IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

De ortodoxa och österländska kyrkorna i Sverige är en av Sveriges största samfundsgrupper som belystes under SST:s konferens i Stockholm den 23 september 2015.

Foto: Ortodoxa kyrkan

ORTODOXA OCH ÖSTERLÄNDSKA KYRKOR I SVERIGE

En nordisk utblick

Den andra kristendomen

Idag utgör de ortodoxa och österländska troende en av Sveriges kristna grupper – om man väljer att se dem som en grupp. På hundra år har den östkyrkliga befolkningen gått från att vara drygt 500 personer till att idag uppgå till ungefär 400 000. 


THOMAS ARENTZEN: |2015-09-23| Sverige har under de senaste femtio åren utvecklats till ett internationellt östkyrkligt centrum med biskopssäten för en rad östkyrkliga stift. Biskoparna leder oftast troende mest i hela Norden.

Om vi som en betraktelse jämför med andra nordiska länder, blir det tydligt hur annorlunda Sverige är: Enligt World Christian Database – som visserligen inte ger en helt korrekt bild men som dock kan användas för att indikera vissa allmänna tendenser – hade Sverige 2010 mer än 130 000 organiserade kristna från ortodoxa kyrkor och Österns kyrka, fördelade på 68 församlingar. Bland dessa fanns, som vi har sett, merparten av världens östkyrkor representerade.

Danmark hade vid samma tid drygt 11 000 ortodoxa kristna och 19 församlingar. Alla församlingarna hade östeuropeisk anknytning. Norge hade ungefär 6 000 ortodoxa och endast 4 församlingar, som också dessa var östeuropeiska. På Island bodde det lite mer än 500 ortodoxa personer, men det existerade två små slaviska församlingar. 

Det är påtagligt hur oerhört mycket större den ortodoxa närvaron är i Sverige – mer än sju gånger så stor som i Danmark, Norge och Island tillsammans – men också hur mycket mer komplex den är. Stora Invandringsgrupper från Mellanöstern och Afrika har gjort Sverige till ett av de orientaliska kyrkornas viktiga fästen i världen.

I Finland är situationen en helt annan. Enligt ovan nämnda källa hade den finsk-ortodoxa folkkyrkan drygt 60 000 medlemmar år 2010 och 206 församlingar. Kyrkan samlar de allra flesta ortodoxa i landet, antingen de är finländare eller inte, och dess liturgiska språk är normalt finska – även om svenska och ryska också förekommer. Det finska exemplet åskådliggör en mycket välorganiserad nordisk ortodox kyrka. Samfundet har en ordnad relation till staten, skolan och den lutherska folkkyrkan. Finsk-ortodoxa kyrkan fungerar med andra ord som en etablerad lokalkyrka; den leds av en ärkebiskop och består av tre stift med församlingar fördelade utöver riket. Kyrkan har även en hjälporganisation och de två klostren som drar pilgrimer från hela landet. 

I Sverige har de ortodoxa och österländska kristna samlats inte i en eller två kyrkliga strukturer, utan de utgör som visat ett mycket komplicerat och oöverskådligt nät. Jämfört med Finland finns det mer än dubbelt så många troende; även om man bara räknar den bysantinska traditionen, är den till antalet större i Sverige än i grannlandet.

De stora invandringsgrupperna som kom under sista hälften av 1900-talet är nu en del av det svenska samhället. De invandrade föräldrarna har fått barn och barnbarn som kanske har svenska som förstaspråk. Personer med bland annat syrisk och serbisk kristen bakgrund figurerar flitigt inom kultur, idrott, politik och media. I Sverige finns ortodoxa idrottshjältar, ledare och journalister med familjebakgrund från olika länder. PÅ så sätt är inte ortodox kristendom enbart en invandrarreligion längre. Sedan den svenske ortodoxe pionjären fader Christofer Klasson började sitt arbete har dessutom en blygsam ström av etniska svenskar tagits upp i och präglat det ortodoxa Sverige. Ändå har inte kyrkorna i samma mån blivit rotade lokalkyrkor. Det framstår fortfarande på många sätt som "invandrarkyrkor" och använder primärt andra språk än svenska i sina gudstjänster. De samlar främst församlingsmedlemmar med kulturell bakgrund från något särskilt land utanför Sverige.

Att kyrkorna inte har förmått att bilda gemensamma kyrkliga strukturer i Sverige, är föga förvånansvärt. Samma problem existerar i andra länder, inte minst i USA med dess stora östkyrkliga befolkning. Jämförelsen med Finland visar förvisso hur mycket svagare kyrkorna blir när de splittras i olika jurisdiktioner, men det finns också en annan aspekt av det hela: Det är i Sveriges mångfald av jurisdiktioner som de ortodoxa av bysantinsk och orientalisk tradition har hittat varandra och inlett förpliktande och mycket löftesrika samarbeten.

Den östkyrkliga närvaron i Sverige är alltså exceptionellt stor, och landet spelar en viktig roll inom flera av de i princip världsvida kyrkornas geografi. Detta faktum innebär dock inte att Östkyrkor i Sverige har befolkats i någon betydande grad.

Gösta Hallonsten skrev den viktiga boken Östkyrkor i Sverige under början av 1990-talet, men inom detta fält händer mycket på några decennier.

Den assyrisk/syrianska gruppen har i och för sig attraherat förhållandevis mycket uppmärksamhet från forskare och andra författare. Fuat Deniz skrev 1999 sin avhandling En minoritets odyssé om folkgruppen. Senast i perioden 2013–2015 har det europeiska forskningsprojektet Defining and Identifying Middle Eastern Christian Communities in Europe intresserat sig för den religiösa identiteten inom denna grupp i Sverige. Icke desto mindre är det mest påfallande i sammanhanget hur litet som har gjorts, både från kyrkohistoriskt håll och från det sociologiska.

Serbisk-ortodoxa kyrkan i Sverige är en stor gemenskap som det skulle kunna skrivas monografier om. Inte mindre intressanta är de små gemenskaperna. Förhoppningsvis kan denna bok inspirera till ytterligare undersökningar av ett i stort sett outforskat fält.

SST:s SKRIFTSERIE NR 5

Thomas Arentzen, teol. dr. och forskare vid Lunds universitet.

Ortodoxa och österländska kyrkor i Sverige

Vilka är de ortodoxa och österländska kyrkorna? Många har säkert hört talas om grekisk-ortodoxa eller syrisk-ortodoxa kristna – men vad utmärker egentligen deras religiösa liv? Och hur ser gruppernas tillvaro ut i Sverige? 

I SSTs nya publikation om de ortodoxa och österländska kyrkorna i Sverige beskrivs både historia och samtid för en av Sveriges största samfundsgrupper. Skriften är framtagen av Thomas Arentzen som är forskare i kyrkohistoria vid Lunds universitet. Hans presentation av skriften som utges av SST, gavs en introduktion av Åke Göransson, SST:s generalsekreterare.

Beställ SSTs skrifter: mejla beställning till info@sst.a.se

SST:s hemsida 

www.sst.a.se

RLC