IHS

Till framsidan

Övriga artiklar

Brev till Rikare Liv

 

Hur tänker våra experter, är de verkligen de som bör få forma vår framtid?

Foto: RLC

SVERIGE

Miljökvalitetsmålen krossas

Koldioxidhalten ökar

När den tidigare socialdemokratiske partiledaren, Håkan Juholt, uttalade sig om expertvälde och diktatur blev det en proteststorm utan dess like. Några veckor senare kan vi läsa om forskare som på fullt allvar föreslår en "paus" för det demokratiska beslutsfattandet, eftersom "det går för långsamt", om vi ska kunna rädda vårt klimat och vår miljö.


Ulf Svensson: |2017-11-18De svenska miljökvalitetsmålen krossas.   Nu ökar dessutom de globala utsläppen av koldioxid igen efter att ha legat stilla i tre år och halten koldioxid stiger åter i atmosfären vilket kan vara ett tecken på minskat koldioxidupptag i biosfären. 

När världen ska räddas är det experterna som förutsätts ha alla svaren och vi vanliga medborgare ska sitta lugnt i båten. Frågan är om mindre demokrati och mer expertvälde är vägen framåt i en tid när alla politiker basunerar ut att nu är tiden inne för att vi alla ändrar vår livsstil? Ett område där förändringar är nödvändiga är hanteringen av vattenresurserna eftersom dessa påverkar nästan alla 16 nationella miljökvalitetsmål. Besluten kring vatten- och avloppsfrågorna (VA), är en vattendelare om vi överhuvudtaget skall klara våra åtaganden mot kommande generationer.  

Ohållbart system vädrar morgonluft

Inom VA-området agerar för tillfället en hel bransch samfällt för att sätta vatten- och avloppsfrågorna högt på dagordningen och de driver för närvarande en aggressiv kampanj för att rusta upp vårt nuvarande VA-system. VA-industrin och dess lobbyorganisationer inser dock att investeringar i nya vatten och avloppsnät konkurrerar med vård, omsorg och skola i de kommunala budgetarna. Därför föreslår industrin att det bildas kommunala/privata aktiebolag. På detta sätt kan man få in allt större intäkter utan att höja kommunalskatten, men för kunderna kommer det att svida i plånboken då aktörerna inom VA tror att taxorna måste fördubblas inom några år. Läckande avloppsledningar som hotar dricksvattentäkter, enskilda avlopp som förorenar sjöar och vattendrag, inläckaget i nätet riskerar att öka på grund av brister i VA-nätet är några av industrins argument. Men är det detta som är problemet?

Ett plus ett blir minus 3

I dag blandas cirka en tredjedel av vårt renade dricksvatten och toalettavfallet i våra reningsverk, där resultatet är förorenat vatten och förstörd växtnäring. Dessutom förgiftas vattendrag, sjöar och hav med en rad konsekvenser som följd, bland annat övergödning. Slutligen produceras slam i våra allt effektivare reningsverk, slam som innehåller allt kemiskt avfall, medicinrester mm från vårt moderna samhälle. och som till råga på allt sprids ut på vår åkermark, mark som utgör grunden för vår livsmedelsproduktion. Nu kan vi dessutom lägga till alla mikroplaster och bilden av framtiden blir allt annan än ljus. Rent dricksvatten och ren växtnäring i form av toalettavfall blir således förorenat vatten, förstörd växtnäring samt förgiftning av mark och vatten; knappast en vinnande framtidsformel.

Demokratin redan på "paus"

I Riksdagen uppmärksammades  nyligen – via en interpellation – VA-frågorna utifrån den enskilde fastighetsägarens situation med fokus på landsbygdens invånare. Interpellationen föranleddes av TV4:s Kalla Fakta (17 oktober) där det framgår att enskilda drabbas extra hårt när kommuner dömer ut fungerande VA-lösningar, lösningar som kommunerna dessutom själva har godkänt! Istället krävs fastighetsägarna på hundratusentals kronor för system man inte beställt, inte behöver och inte kan betala. I storstädernas kranskommuner uppgår fakturorna till nästan en miljon kronor. Eftersom teknikutvecklingen har gått fort inom VA-området finns i dag lösningar som varken är negativ för hälsa, miljö eller klimat. Redan 1939 fanns t. ex. i Sverige en källsorterande, avloppsfri toalettlösning som tar till vara växtnäringen, en resurs som både är central för ett hållbart samhälle och en bristvara för ett hållbart jordbruk.

I det ovan refererade TV 4 reportaget från Kalla Fakta framgår också med all tydlighet att människor i Sverige är helt rättslösa när en kommun bestämt sig för att bygga ut vatten och avlopp. Konsekvensen för den enskilde fastighetsägaren, blir att människor med liten betalningsförmåga, drabbas osedvanligt hårt. Betala avgiften eller flytta är alternativen vilket liknar en " diktatorisk rättsordning". Att få rätt mot en kommun i domstol har visat sig vara utomordentligt svårt, för att inte säga omöjligt. Denna rättsordning innebär således en slags "ekonomisk rensning" av ekonomiskt svaga hushåll, som kommunen därmed frånsäger sig ansvaret för. 

16 miljökvalitetsmål

Riksdagen har beslutat att det svenska samhället till år 2020 ska nå 16 inhemska miljökvalitetsmål, det s.k. generationsmålet. I Naturvårdsverkets senaste bedömning av dessa mål nås bara ett till målåret 2020 medan övriga 15 mål inte kommer att uppnås med nuvarande politik. Just vattenresurserna är väl företrädda i våra nationella miljömål. Målen Grundvatten av god kvalitet, Hav i balans, levande kust och skärgård, Bara naturlig försurning, Ingen övergödning, Myllrande våtmarker, Levande sjöar och vattendrag, Giftfri miljö och slutligen God bebyggd miljö är mål som vi missar till 2020. Det vill säga, hälften av alla inhemska miljökvalitetsmål rör direkt vattenresurserna och vi misslyckas med att värna denna centrala resurs inför framtiden. Detta samtidigt som vi förstör den resurs – bredspektrala växtnäringen – som är ännu mer bristvara än vatten, vilket exempelvis kan renas från Östersjön (vilket också nu görs på Gotland).

Finns det lösningar?

Jag vill hävda att det stora hotet mot våra vattenresurser och vattenbristen i landet är politisk idétorka. En del lösningar inom boendet har funnits sedan slutet på 1930-talet (källsorterande toalett) medan andra är helt nya (rymdduschen). Även de aktörer som använder huvudparten av vattenresurserna, jordbruket (ca. 50 %) och industrin (ca. 20 %), drabbas. Lägg därtill att misslyckandet har ekonomiska, hälsomässiga, sociala och miljömässiga konsekvenser som är svåra att kvantifiera. Även den expanderande turismen kommer att drabbas, utan god kvalitet på vattnet minskar turismnäringen i betydelse. 

Om vårt renade dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel, eller som Region Gotland skriver i en av sina broschyrer – "Målet är rent vatten" – är det nog ingen bra idé att förorena det med kiss och bajs utan möjlighet att sedan separera resursen. Och utan högkvalitativ växtnäring kommer vårt jordbruk att få problem och frågan är då var vi får vår mat ifrån. Myndigheterna löser således inte problemen med VA men behåller makten över utvecklingen. Detta är mycket illavarslande. Hur tänker våra experter, är de verkligen de som bör få forma vår framtid?

RLC