IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

ÖB, general Sverker Göranson.

Foto: Johan Lindahl/Försvarsmakten

SÄKERHET OCH DEMOKRATI

Rikets säkerhet

Och folkets säkerhet

ÖB Sverker Göranson har under senare tid blivit ansatt av olika krafter i det svenska samhället genom sina uttalanden om den svenska försvarsförmågan. Uttalandena har nu lett till att chefsåklagare Thomas Lindstrand undersöker om ÖB gjort sig skyldig till ett brott genom att i en Svenska Dagbladsintervju sagt att vi kan försvara oss mot ett begränsat mål i högst en vecka. Om uttalandet kan anses ha skadat rikets försvar kan ÖB ha begått ett brott som kan ge upp till två års fängelse.


 Ulf Svensson: |2013-01-22Är man ÖB i Sverige har man ett arbete som handlar om att försvara vårt lands integritet. Att en ÖB vill ha tillräckligt med resurser, vilket enligt hans sätt att se på verkligheten är betydligt mer än i dag för att nå stipulerade försvarsmål som är tagna i stor enighet av den svenska riksdagen, kan inte ses som speciellt anmärkningsvärt. Att Sverige är ett öppet land där folk och försvar diskuteras i breda folklager är positivt och gör att frågeställningarna inte bara handlar om antalet bataljoner, antalet flygplan respektive hur många ”män” som kan ställas till försvarets anspråk. Via motkrafterna får vi nämligen perspektiven och alternativen. 

I en DN artikel kan man på ett pedagogiskt sätt bland annat följa utvecklingen av hur antalet stridande armébataljoner, amfibiebataljoner och stridsledningsbataljoner etc. rasar vilket är ett mått på försvarsförmågan. Via media vet vi också att i Försvarsmaktens planer är det framförallt fem områden i landet som i första hand är föremål för extra omsorger vilka är våra tre storstadsområden samt Norrbotten och Gotland.

Vår beredskap var god

När dåvarande statsministern Per Albin Hansson höll sitt berömda tal på Skansen i Stockholm den 27 augusti 1939, det vill säga några dagar före andra världskrigets utbrott, är det många som numera menar att talet om att ”vår beredskap är god” främst syftade på livsmedelsförsörjningen av befolkningen. Detta till skillnad mot första världskriget då det var svår livsmedelsbrist.

Frågan är hur dagens livsmedelsförsörjning ser ut och utvecklas? Är detta månne också en fråga vi ska tala tyst om? Faktum är att Sverige år 1948 hade en nära nog 100 procentig självförsörjning mot i dag när ett sådant mål saknas. Den svenska livsmedelsförsörjningen är i dag till 100 procent beroende av att transporter och logistik fungerar och importen av livsmedel ökar med cirka en procent varje år av den totala livsmedelkonsumtionen i landet. Vår livsmedelsförsörjning var således god men frågan är om vi kan säga att detta fortfarande gäller. Genom just in time transporter kommer våra butiklokaler att tömmas på några timmar (några lager av färskvaror existerar inte) och vad som sedan händer kan vi bara spekulera kring.

Kretsloppen

En del av problematiken med dagens livsmedelsförsörjning är att också insatsvarorna i det supereffektiva jordbruket importeras. Inte så sällan kommer strategiska varor från länder med så kallat demokratiskt underskott och vid konflikter kan försörjningslinjerna snabbt komma att avskäras.

Enligt det så kallade generationsmålet ska vi till 2020 lämna över ett samhälle till nästa generation där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser. Ett mål som handlar om kretsloppen och där säger regeringen följande: kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga ämnen. 

Följer man kretsloppsfrågan i den svenska debatten, och dess praktik, blir slutsatsen att vi är på väg åt fel håll. Starka ekonomiska krafter vill att vi fortsätter att dumpa slamavfallet från våra reningsverk ut på våra svenska åkermarker vilket bara ökar halterna med några av samhällets värsta gifter som kadmium, arsenik och bly. För vissa av dessa ämnen finns inte ens några gränsvärden vilket innebär att vi inte bara lämnar över inhemska åkerjordar som kan bli obrukbara i framtiden. Om man till detta lägger en ökad livsmedelsimport som kan störas blir framtidsperspektiven potentiellt dystra. Detta är också ett exempel om rikets och folkets säkerhet.

Sårbarheten

Faktum är att sårbarheten ökar på många samhällsområden. Det senaste hotet, som varit i svang under några år, och som togs upp med stort allvar på senaste Davosmötet, är resistens. Våra antibiotika blir alltmindre verksamma och skulle verkningsgraden bli ännu lägre än i dag så ser experterna ett stort hot mot våra befolkningar, mot sjukvården och mot hela samhällsekonomin.

Sanningen är att vi kan gå igenom samhällsområde för samhällsområde och upptäcka stora brister. Frågan är varför det är på detta sätt och frågan är om det finns individer, likt vår ÖB, som ser dessa brister och ryter till?

Om vi ser på vår ÖB med hans perspektiv så måste man nog säga att han är en modig, seriöst arbetande högste tjänsteman inom Försvarsmakten, och som borde vinna stor respekt. 

Vi kan i detta sammanhang också fundera på hur vi behandlar de individer som slåss för alternativa sätt att se på försvar och fred. Vi kan också ställa oss frågan om alla de som på ett eller annat sätt har stort inflytande på vår forskningsinriktning (vad gör t.ex. medicinetablissemanget åt problemet med resistens – är det bara professor Otto Cars som vågar ha en mening), (vad gör kretsloppsetablissemanget åt vårt försörjningssystem och slamfrågan), (och så vidare). Vi får nog konstatera att vi alla är mer eller mindre beroende av en rådande ordning, en praxis som är svår att bryta och där så kallat civilkurage är en bristvara.

En möjlig slutsats

Frågan om rikets säkerhet är lika komplex som frågan om hur vi får en samhällsplanering för en hållbar samhällsutveckling. Vi har ingående i Rikare Liv granskat konsekvenserna av hur ett bristande mod inom Svenska Kyrkan fått organisationen att bli helt en politikerstyrd tummelplats för politikens c- och d lag. När samhällets medborgare inte får grundläggande information och kunskap om basala förhållanden är rikets säkerhet i fara. Rikets säkerhet och medborgarnas inflytande och kunskap om samhällsförhållandenas teori och praktik är a och o för en säkerhetspolitik värt namnet!