Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Hjälp WWF att sätta press på Sveriges politiker att införa en bindande utsläppsbudget

Foto: WWF

WWF

Sveriges utsläpp bör minska

med 21 procent i år

Sverige bör minska utsläppen av koldioxid med mer än 20 procent redan i år för att vi som land ska bidra rättvist till Parisavtalet. Fortsätter vi som i dag kommer hela Sveriges utsläppsbudget vara förbrukad redan under nästa mandatperiod.

Troy Enekvist: |2022-04-27| Det visar en ny nationell koldioxidbudget framtagen av forskare vid Uppsala universitet. Och för varje år vi väntar kommer de förändringar vi måste göra att bli allt mer drastiska.

– Skillnaden mellan att minska utsläppen till en nivå som leder oss mot att klara 1,5-gradersmålet redan i år jämfört med att vänta till nästa år är enorma. Om vi vill vi undvika allt för stora uppoffringar som dramatiskt inkräktar på allas våra liv måste vi agera direkt, säger Gustaf Lind, generalsekreterare på Världsnaturfonden WWF.

Inför valet kräver WWF en nationell utsläppsbudget som är i linje med den som WWF nu presenterar. Enligt budgeten hade Sverige vid början av 2022 en total koldioxidbudget på 170 miljoner ton. Nuvarande nivån för Sveriges utsläpp ligger strax under 50 miljoner ton årligen vilket betyder att budgeten kommer att vara helt förbrukad 2025 (3,5 år) om utsläppen fortsätter som i dag.

Utsläppen fortsätter att öka globalt

– En koldioxidbudget kan göra det möjligt att syna den samhällsutveckling och de politiska åtgärder som i över 30 år har bidragit till att utsläppen fortsatt att öka globalt. Den nationella koldioxidbudgetens storlek bygger på en rad avvägningar. Men om vi vill leva upp till våra åtaganden i Parisavtalet, utan att förlita oss på en planetär utbyggnad av teknik som ännu inte är beprövad för upptag och lagring av koldioxid, så blir intervallet betydligt snävare, säger Isak Stoddard, doktorand vid Uppsala universitet och en av personerna bakom den nationella utsläppsbudgeten.

För att leverera på Parisavtalet måste världens länder nå nollutsläpp senast 2050. Om den totala budgeten ska gå ihop så behöver vissa rikare länder ha nollutsläpp tidigare för att ge utvecklingsländer en rättvis chans.

Enligt den här budgeten skulle Sverige behöva minska sina utsläpp med 21 procent varje år från och med i år. Sker inte den här kraftiga utsläppsminskningen redan i år så måste utsläppen nästa år minskas nästan dubbelt mycket.

Sverige bör gå före och införa en koldioxidbudget

– Om vi inte själva når våra åtaganden i Parisavtalet kan vi inte förvänta oss att andra länder gör det heller. Därför behöver Sverige gå före och införa en nationell koldioxidbudget som kräver årliga utsläppsminskningar på mer än 20 procent om vi ska vara ärliga med att vi försöker hålla oss till 1,5-gradersmålet, säger Madeleine van der Veer, ansvarig för samhällspolitik på WWF.

I WWFs årliga Sifo-undersökning Klimatbarometern som nyligen presenterades framgick att en klar majoritet (65 procent) av den svenska befolkningen tycker att politikerna borde göra mer för att begränsa klimatförändringarna och över hälften (53 procent) tycker att politikerna ska sätta ett tak för hur mycket växthusgaser Sverige får släppa ut per år.

– Just nu går politikerna åt motsatt håll och ger avkall på flera beslut som redan tagits för att minska utsläppen. Trenden måste vändas och kraftiga styrmedel som minskar utsläppen måste sättas in omgående, säger Madeleine van der Veer.

WWFs krav på koldioxidbudget

IPCC:s koldioxidbudget för 2020 var 500 miljarder ton. För att vi ska ha 50 procent chans att nå 1,5-gradersmålet. Omräknat motsvarar den nationella koldioxidbudgeten 170 miljoner ton för 2022. Fortsätter utsläppen som i dag kommer budgeten vara på 125 miljoner ton 2023 och helt slut om 3,5 år.

Ska budgeten hållas måste utsläppen från och med 2022 minska med 21 procent årligen. Om minskningen börjar först 2023 måste den i stället vara 38 procent årligen. Minskas utsläppen linjärt, det vill säga med lika många ton per år, måste Sverige nå nollutsläpp senast 2029, alternativt 2027 om minskningen börjar först 2023. Sedan 1990 har utsläppen av växthusgaser i Sverige minskat med 27 procent (SCB)

Fakta: Koldioxidbudget

En koldioxidbudget är den mängd koldioxid vi har kvar att släppa ut innan vi riskerar att öka temperaturen så mycket att det bryter mot Parisavtalet. FN:s klimatpanel, IPCC, har tagit fram globala koldioxidbudgetar som visar vilken mängd koldioxidutsläpp som motsvarar vilka temperaturökningar, med olika nivåer av sannolikhet.

I den budget som presenteras här utgår vi från IPCC:s kvarvarande globala budget om 500 miljarder ton med 50 procents sannolikhet att nå 1,5-gradersmålet. Den kan sedan utifrån flera principer fördelas till nationell nivå och även på kommunal nivå. För att få en överblick över Sveriges kommuners koldioxidbudgetar så finns de på klimatkollen.se.

Fakta: Underlaget bakom den koldioxidbudget WWF förespråkar

WWF har valt att utgå från en beräkning för budgeten som forskare vid Uppsala universitet tagit fram. Professor Kevin Anderson, John F. Broderick och Isak Stoddard vid bland annat Uppsala universitet presenterade 2020 en beräkning för att Sverige skulle vara i linje med “väl under 2 grader”. Den visar en budget för vilka kvarvarande territoriella utsläpp (det vill säga utsläpp som sker inom Sveriges gränser) av koldioxid som Sverige kan släppa ut. Inom budgeten ingår även utsläpp från internationell bunkring av drivmedel till flyg och sjöfart.

Utsläpp från cementproduktion och avskogning räknas i stället av i den globala budgeten inledningsvis och ingår därför inte i den territoriella budgeten för Sverige. Det görs för att inte oförtjänt belasta fattigare länder där dessa utsläpp endast på senare år ökat eller där ansvaret för att utsläppen ökat även kan tillskrivas höga konsumtionsnivåer i rikare länder. Kevin Anderson och Isak Stoddard har sedan dess i mars 2022 uppdaterat deras beräkningar och siffror från 2020 utifrån en uppdaterad global budget från IPCC och även lagt till vad som preliminärt skulle krävas av Sverige för att leverera även på 1,5 graders global uppvärmning vid seklets slut.

Klimatuppropet

WWF kräver en bindande utsläppsbudget som sätter en gräns för hur mycket växthusgaser Sverige får släppa ut. Hjälp WWF att sätta press på Sveriges politiker att införa en bindande utsläppsbudget – skriv på vår namninsamling!

Madeleine van der Veer, WWFs ansvarig för samhällspolitik.

Skriv under vår namninsamling här!

klimatpolitik-och-klimatuppropet