IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Läkare Utan Gränser är ett av de goda exemplen av en mängd samvets- och hjälporganisationer. Tillsammans agerar de på olika frontavsnitt för hjälpbehövande runt om i hela världen. Dessa hjälpare – parakleter – finns överallt där människor kommit i kläm på grund av krig, förtryck, katastrofer, orättvisor och miljöförstörelse.       Foto: LUG

FÖR GUDS SKULL

Ordets verkliga görare

Människoskölden för behövande

Runt om i världen verkar hjälpsamma krafter för medmänniskor som är i nöd och i behov av aktiv hjälp och medkänsla. Det har skapats slagkraftiga och effektiva frontorganisationer som tränger igenom murar, gränser och krigshinder och de tycks aldrig ge upp. Tvärtom. Det gemensamma för dessa organisationer är solidaritet och medmänsklighet – civilisationens höjdpunkter.


 Paul Lindberg: |2013-08-01Under alla tider har människor farit illa på grund av förtryck, krig, och förföljelse; utnyttjande, rasism, slaveri och mängden av djävulskap. Solidariteten för medmänniskan har utvecklats under senaste århundradet till globala massrörelser och verkar över nationsgränserna. Hos många människor har förnuft och medkänsla motiverat till handling för medmänniskor i behov av hjälp. Dessa hjälpande människor har hittat sig själva i det som bland Jesus efterföljare kallat Ordets görare. Men det finns lika många som inte motiverats av vare sig Gud eller Jesus, men ändå gör vad Jesus bett människorna att göra för de behövande. Det är storslaget och föredömligt och visar vägen för det sanningsfulla livet, som måste få gälla för världens alla människor.

ORDETS GÖRARE ÖKAR I ANTAL

Solidaritetsrörelser är ett vitt begrepp och består idag av en mängd olika specialistorganisationer, som bland annat gäller för fred, miljö, mänskliga rättigheter, demokrati och fria rättigheter; jämlikhet i samhälle och mellan könen, stöd för yttrandefrihet, barnens rättigheter i hela världen, medicinsk stöd och läkarvård. Dessa organisationer har ökat markant och med verksamheter kring alla de behov som människor utsätts för. För att möjliggöra största möjliga insatser har dessa organisationer ofta förbindelser med det internationella samfundets organisationer inom ramen av FN (UN). Samvetsrörelserna och dess hjälporganisationer söker samarbeten med olika länders regeringar och dess samhällsorganisationer, där detta är möjligt. I rena diktaturer är det förstås svårare att agera, men även där tränger solidaritetsorganisationer in för att hjälpa och försvara de behövande.

GLOBALISERING OCH RÄTTVISEFRÅGAN

I och med globaliseringen av världshandeln övergick tecknandet av handelsavtal från mellanstatliga överenskommelser till de multinationella intressenterna via världsbanken och dess satellitorganisationer. Även om tidigare handelssystem gick över huvudet på folkflertalen, så har den globala världshandeln numera satt i system att fullständigt köra över den så kallade folkviljan. Världshandeln handskas ensidigt under Mammons grepp och utsätter många människor för ökad press. De mer eller mindre diktaturerna bekämpar fackliga organisationer och söker omöjliggöra fackliga intressen att komma till tals. På många håll tillåts inte anställda att vara fackföreningsanslutna, precis som det var i början av 1900-talets i Europa. Framgångsrika industrinationer har tvingat fram den industriella rikedomen på grund av arbetskraftens fattigdom och usla löner. Fackföreningar är i dessa länder förbjudna. 

KONKURRENS OCH BILLIG ARBETSKRAFT

Vinsterna i den nya världsordningen handlar mycket om konkurrensutsättning, som först och främst går ut över människor som arbetar inom industrierna. Kring ovanstående problem har Den globala rättviserörelsen skapats, som är en del av solidaritetsrörelsen för mänskliga rättigheter. 

I ovanstående sammanhanget finns även rörelserna kring antiglobaliseringen mot den kapitalism som är girig och ansvarslös, och inte vill följa moralregler till skydd och värnande för den utnyttjade arbetskraften. Den gigantiska världshandeln har inte varit den motor som ansågs vara möjligheten till befriandet av fattigdom som var argumentet när nyliberalismen tog makten över världshandeln och dess vinster.

Världen delades mellan dem som har, och dem som inte har. De som inte har fick istället ställas till förfogande som billig arbetskraft, eller stå utanför i fattigdom och hunger. Runt omkring i världen, framförallt i den rikare delen av världen, har en välmående medelklass utvecklats, och som blivit världsordningens stödgarantier för bevarandet av denna världsordning.

Kristna Fredsrörelsen 

Den Kristna Fredsrörelsen arbetar för en bättre värld. En värld utan våld, krig och förtryck. De vet att tillsammans kan många små insatser leda till förändring. Det är ännu långt kvar tills alla människor kan leva i fred och rättvisa, men visionen om en bättre framtid lever. Det inspirerar rörelsens arbete.

Kristna Fredsrörelsen är en idéburen medlemsorganisation. Den bärande idén gäller ickevåldets. Verksamheten är följande:

» kurser i ickevåld och konflikthantering.

» förebygga våld och lindra följderna av våldsanvändning genom att motarbeta produktion och handel med vapen.

» stöder lokalt fredsarbete på olika håll i världen, bland annat i Mellanöstern och Latinamerika.

» uppmanar och stödjer kyrkor och andra trossamfund att aktivt verka för fred och rättvisa och att ta avstånd från våld.

» arbetar med religionsdialog och deltar i kampen mot fördomar och främlingsfientlighet.

» För ickevåldets stora förgrundsgestalter, Mahatma Gandhi och Martin Luther King, hade fredsarbetet också en andlig dimension. Vi håller med. Det är tack vara kopplingen mellan andlighet och ickevåld som vi vågar hålla fast vid de stora visionerna. Så här har vi formulerat det i vår stadga:

» Kristna Fredsrörelsen är en ickevåldsrörelse som utifrån evangeliets budskap om Guds rike vill verka för rättvisa och fred, allmän och total nedrustning samt ett samhälle utan våld".

» Kristna Fredsrörelsen bildades 1919. Vi är idag Sveriges näst största fredsrörelse med omkring 2 500 medlemmar. Vi har lokalföreningar i Alingsås, Göteborg, Skåne, Örebro, Uppsala och Västernorrland samt gruppen Smederna.