IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Många organisationer anser att slamspridningen skall upphöra, t ex Naturskyddsföreningen, Läkare för Miljön, Tandvårdsskadeförbundet m fl. Kemikalieinspektionen och Skogsstyrelsen är också kritiska

Foto: RLC

REN ÅKER – REN MAT

Gifterna i maten

Pressa tillbaka miljögifterna

Alla ansvarskännande krafter måste pressa tillbaka miljögifter i livsmedlen! Jag har i en rad brev berättat att det är hög tid att pressa tillbaka halterna av miljögifter och hormonstörande ämnen i livsmedel. Den viktigaste och enklaste åtgärden är att avbryta den medvetna spridningen av miljögifter i livsmedelsproduktionen. Detta sker idag med slamspridningen och det huvudsakliga motivet är kvittblivning av avfall.


  Gunnar Lindgren: |2014-02-17| Motivet att skapa ett ”kretslopp” för fosfor är en vilseledande kuliss som saknar grund. Av den lättlösliga fosfor som omsätts i det svenska jordbruket utgör den del som kommer från slam cirka 2 %, medan andelen mullbildande ämnen är försumbar. Den helt dominerande delen av fosforn omsätts som stallgödsel och skörderester. I slammet är innehållet av tungmetaller och kemikalier 3 gånger större än innehållet av fosfor.

Ingen hjälp från Naturvårdsverket

Naturvårdsverket, som ”äger” slamfrågan, godtar fortsatt slamspridning under tryck från kommunernas avloppsansvariga. Hos kommunerna utgår man från att kvittblivningen av avfallet är viktigare än åkermarkens och livsmedlens kvalitet. Och därmed också vår hälsa. Trots att Miljödepartementet beställt en utredning av Naturvårdsverket angående slammet, som skulle utgå från miljökvalitetsmålet ”Giftfri Miljö”, vägrar man att göra detta, vilket Kemikalieinspektionen påtalat.

I stället ser vi, genom tillrättalagda gränsvärden, hur halterna av giftiga tungmetaller fortsätter att öka i den svenska åkerjorden. Och därmed sannolikt också i våra livsmedel samt i sista hand i oss själva, t ex kadmiumhalt i barnmat, mjöl och njurar. Gränsvärden för organiska miljögifter och hormonstörande ämnen saknas helt och halterna kan var hur höga som helst i slammet.

slammet faller ned på alla odlingar

Eftersom miljögifter enligt WHO/FN avdunstar från slammet och faller ned på alla odlingar kan vi vänta att de återfinns i barnmat, mjölk, ägg och kött. Det varumärke som idag hävdar att ”slam sprids inte där våra råvaror och foder odlas” eller ”slam sprids inte på mjölkgårdar”, men inte kräver att all giftspridning med slam upphör, är inte seriöst och ansvarskännande. Vi kan vänta att produkter från dessa varumärken innehåller ett stort antal miljögifter. Detta är oacceptabelt och farligt.

Många organisationer anser att slamspridningen skall upphöra, t ex Naturskyddsföreningen, Läkare för Miljön, Tandvårdsskadeförbundet m fl. Kemikalieinspektionen och Skogsstyrelsen är också kritiska, liksom många framstående forskare och enskilda personer – inte minst gravida, ammande kvinnor och småbarnsföräldrar.

Vem anser att kvittblivning av avfall i vår livsmedelsproduktion, som innehåller miljögifter, är viktigare än att pressa tillbaka miljögifter och hormonstörande ämnen i foster, navelsträngsblod och bröstmjölk? Men ändå har vi ingen anledning att vänta hjälp från Naturvårdsverket. Av detta skäl måste vi agera tillsammans.

Ren Åker Ren Mat

Längre ned i detta brev ser vi hur metoder att bränna slammet och producera ren fosfor idag är både tekniskt och ekonomiskt möjliga. Det är denna väg vi skall gå. Nätverket ”Ren Åker Ren Mat” har i en rad brev försökt att förmå två dominerande varumärken bland livsmedelstillverkarna att kräva att slamspridningen avbryts. Men detta har misslyckats, vilket kan tolkas som att det finns ekonomiska orsaker till oviljan? Det har uppdagats att jordbrukare får betalt för att ta emot slam.

Jag har i ett halvårs tid berättat om behovet av att vi tillsammans vänder oss till livsmedelsbranschen och framför vårt krav på hälsosamma livsmedel samt att slamspridningen måste upphöra. I ett kort kommande brev skall jag redogöra vad vi kan göra för att få till stånd ett slut på spridning av miljögifter i den svenska livsmedelsproduktionen!

Enligt en ny undersökning i Sverige var det hela 91 procent av de tillfrågade som skulle vilja fatta mer kemikaliemedvetna beslut. 8 av 10 föräldrar tror att barn påverkas av kemikalier.

Läs mer:

www.renakerrenmat.se

www.aftonbladet.åkrarna gödslas med p-piller