och riksdag att:

» Lagar och föreskrifter skrivs om för att uppmuntra kontinuitetsskogsbruk i stället för kalavverkningar.

» Skogsstyrelsen ges uppdrag, mandat och resurser för att se till att svenskt skogsbruk bedrivs på ett sätt som inte skadar klimatet eller ekosystemen. Bland annat genom ett tätare samarbete med skogsägare för att införa kontinuitetsskogsbruk istället för kalavverkning.

» Regeringen och riksdag ändrar ägardirektiv för Sveaskog som förbjuder kalavverkning och inför istället ett ekosystembaserat skogsbruk.

Tillsammans kan vi göra skillnad för vår svenska skog. Greenpeace tar varken emot bidrag från stater eller företag. Allt vi gör, är tack vare människor som dig.

Dima Litvinov är Kampanjledare för skog på Greenpeace

Stöd till Greenpeace:

greenpeace.org/sweden

.