Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

.

När vi har svikit det samiska folket, har vi också svikit oss själva och Gud, säger ärkebiskop Antje Jackelén och fortsätter:

Foto: Svenska Kyrkan

SVENSKA KYRKAN

Svenska kyrkan ber om ursäkt för övergrepp mot det samiska folket

Under kyrkomötets avslutande högtidsgudstjänst den 24 november kommer ärkebiskop Antje Jackelén att framföra en officiell ursäkt från Svenska kyrkan till det samiska folket för historiska övergrepp.

Mikael Stjernberg: |2021-11-16|  Onsdagen den 24 november kommer Svenska kyrkan att uttala en officiell ursäkt till det samiska folket. Detta sker vid en högtidsgudstjänst i Uppsala domkyrka i närvaro av kyrkomötet, företrädare för samerna och det svenska samhället samt internationella vittnen. För kyrkan är det naturligt att en händelse av så stor betydelse sker inom ramen för en gudstjänst. Gudstjänsten är kyrkomötets högtidsgudstjänst som firas vart fjärde år, då både det avgående kyrkomötet och det tillträdande kyrkomötet samlas.

– Vi måste kännas vid den mörka historien, även om det gör ont. När vi har svikit det samiska folket, har vi också svikit oss själva och Gud, säger ärkebiskop Antje Jackelén och fortsätter: – Detta är ett viktigt steg framåt efter att Samiska rådet i Svenska kyrkan har uttryckt att sannings- och försoningsprocessen kommit till den punkt där det är lämpligt för Svenska kyrkan att uttala en ursäkt.

I juni 2021 beslutade kyrkostyrelsen att en officiell ursäkt skulle framföras till det samiska folket. Som ett led i försoningsprocessen pågår också ett arbete med åtta åtaganden, samt målskrivningar för Svenska kyrkans arbete med försoningsprocessen de kommande tio åren. Kyrkostyrelsen avsätter 40 miljoner kronor i strategiska utvecklingsmedel för arbetet under tioårsperioden 2022-2031 med att uppnå Svenska kyrkans åtaganden.

Svenska kyrkans åtta åtaganden

» Förkunna evangelium på samiska och på ett för samer kulturellt relevant sätt med respekt för samisk andlig och kyrklig tradition.

» Synliggöra samisk andlighet, teologi och kyrklig tradition inom Svenska kyrkan.

» Bidra till att stärka och revitalisera de samiska språken i Svenska kyrkans verksamhet.

» Öka kunskapen och medvetenheten om kyrkans historiska relationer och övergrepp mot samerna och konsekvenserna av detta.

» Öka kunskapen om och respekten för urfolksrättens principer inom Svenska kyrkan och i samhället.

» Öka samers inflytande och delaktighet i Svenska kyrkan.

» Stärka samiska barn och unga i deras identitet och andliga utveckling.

» Främja gränsöverskridande samiskt kyrkoliv.

De åtta åtagandena, som bejakats i samtliga stiftsstyrelser, ger en tydlig inriktning för Svenska kyrkans fortsatta försoningsarbete med det samiska folket. Utifrån detta fortsätter dialogen med Samiska rådet och stiften om handlingsplan med insatser för att förverkliga respektive åtagande och följa upp ursäkten i praktisk handling.

Den officiella ursäkten kommer att framföras vid två tillfällen: dels vid kyrkomötets högtidsgudstjänst onsdagen den 24 november klockan 14:30 i Uppsala domkyrka, dels vid det planerade samiska dialogmötet Ságastallamat 2 i Luleå den 21–23 oktober 2022.

Se högtidsgudstjänsten live

Högtidsgudstjänsten kommer att livesänds via Svenska kyrkans webbplats. På webbplatsen finns också all information samlad, samt agendan för högtidsgudstjänsten:

svenskakyrkan.se/samiska/ursakten