IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Svenska kyrkan har över 5000 vigselbehöriga präster i Svenska kyrkan, 

så det finns alltid präster som gärna viger par av samma kön    

Foto: Magnus Aronson/IKON.

SVENSKA KYRKAN

Par av samma kön

Kan gifta sig i alla församlingar

Svenska kyrkan har kunnat viga par av samma kön sedan 1 november 2009. Under 2010-2012 har i genomsnitt 3 par i veckan valt att gifta sig inom Svenska kyrkan, totalt 445 vigslar på tre år. De flesta vigslarna har skett i storstadslänen.


 Ewa Almqvist: |2013-08-01Hösten 2009 fattade kyrkomötet, med bred majoritet, beslutet att par av samma kön kan gifta sig i Svenska kyrkan. Beslutet gäller alla församlingar i Svenska kyrkan, och kyrkoherden har det lokala ansvaret för att de som vill ha en kyrklig vigsel kan få det.

– Par av samma kön kan gifta sig i alla Svenska kyrkans församlingar. Om ingen av prästerna kan leda en viss vigselgudstjänst, är det kyrkoherdens ansvar att engagera en annan präst, betonar kyrkosekreterare Cristina Grenholm.

– Eftersom enskilda präster inte har vigselplikt kan de, och har alltid kunnat, avstå från vigslar av olika skäl. Men vi har över 5000 vigselbehöriga präster i Svenska kyrkan, så det finns alltid präster som gärna viger par av samma kön, säger hon.

drop in-vigslar i S:t Jacobs kyrka erbjöds under Pridefestivalen

Merparten av de 445 vigslarna med par av samma kön har ägt rum i de tre storstadslänen: 162 i Stockholms län, 65 i Skåne län och 53 i Västra Götalands län. Övriga län – se relaterat dokument nedan. Av det totala antalet vigslar inom Svenska kyrkan under 2010-2012 utgör samkönade vigslar cirka 0,8 procent.

Stockholms domkyrkoförsamling erbjuder under den pågående Pridefestivalen drop in-vigslar i S:t Jacobs kyrka. De sker enligt Svenska kyrkans ordning, och precis som inför långt i förväg planerade vigslar har prästen först ett samtal med brudparet.

FAKTA:

Kyrkoordningens 17 kap. 2§ slår fast att den som tillhör Svenska kyrkan har rätt att få del av de kyrkliga handlingarna dop, bikt, konfirmation, vigsel och begravning i sin församling i enlighet med vad som anges i kyrkoordningen. Bestämmelsen innebär en skyldighet för församlingen, närmast för kyrkoherden, att se till att det finns en tjänstgörande präst så att de som tillhör församlingen kan få del av de kyrkliga handlingarna. (…) Om kyrkoherden bedömer att ingen av pastoratets präster kan leda en viss vigselgudstjänst måste han eller hon ha möjlighet att engagera en annan präst. (Ur kyrkostyrelsens skrivelse KsSkr 2009:6)

Under 2009 förrättades 7 vigslar inom Svenska kyrkan för par av samma kön. Eftersom siffran bara gäller november-december, har år 2009 inte tagits med i det bifogade statistikdokumentet.

Läs mer på svenskakyrkan/vigsel