IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Regeringen tar stora risker genom att göra det mer eller mindre omöjligt för lantbrukare att förnya sina miljöåtaganden och få ersättning för alla samhällsvärden man skapar under kommande två år.

Foto: RLC

REGERINGEN HINDRAR MILJÖMÅL

Regeringen sviker

Miljö och landsbygd missgynnas 

När det ska prioriteras i de statliga finanserna får landsbygden och miljön stå tillbaka. Genom att minska stödet till landsbygdsprogrammet visar regeringen och statsminister Fredrik Reinfeldt (M) på en tydlig ambitionssänkning för landsbygds- och miljöfrågor. Resultatet av nedprioriteringen är något som drabbar alla lantbrukare direkt – och samhället på sikt – eftersom det försvårar för Sverige att ha ett aktivt lantbruk i hela landet och att nå flera hållbarhetsmål.


  Håkan Wirtén, Jan Wärnbäck och Johanna Sandahl: |2013-10-22|  Under de senaste två åren har både EU:s långtidsbudget och jordbrukspolitik genomgått reformer. Detta har inneburit att landsbygdsprogrammet fått minskad budget med 500 miljoner kronor. Samtidigt finansieras programmet till ungefär lika delar av EU-stöd och svensk medfinansiering, vilket innebär att det finns en stor nationell frihet i att sätta den totala budgeten. För svenskt vidkommande är det viktigt då det är den del av jordbrukspolitiken som bidrar till att uppnå flera av de av riksdagen uppsatta miljömålen – men också för att upprätthålla en levande landsbygd med ett aktivt lantbruk.

Landsbygdsprogrammet ger lantbrukare ersättning för de ”kollektiva nyttigheter” de skapar – som biologisk mångfald och öppna landskap – vilka kommer hela samhället till del. Betande kor och får håller landskapet öppet och skapar på detta sätt artrika livsmiljöer som till exempel underlättar för pollinerande insekter och som uppskattas av människor. Majoriteten av alla miljö- och landsbygdsfrämjande åtgärder som genomförs av lantbruket ryms i det här programmet.

Att EU-budgeten för landsbygdsprogrammet skulle minskas har stått klart länge och nu väljer regeringen att skära ned ytterligare. Totalt kommer pengarna till landsbygdsprogrammet att under 2014 minska med cirka 1,3 miljarder kronor och sannolikt sker även stora nedskärningar 2015. Det här är en mycket tydlig signal från regeringens sida – när det ska prioriteras i de statliga finanserna får landsbygden och miljön stå tillbaka.

Samtidigt är nedprioriteringen mycket märklig med tanke på att de få ministrar i regeringen som överhuvudtaget kommenterat jordbrukspolitiken lyft just landsbygdsprogrammet som den del av EU:s jordbrukspolitik som Sverige ska lägga skattemedel på. EU-minister Birgitta Ohlsson (FP) är en av dem som har betonat vikten av programmet. Att regeringen väljer att göra en så pass omfattande nedskärning gör att vi måste ställa oss frågan hur regeringen egentligen ser på landsbygdsprogrammet.

Regeringen tycks sakna förståelse för de som genomför åtgärderna – lantbrukarna. I alla våra kontakter med lantbrukare så efterfrågas en sak – långsiktighet, eftersom det skapar trygghet och förtroende för att genomföra åtgärder.

Genom att minska budgeten under de kommande två åren har regeringen tvingat fram en stor minskning av de lantbruksåtgärder som skulle gynna hela samhället. Till exempel finns det ingen möjlighet för lantbrukare att förnya sina åtaganden för att skapa skyddszoner och anlägga fånggrödor för att minska övergödningen – detta samtidigt som jordbruket står för 50 procent av näringstillförseln till Östersjön.

Regeringens agerande visar på en stor brist på förståelse inte bara för både miljöproblemens komplexitet utan också för lantbrukarnas situation. Att genomföra åtgärder i landsbygdsprogrammet kräver planering och intresse. Regeringen tar stora risker genom att göra det mer eller mindre omöjligt för lantbrukare att förnya sina miljöåtaganden och få ersättning för alla samhällsvärden man skapar under kommande två år.

Oavsett om man höjer programmets budget efter 2015 har det skapats en förtroendekris hos de lantbrukare som i slutänden är de som ska genomföra åtgärderna. Konsekvenserna av den här kortsiktiga miljö- och landsbygdspolitiken återstår att se – men säkerligen blir de stora.

Vi vill att regeringen ger ett rakt svar om vad man egentligen vill med landsbygdsprogrammet. Vi uppfattar nedskärningarna som en tydlig markering om att ambitionerna för både landsbygden och miljön har sänkts.

Håkan Wirtén
generalsekreterare WWF

Jan Wärnbäck
jordbruksansvarig WWF

Johanna Sandahl
vice ordförande Naturskyddsföreningen